ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ερέτρια,  23/2/2012
Αριθ. Πρωτ: 2057
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχαίου Θεάτρου  1
Ταχ. Κωδ.
:
340 08 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες
:
Τηλέφωνο
:
22290 62207
FAX
:
22290 62218
e-mail
:
Ο Δήμος Ερέτριας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις,