Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Εκδόθηκε ο νόμος 4038 - Διορθώσεις σε μισθολόγιο-βαθμολόγιο και σε θέματα υπαίθριου εμπορίου

Σας είχαμε ενημερώσει εδώ ότι στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε μέσα Γενάρη στη Βουλή ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα στο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, θέματα υπαίθριου εμπορίου, και παρατείνεται κατά τρεις μήνες η προθεσμία έκδοσης προεδρικού διατάγματος που διατηρεί σε ισχύ σε κατηγορίες προσωπικού ειδικό σύστημα ιεραρχίας και αξιολόγησης. Ο σχετικός νόμος είναι ο 4038 με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» που εκδόθηκε πριν λίγες ημέρες.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος είναι οι εξής:

 • Πλεονάζων χρόνος μετά την κατάταξη

 • Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν.4038/2012:
   «Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 καταργείται από τότε που ίσχυσε».

  Η διάταξη αφορά τον πλεονάζοντα χρόνο έπειτα από την κατάταξη με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου. Σύμφωνα με το εδάφιο που καταργείται, η μισθολογική εξέλιξη θα πραγματοποιούνταν, έπειτα από την αρχική κατάταξη στο ενιαίο μισθολόγιο, χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος. Δηλ. εάν κάποιος κατατασσόταν σε έναν βαθμό και συγκεκριμένο κλιμάκιο, ο πλεονάζον χρόνος «χανόταν» και δεν λαμβάνονταν υπόψη για τον επόμενο βαθμό ή κλιμάκιο. Αυτό πλέον ανατρέπεται και έτσι ο πλεονάζον χρόνος θα μπορεί να προσμετράται, διορθώνοντας έτσι πολλές περιπτώσεις όπου, ακόμα και για λίγες μέρες, έχανε κάποιος υπάλληλος μέχρι και δύο χρόνια προϋπηρεσία.

 • Αλλαγές στο Ενιαίο Μισθολόγιο – Κατάταξη υπαλλήλων.

 • Με τις παραγράφους 5 έως και 7 επέρχονται βελτιώσεις που αφορούν στο βαθµολόγιο των Πολιτικών Δηµοσίων Υπαλλήλων. Ειδικότερα µε την παράγραφο 5 παρέχονται κίνητρα διαρκούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση υπαλλήλων που διαθέτουν ίδια τυπικά προσόντα, ανεξάρτητα από το χρόνο που τα απέκτησαν. Στο ίδιο πλαίσιο, συµπληρώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, ώστε για την βαθµολογική κατάταξη των υπαλλήλων να είναι δυνατός ο υπολογισµός περισσότερων του ενός τυπικού προσόντος. Ανάλογη ρύθµιση υπάρχει και στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 που αφορά το σταθερό σύστηµα βαθµολογικής κατάταξης.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παρ.5, 6, και 7 του άρθρου 1 του Ν.4038/2012:

  5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
  «Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.
  Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
  Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011.»
  6.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου 7 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.»
  7. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.
  Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011

 • Παράταση προθεσμίας για την έκδοση Π.Δ. που διατηρεί σε ισχύ ειδικά συστήματα επιλογής προϊσταμένων  και αξιολόγησης

 • «12. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

 • Εξαιρέσεις από το Μισθολόγιο

 • Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 32 του Ν.4038/2012:

  Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.4024/2011 (Α' 226) οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου που κατέχουν θέση ιπτάμενων χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε Ν.Π.Δ.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει αναδρομικά από 1.11.2011, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου.

 • Δημοσίευση των πράξεων πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού

 • Με τη ρύθµιση της παραγράφου 9 προβλέπεται η υποχρέωση δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού, καθώς και του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης. Για το προσωπικό αυτό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π.Δ. 410/1988), οι πράξεις πρόσληψης δεν δηµοσιεύονταν.

  Σκοπός της διάταξης είναι η βελτίωση του ελέγχου και της εποπτείας στον αριθµό προσλήψεων/αποχωρήσεων του συνόλου του τακτικού προσωπικού του δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. αλλά και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. Παράλληλα, από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄66) προβλέπεται ότι οι διορισµοί και αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού των ανωτέρω φορέων θα πρέπει να καταγράφονται στο Μητρώο της απογραφής και ο αριθµός καταγραφής τους θα πρέπει να αναφέρεται στην περίληψη της απόφασης που αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, για τη δηµοσίευση των ανωτέρω πράξεων θα πρέπει να εκδίδεται και η βεβαίωση καταγραφής της ενέργειας στο Μητρώο της απογραφής.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 1 του Ν.4038/2012:

  9. Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Κατάργηση διατάξεων του 2190/1994.

 • Η εισαγωγή της διάταξης της παραγράφου 17 κρίνεται αναγκαία λόγω των δηµοσιονοµικών συνθηκών της χώρας και στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξορθολογισµό του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης ενώ διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του λόγου µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις του ν.3833/2010, όπως ισχύει.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.17 του άρθρου 1 του Ν.4038/2012:

  17.Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 17 του ν.2190/1994 (Α' 23) καταργούνται. Για όσες περιπτώσεις, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το Α.Σ.Ε.Π. έχει διαθέσει με απόφασή του, επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του, ο διορισμός μπορεί να ολοκληρωθεί με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.3833/2010 (Α' 40).

 • Φορολογία Ανείσπρακτων Δεδουλευμένων Αποδοχών

 • Ενόψει της ύφεσης που αντιµετωπίζουν τους επιχειρήσεις λόγω τους παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, αυτές αδυνατούν να καταβάλλουν εγκαίρως δεδουλευµένες αποδοχές σε µισθωτούς τους οποίους απασχολούν. Με τη ρύθµιση τους παραγράφου 11 αυτή δίνεται η δυνατότητα τους µισθωτούς που εισπράττουν καθυστερηµένα και σε έτος µεταγενέστερο δεδουλευµένες αποδοχές τους διαχειριστικής χρήσης του 2011 από της επιχειρήσεις τους οποίες απασχολούνται, να δηλώσουν τους ανωτέρω δεδουλευµένες αποδοχές στο έτος τους οποίες αυτές εισπράττονται και όχι στο έτος που αφορούν (2011) για το οποίο σύµφωνα µε τους διατάξεις που ίσχυαν είχαν αποκτήσει δικαίωµα είσπραξης.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012:

  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Ειδικά, για τους ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές τους διαχειριστικής χρήσης του 2011 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τους επιχειρήσεις τους οποίες απασχολείται και ακόμα και αν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.»

 • Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων υπαίθριου εμπορίου.

 • Με το άρθρο 12 προβλέπεται η σύσταση των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στις Περιφέρειες.

  Η αρµοδιότητα των κλιµακίων του Υπουργείου εκτεινόταν µέχρι τα όρια της Αττικής. Μετά όµως και την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε το ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) ορίσθηκε σαφώς στο άρθρο 22 ότι, όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονταν τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου, εννοούνται τα κλιµάκια ελέγχου της ως άνω Υπηρεσίας. Δεδοµένης δε και της έκτασης της αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς σε όλη την Ελληνική Επικράτεια παρίσταται η ανάγκη αναδιατύπωσης και προσαρµογής της διάταξης για τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου.

  Έτσι, µε την εν λόγω ρύθµιση πρώτον τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου υπάγονται εφεξής στις Περιφέρειες. Η ρύθµιση αυτή, εκτιµάται ότι θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα δράσης των κλιµακίων και την αντιµετώπιση των παραβάσεων νοµοθεσίας Υπαιθρίου Εµπορίου και Λαϊκών Αγορών, λαµβάνοντας υπόψη την ένταση των τοπικών προβληµάτων. Ενόψει της εφαρµογής των δατάξεων του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς - Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α΄ 202), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3982/2011 (Α΄ 143), µε τις οποίες τα εν λόγω Κλιµάκια επιφορτίστηκαν και µε την καταστολή του παραεµπορίου, η ενίσχυση του ρόλου τους και η στοχευµένη δράση τους εµφανίζεται ακόµα πιο επιτακτική.

  Δεύτερον, µε τη νέα ρύθµιση, σε εναρµόνιση µε το ν. 3728/2008, ορίζεται ότι όπου αναφέρονται τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας νοούνται τα κλιµάκια ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς. Με τις παραπάνω ρυθµίσεις, γίνεται πραγµατικότητα µία παράλληλη αλλά ταυτόχρονα ανεξάρτητη δράση των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου των Περιφερειών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

  Επίσης, µε την παράγραφο 3 καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), καθώς τυχόν ενστάσεις των διοικούµενων προβάλλονται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονοµίας και δεν υφίσταται ειδικότερη ανάγκη διορισµού τριµελών επιτροπών για τις περιπτώσεις αυτές.

  Με την παράγραφο 4 και λόγω των αλλαγών που εισάγουν οι παράγραφοι 1 και 2, αναδιατυπώνονται οι διατάξεις που αφορούν στα έσοδα από τα επιβληθέντα πρόστιµα. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τη Δηµοτική Αστυνοµία εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήµων και Κοινοτήτων και εγγράφονται σε ειδικό κωδικό του οικείου Δήµου, το όργανο του οποίου βεβαίωσε την παράβαση.

 • Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών.

 • Στον κλάδο του υπαιθρίου εµπορίου, η διαδικασία ενηµέρωσης της κεντρικής διοίκησης περί του αριθµού των κατ’ έτος χορηγούµενων αδειών ανά κατηγορία επαγγέλµατος υπαιθρίου εµπορίου και λαϊκών αγορών έχει διαχρονικά αποδειχθεί προβληµατική, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η ισχύς του προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου ως προς την άσκηση των επαγγελµάτων αυτών από το κράτος, ενώ παράλληλα, δηµιουργείται σύγχυση και αβεβαιότητα ως προς το συνολικό αριθµό των αδειών που εκδίδεται κάθε χρόνο στη χώρα.

  Για τους παραπάνω λόγους, µε την εν λόγω ρύθµιση, προβλέπεται η µεταφορά της αρµοδιότητας καθορισµού του ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κεντρική και Αποκεντρωµένη Διοίκηση, ώστε να ασκείται συντονισµένα η σχετική κρατική πολιτική, η οποία παρουσιάζει και πτυχές κοινωνικού χαρακτήρα, λόγω των κριτηρίων βάσει των οποίων παραδοσιακά χορηγούνται οι εν λόγω άδειες.

  Με την εν λόγω ρύθµιση, προβλέπεται αφ’ ενός η µεταφορά της αρµοδιότητας περί του καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών υπαιθρίου εµπορίου και λαϊκών αγορών στην τοπική αυτοδιοίκηση βάσει της χωρικής αρµοδιότητας όπως προσδιορίζεται στο ν. 3852/2010 περί Καλλικράτη, και αφ’ ετέρου η µεταφορά αρµοδιότητας περί του προσδιορισµού του αριθµού των προς χορήγηση αδειών στην κεντρική διοίκηση.


  Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ. - Ο.Τ.Α.:

  Μπορείτε να κατεβάσετε το Νόμο 4038/2012 εδώ:

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου