Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τη μη επιλογή προϊσταμένων - Άμεση αντίδραση Μιχελάκης προς δήμους: Επιλέξτε εδώ και τώρα τους προϊσταμένους!

Με επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη η ΠΟΕ-ΟΤΑ προειδοποιεί ότι θα υπάρξει ενθάρρυνση σε όσους εργαζόμενους ή Συλλόγους Εργαζομένων αντιμετωπίζουν προβλήματα εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ να τη διεκδικήσουν δικαστικά. Μάλιστα, ανακοινώνεται ότι η Νομική Υπηρεσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συντάσσει σχέδιο μηνυτήριας αναφοράς το οποίο θα αποσταλεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1214

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 1061/7-10-2013 εγγράφου μας αλλά και της επιστολής του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Κώστα Ασκούνη (αριθμ. πρωτ.: 3029/3-10-2013) για την αναστολή των διαδικασιών που αφορούν στις κρίσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σας επισημαίνουμε τα πιο κάτω:

1.       Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 5 του Ν.3584/2007, προβλέπεται ότι:
«5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση».

2.       Το άρθρο 17 του Ν.3870/2010, αναφέρει επίσης τα πιο κάτω:
«Άρθρο 17: Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.
      Οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α’) ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για τις μετατάξεις των άρθρων 254 έως και 258 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) και για προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με σχέση μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών».

3.       Τη με αριθμ. πρωτ.: οικ.34832/2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου σας για την Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν.3839/2010, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:
«Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, καθώς από το 2009 και εντεύθεν δεν έχουν γίνει επιλογές Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε (και με e-mail) τους Δήμους χωρικής σας αρμοδιότητας για τη πιστή και άμεση εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα εγκύκλιο, επισημαίνοντας τους την υποχρέωσή τους για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή και από τους εποπτευόμενους φορείς τους.
Προς τούτο το αρμόδιο προς διορισμό όργανο των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού πρέπει να αποστείλει στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων, δεδομένου ότι η αποστολή τους συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος».

Σύμφωνα με τα πιο πάνω είναι σαφή η υποχρέωση των Δήμων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στην επιλογή των Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων με αξιοκρατικά κριτήρια, καθώς οι αιτιάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι προσχηματικές με μοναδικό στόχο την συνέχισή μιας αδιαφανούς και αναξιοκρατικής κρίσης και ανάδειξης στις θέσεις ευθύνης των Δήμων προσώπων που είναι «αρεστοί» στους αιρετούς.

Η μη απάντησή σας τόσο στο αίτημα της Κ.Ε.Δ.Ε. για την αναστολή των κρίσεων των Προϊσταμένων όσο και στο δικό μας για την απόρριψη του αιτήματός της Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά και η ταυτόχρονη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό των Μελών του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή των Γενικών Διευθυντών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3584/2007, δείχνει ότι βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ΑΜΕΣΑ να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

Επειδή διαφαίνεται από μεγάλο αριθμό αιρετών η άρνηση να υλοποιήσει τις σχετικές διατάξεις σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει ΑΜΕΣΑ οι υπηρεσίες σας να ενημερώσουν τόσο τους αιρετούς όσο και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για τις επιπτώσεις από την μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και ιδιαίτερα την παρ. 3α του άρθρου 89 του Ν.3584/2007, όπου αναλυτικά αναφέρει:
«3. α. Η επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της θητείας τους.
Παράλειψη αποστολής των φακέλων εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου οργάνου η οποία τιμωρείται πειθαρχικώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

Κύριε Υπουργέ,

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει καμία εξέλιξη, σας ενημερώνουμε ότι με πρωτοβουλία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα υπάρξει κατεύθυνση σε όσους εργαζόμενους ή Συλλόγους Εργαζομένων αντιμετωπίζουν προβλήματα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων να τη διεκδικήσουν δικαστικά.
Για το σκοπό αυτό η Νομική Υπηρεσία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συντάσσει σχέδιο μηνυτήριας αναφοράς το οποίο θα αποσταλεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να διεκδικήσει το αυτονόητο. Αξιοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

      Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος         Γιάννης Τσούνης
 

Μιχελάκης προς δήμους: Επιλέξτε εδώ και τώρα τους προϊσταμένους των υπηρεσιών


Αμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη μετά την παρέμβαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ που με επιστολή της ζήτησε να δρομολογηθούν γρήγορα οι επιλογές προϊσταμένων υπηρεσιών στους ΟΤΑ με αξιοκρατικά κριτήρια και προειδοποιώντας με προσφυγή στη Δικαιοσύνη (η επιστολή της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς τον ΥΠΕΣ).

Ο κ. Μιχελάκης με επιστολή του στους γγ των αποκεντρωμένων διοικήσεων επισημαίνει ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια και να προβούν χωρίς άλλη καθυστέρηση στις επιλογές προϊσταμένων των οργανικών τους μονάδων«. Προειδοποιεί μάλιστα με κυρώσεις σε αντίθετη περίπτωση, σημειώνοντας ότι «η αναιτιολόγητη καθυστέρηση θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει το πειθαρχικό παράπτωμα της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου πειθαρχικού δικαίου«.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΜΙΧΕΛΑΚΗ


ΘΕΜΑ:
Eπιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.3839/2010.

Με την Α.Π. 34832/2-9-2013 (αριθμ. 17) εγκύκλιό μας δόθηκαν επαρκείς οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του
ν. 3839/2010.
Mε την ως άνω εγκύκλιο επισημάνθηκε αφενός, το κατεπείγον του θέματος (καθώς από το 2009 και εντεύθεν δεν έχουν γίνει επιλογές προϊσταμένων στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ) και αφετέρου, ότι η μη αποστολή στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.
Ωστόσο, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το Α.Π. 1061/7-10-2013 έγγραφό της μας γνώρισε ότι « Παρότι …οι αιρετοί των ΟΤΑ α΄ βαθμού είναι υποχρεωμένοι να στείλουν τους υπηρεσιακούς φακέλους στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, δεν το κάνουν ακόμη και σήμερα και συνεχίζουν να διορίζουν Αναπληρωτές Προϊσταμένους αρεστούς σε αυτούς καταπατώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης ».
Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια και να προβούν χωρίς άλλη καθυστέρηση - λαμβανομένου υπόψη και του χρονικού περιορισμού που τίθεται από το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 - στις επιλογές προϊσταμένων των οργανικών τους μονάδων. Η αναιτιολόγητη καθυστέρηση θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει το πειθαρχικό παράπτωμα  της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου πειθαρχικού δικαίου.
Δεδομένου ότι η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων συνδέεται με την εύρυθμη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρακαλούμε για τη συνδρομή σας ως προς την κατεύθυνση της άμεσης ολοκλήρωσης της εν λόγω διαδικασίας, ενημερώνοντας σχετικά τα αρμόδια προς τούτο όργανα.
 Επιπλέον, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τους ΟΤΑ της χωρικής σας αρμοδιότητας που έχουν αποστείλει στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων. Όσον αφορά στους λοιπούς φορείς να μας γνωστοποιήσετε το στάδιο στο οποίο εκκρεμεί η σχετική διαδικασία.
Παρακαλείσθε για τη άμεση ανταπόκρισή σας και την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων με ευθύνη της υπηρεσία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : d.olo@ypes.gr εντός τριών ημερών από την αποστολή του παρόντος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Πηγή: http://aftodioikisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου