Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Υποχρεωτική και για τους ΟΤΑ η δημοσίευση της καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν.4024/2011 και το γεγονός ότι δεν υπήρξε ανάλογη που να εξαιρεί τους Ο.Τ.Α., οι υπερωρίες πρέπει να δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Αυτή η διάταξη μόνο γραφειοκρατικά προβλήματα και καθυστερήσεις μπορεί να δημιουργήσει, ενώ από την άλλη μεριά ενισχύεται ο ασφυκτικός εναγκαλισμός και έλεγχος της Τ.Α. από την κεντρική εξουσία, με στόχο την απαρέγκλητη εφαρμογή του μνημονίου!

Από την παρ 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 προβλέπεται η δημοσίευση των αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο νόμος δεν κάνει κάποια διάκριση για τις αποφάσεις των οργάνων των Ο.Τ.Α., όπως η αντίστοιχη ρύθμιση της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 11 του άρθρου 22 του Ν. 3274/04), που όριζε ότι: "Οι κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενες αποφάσεις δεν επιτρέπεται να έχουν αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Η δημοσίευση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού γίνεται με ανάρτηση στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α."

Συνεπώς, όπως είχαμε επιβεβαιώσει και με το Υπουργείο Οικονομικών, από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει υποχρέωση των Δήμων να δημοσιεύουν τις σχετικές αποφάσεις τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ωστόσο, πληροφορηθήκαμε ότι το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει πίσω στους Δήμους τις εν λόγω αποφάσεις και δεν τις δημοσιεύει, επικαλούμενο τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003, όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 11 του άρθρου 22 του Ν. 3274/04 και τη διάταξη της παρ.1 περίπτ.β του άρθρου 8 του Ν3469/2006.

Η υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου, δρώντας πραγματικά με εξαιρετική ταχύτητα!!!, έπειτα από συνεννόηση των αρμόδιων υπηρεσιών, τελικά αναθεώρησε την τακτική της και πλέον από την Παρασκευή 27-1-2012, δέχεται και δημοσιεύει στο ΦΕΚ τις πράξεις δημάρχων για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας. (θέση μας από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του ν. 4024/2012)

Η υποχρέωση δημοσίευσης αφορά το μόνιμο προσωπικό αλλά και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Τις πράξεις προς δημοσίευση τις αποστέλλει ο Δήμος απευθείας στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Πηγή: ΑΣΚ-ΟΤΑ

Προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης (άρθρο 20 του νόμου 4024/2011):

Άρθρο 20 - Υπερωριακή εργασία

   1.Η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
   Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
   Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα.
   Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.
   Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α' 107) και της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (Α' 180) προκειμένου περί υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, αντίστοιχα.
Δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που πραγματοποιούνται το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.
   Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή μόνο με απόφασή του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.
   2.Η κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενη απόφαση δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
   3.Η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:
αα) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου.
ε) Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.
στ) Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή των προηγούμενων περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
   4.Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοη- κοστό (1/280) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους αποσπασμένους σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε συνάρτηση και με τα τυπικά τους προσόντα.
   5.Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ.
  6.Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α' 247).
   7.Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α' 48), καθώς και αυτών της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α'40).
Ομοίως εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 32 του ν. 3232/2004 (Α'48) και της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Α'297) με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, κατ'εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου