Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

Διαθεσιμότητα: Οδηγία προς τις Δ/νσεις Διοικητικού για την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων

1. Εντός της οριζόμενης δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η Δ/νση Διοικητικού κοινοποιεί τα συμπληρωμένα έντυπα καταγραφής προσόντων στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους με σχετικό αποδεικτικό επίδοσης.
2. Τάσσεται αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση ώστε όσοι υπάλληλοι αμφισβητούν την ορθότητα της αποτύπωσης των προσόντων τους να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων ενώπιον της Δ/νσης Διοικητικού. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν δύναται να παρατείνει την ανωτέρω 15ήμερη προθεσμία της διαδικασίας καταγραφής προσόντων από τη Δ/νση Διοικητικού.
3. Η Δ/νση Διοικητικού εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση που κάνει αποδεκτή την αίτηση διόρθωσης στοιχείων του υπαλλήλου, διορθώνει αναλόγως το σχετικό έντυπο καταγραφής προσόντων. Στη συνέχεια μεταφέρει στην ειδική πληροφοριακή εφαρμογή του ΑΣΕΠ τα έντυπα καταγραφής προσόντων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων καθώς και αυτά που υπέστησαν διόρθωση. Στην περίπτωση που η αίτηση διόρθωσης στοιχείων του υπαλλήλου δεν έγινε δεκτή, η Δ/νση Διοικητικού την επισυνάπτει στο έντυπο καταγραφής προσόντων και τη διαβιβάζει αυθημερόν με ειδική αιτιολογία στο αρμόδιο Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του οικείου φορέα.
4. Το Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει τις μη αποδεκτές αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων των υπαλλήλων και ζητεί, όπου το κρίνει απαραίτητο, τη διόρθωση των καταχωρήσεων της Δ/νσης Διοικητικού στα έντυπα καταγραφής προσόντων.
5. Η Δ/νση Διοικητικού υλοποιεί αυθημερόν τις τυχόν απαιτούμενες μεταβολές στα έντυπα καταγραφής προσόντων και στη συνέχεια μεταφέρει στην ειδική πληροφοριακή εφαρμογή του ΑΣΕΠ το περιεχόμενο των διορθωμένων από το Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο στοιχείων των υπαλλήλων.
6. Η Δ/νση Διοικητικού ολοκληρώνει τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ.
7. Το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί τα (γενικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα των υπαλλήλων και καταρτίζει πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τον οποίο και διαβιβάζει στο αρμόδιο Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα.
8. Το Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκδίδει τον τελικό πίνακα κατάταξης ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Πηγή:  http://www.ydmed.gov.gr/

Σημείωση: Αφορά προφανώς όσους τίθενται τώρα σε διαθεσιμότητα δυνάμει του άρθρου 90 του ν.4172/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου