Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018

Με το Νόμο 4521/2018 η δυνατότητα να αναλάβουν θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ στη Δημοτική Αστυνομία

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 37 του οποίου αλλάζουν οι ισχύουσες διατάξεις για την ιεραρχία στη Δημοτική Αστυνομία (άρθρο 99 του ν. 4483/2017). Συγκεκριμένα, το άρθρο έχει ως εξής: