Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012

Παράνομοι οι διορισμοί προϊσταμένων της κατηγορίας ΔΕ στη Δημοτική Αστυνομία Ρόδου

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Με δύο αποφάσεις, που ανήρτησε χθες στον ιστότοπο της "Διαύγειας", ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φ. Χατζημιχάλης, ακυρώθηκε η υπ' αρ.2081/13.10.2011 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά περί ορισμού προσωρινών προϊσταμένων στη Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας έως την περάτωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Οι κ.κ. Πολυχρόνης Βόγιας και Φίλιππος Τριτάς υποστήριξαν με προσφυγές τους ότι ο ορισμός προϊσταμένων στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του ν.3731/2008 και της υπ' αρ. 10/04.03.2009 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζει ότι οι υπάλληλοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας προηγούνται των ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας ως προς τον ορισμό τους σε θέση Διευθυντή, Υποδιευθυντή, Τμηματάρχη Α' και Τμηματάρχη Β'.

Ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έκρινε αφενός ότι δεν τηρήθηκαν τα κριτήρια του ν.3731/2008 και αφετέρου ότι ορίστηκαν ως προϊστάμενοι υπάλληλοι που δεν πληρούσαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τις θέσεις αυτές.

Πηγή: http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=14738&catID=18&pubID=1 


Διαβάστε τις σχετικές αποφάσεις με το πλήρες σκεπτικό στη Δι@ύγεια:
Διαβάστε επίσης και απορριπτική απόφαση κατά της προσφυγής τρίτου υπαλλήλου

Με την απόφαση αυτή ορίζεται ρητά ότι για τη θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή επιλέγονται μόνο υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ, ενώ για τη θέση τμηματάρχη α' ή β' προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, ακολουθούν οι ΤΕ, και αν δεν υπάρχουν ΠΕ και ΤΕ τότε μόνο μπορούν να τοποθετηθούν υπάλληλοι ΔΕ. Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 3731, συγκεκριμένα:
Επειδή από την προσβαλλόμενη απόφαση επιλογής προϊσταμένων στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ρόδου, προκύπτει ότι ο ορισμός των προϊσταμένων δεν έγινε σύννομα, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν τα κριτήρια του ν.3731/2008 και αφετέρου ορίστηκαν ως προϊστάμενοι υπάλληλοι που δεν πληρούσαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τις θέσεις αυτές. Ειδικότερα, στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου για τις θέσεις των προϊσταμένων Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων ορίστηκαν υπάλληλοι ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ υπήρχαν υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Β’ και υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου