Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την εφαρμογή του Ν.4483/2017 - Τι αναφέρει για το άρθρο 99 «Θέµατα ∆ηµοτικών Αστυνοµικών - Άρση δυσμενών συνεπειών κλπ.»

Εκδόθηκε σήμερα πολυσέλιδη εγκύκλιος για την Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», όπου δίνονται οδηγίες και για το άρθρο 99 «Θέµατα ∆ηµοτικών Αστυνοµικών – Άρση δυσµενών συνε̟πειών α̟πό τη διαθεσιµότητα και την υ̟ποχρεωτική κινητικότητα». Δίνονται οδηγίες για θέματα αποδοχών, υπερβάλλουσα μείωση, μετάταξη σε ανώτερο κλάδο και θέματα ιεραρχίας, αλλά δυστυχώς δεν δίνονται οδηγίες για όλες τις παραγράφους του άρθρου 99. Ελπίζουμε λόγω ιδιαιτεροτήτων να βγει ξεχωριστή εγκύκλιος για τα άρθρα 4 και 5 που αφορούν κατά παρέκκλιση μετάταξη/μετάθεση των πρώην δημοτικών αστυνομικών.