Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Επιστολή ΠΟΕ-ΟΤΑ στην αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών για τις αυθαίρετες τοποθετήσεις και μετακινήσεις προϊσταμένων από δημάρχους

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 138

Προς:
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
κα Φώφη Γεννηματά
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα

Κοινοποίηση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα

Κυρία Υπουργέ,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» παρατηρείται το φαινόμενο οι αιρετοί να προχωρούν σε αυθαίρετες αποφάσεις που αφορούν στους εργαζόμενους όπως, τοποθετήσεις αναπληρωτών Προϊσταμένων, μετακινήσεις καθώς και ανάθεση καθηκόντων που δεν προβλέπονται από την ειδικότητά τους.


Σε αυτές τις παράνομες αποφάσεις, ιδιαίτερα στις τοποθετήσεις αναπληρωτών Προϊσταμένων, ο εργαζόμενος που θίγεται εκτός από την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια δεν έχει δικαίωμα προσφυγής σε κανένα άλλο όργανο. Προσφυγή που θα εκδικαστεί μετά από πολλά χρόνια (περίπου 3) και έχει μεγάλο κόστος για τον θιγμένο εργαζόμενο ενώ όταν τελικά θα εκδικαστεί πιθανότατα να μην υφίσταται το πρόβλημα.

Οι αιρετοί, επειδή γνωρίζουν το έλλειμμα στην νομοθεσία και ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προσβάλλουν την απόφασή τους πουθενά αλλού εκτός από τα Διοικητικά Δικαστήρια, ολοένα και περισσότερο αυθαιρετούν καταστρατηγώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας και διαφάνειας οδηγώντας πολλούς συναδέλφους σε αδιέξοδο, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Ν. 4024/2011 όπου το οικονομικό όφελος για τους Προϊσταμένους είναι πολύ μεγάλο.

Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και ώστε να αποφύγουμε τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. είναι αναγκαία η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει ότι:

Στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 στο τέλος της παρ. 1α προστίθεται εδάφιο που αναφέρει:
«Στις ανωτέρω αποφάσεις των μονομελών οργάνων εμπίπτουν και αυτές που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007)».

Κυρία Υπουργέ,

Είμαστε σίγουροι ότι θα αποδεχτείτε το δίκαιο αίτημά μας προκειμένου να ομαλοποιηθεί η λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και θα εντάξετε την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου σας «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική πολιτική. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος          Ο Αναπλ Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος        Ιωάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου