Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεκτή ομοφώνως έγινε απόψε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί την επίσημη αφετηρία για τη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους. Με την Π.Υ.Σ., η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με τους γάλλους εμπειρογνώμονες μετά τη σχετική συμφωνία συνεργασίας που έχει υπογραφεί με την γαλλική Κυβέρνηση, συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, το οποίο θα διασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους στη διαρκή μετεξέλιξή του προς όφελος του πολίτη.

Όπως τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας:
«Η Διοικητική Μεταρρύθμιση αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Όσον αφορά στο Υπουργείο μας αποτελεί τη βασικότερη πρωτοβουλία για την αλλαγή στο κράτος. Έχουν δημοσιοποιηθεί τόσο η έκθεση συμπερασμάτων του ΟΟΣΑ, όσο και η Λευκή Βίβλος που αποτελούν το πολιτικό πλαίσιο για την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η συνεργασία μας με την task force και πιο συγκεκριμένα με τη Γαλλία, που έχει αναλάβει ως υπεύθυνη Τομέα την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς την χώρα μας.
Έχουμε προχωρήσει στην εκπόνηση ενός Οδικού Χάρτη που περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, τις αντίστοιχες ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξή τους, καθώς και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε δράση. Το σχέδιο αυτό βασίζεται σε πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν σε 7 πυλώνες, όπως είναι: η δομή και τα όργανα του κράτους, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείριση του προϋπολογισμού, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η Καλή Νομοθέτηση, η πάταξη της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ήδη συζητούνται στη Βουλή δύο Νομοσχέδια, το ένα για την Καλή Νομοθέτηση, το άλλο για το Πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων που αποτελεί μέρος της πολιτικής μας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο Δημόσιο.
Ο Οδικός Χάρτης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση προβλέπει σημείο εκκίνησης την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό και αυτό γίνεται στο πλαίσιο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου της έναρξης αυτής της διαδικασίας με τη δημιουργία μιας Επιτροπής υψηλού επιπέδου, που δεν είναι άλλη από το συνιστώμενο σήμερα Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τα εκάστοτε μέλη της Κυβερνητικής επιτροπής. Σε ρόλο υποστηρικτικό συνιστάται ομάδα για την προετοιμασία και υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου με σύνθεση στην οποία περιλαμβάνονται κυβερνητικά στελέχη, κρατικοί λειτουργοί, επιστημονικοί συνεργάτες και εμπειρογνώμονες με γνώση του αντικειμένου. Η ομάδα στήριξης ασκεί τον επιτελικό συντονισμό και παρακολουθεί το έργο της Μεταρρύθμισης και των διαφόρων ομάδων που εργάζονται σε αυτό το πλαίσιο.
Είναι φανερό ότι η προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί έργο ολόκληρης της Κυβέρνησης, θα έλεγα και έργο των στελεχών της Διοίκησης, του συνόλου των εργαζομένων και ανταποκρίνεται στην πρωταρχική ανάγκη για ένα λειτουργικό κράτος με λιτές δομές, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη. Το έργο του Συμβουλίου και των ομάδων εργασίας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και γαλλικής Κυβέρνησης που έχει τεθεί σε ισχύ από την 6η Ιανουαρίου του 2012. Αξιοποιεί στοιχεία, μελέτες  και προτάσεις που διατυπώνονται με κεντρικό στόχο την τεκμηρίωση και την επιχειρησιακή πληρότητα στη διαδικασία για την προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης που είναι μια διαρκής μεταρρύθμιση.
Αυτή η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να διαμορφώσει τις βάσεις, και ένα κεκτημένο πάνω στο οποίο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί αυτό το φιλόδοξο σχέδιο για την αναμόρφωση του Ελληνικού κράτους».

Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:      Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α..

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1.            τις διατάξεις:
α)      του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγματος,
β)      των άρθρων 15 παρ. 2, 16, 25 παρ. 1  και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005,  Α’ 98),
2.            την 34/30-11-2011 ΠΥΣ «Ανασύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄ 252),
3.            την Υ 64/29-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 3011),
4.            το γεγονός ότι αποτελεί εθνικό στόχο η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. προς όφελος του πολίτη και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,
5.            την ανάγκη σύστασης κυβερνητικού συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και ομάδας υποστήριξης του έργου του,
6.            το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό (φορέας 05-150, ΚΑΕ 0515),
7.            την πρόταση του Πρωθυπουργού.

Α π ο φ  α σ ί ζ ε ι

Άρθρο 1
1.      Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα εκάστοτε μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής.
2.      Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού, είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και για την άμεση και αποτελεσματική αξιολόγηση των υπηρεσιών και των φορέων της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α. και την λήψη των αποφάσεων στα θέματα αυτά.
3.      Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, Αναπληρωτές Υπουργοί ή Υφυπουργοί καθώς και ο Προϊστάμενος και οι ειδικοί σύμβουλοι της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού που αναφέρονται στην περίπτωση β΄  της παρ. 2 του άρθρου
4.      Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.
5.      Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση  του Προέδρου του, με εισηγητή τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2
1.      Συνιστάται Ομάδα Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης, για την προετοιμασία και την υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2.      Μέλη της Ομάδας Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης είναι:
α.      Οι Υφυπουργοί του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο πρώτος τη τάξει Υφυπουργός εκτελεί καθήκοντα Προέδρου,
β.      ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ειδικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, ως Συντονιστής, και δύο (2) ειδικοί σύμβουλοι της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, ένας από τους οποίους υπηρετεί στο Νομικό Γραφείο,
γ.      τέσσερις (4) υπάλληλοι   ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό,
δ.      τρεις (3) υπάλληλοι ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό,
ε.      δύο (2) εμπειρογνώμονες.
3.      Τα υπό στοιχείο (β) της παρ. 2 μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Τα υπό στοιχείο (γ) και (δ) της παρ. 2 μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του οικείου Υπουργού. Τα υπό στοιχείο (ε) της παρ. 2 μέλη ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.      Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Υποστήριξης μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, εκπρόσωποι φορέων της δημόσιας διοίκησης, υπάλληλοι, ιδιώτες και εμπειρογνώμονες.
5.      Η Ομάδα Υποστήριξης συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο έτερος Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Ομάδα Υποστήριξης συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά την εβδομάδα και εκτάκτως, όποτε χρειαστεί.
6.      Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Υποστήριξης παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Άρθρο 3
1.      Η Ομάδα Υποστήριξης δρώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού: 
α.      προσδιορίζει τις προτεραιότητες των δράσεων και των έργων της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., και εισηγείται προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και τη λήψη μέτρων στρατηγικού σχεδιασμού,
β.      εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις και τους στόχους των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και συντονίζει το έργο της εν λόγω μεταρρύθμισης,
γ.      εισηγείται βελτιώσεις, λειτουργικές και οργανωτικές αναδιαρθρώσεις φορέων και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.,
δ)      παρακολουθεί τη λειτουργία των διεθνών επιτροπών και ομάδων εργασίας σε σχετικά θέματα και εισηγείται στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα τον ορισμό εκπροσώπων.
2.      Η Ομάδα Υποστήριξης ασκεί τον επιτελικό συντονισμό και παρακολούθηση του έργου της μεταρρύθμισης και των διαφόρων ομάδων που εργάζονται στο πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 4
1.      Η Ομάδα Υποστήριξης, με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 3:
α.      συνεργάζεται με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
β.      λαμβάνει υπόψη της την Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Γαλλικής Κυβέρνησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιανουαρίου 2012, καθώς και κάθε άλλη αντίστοιχη μελλοντική συμφωνία  και εισηγείται μέτρα για την εκτέλεσή τους,
γ.      συλλέγει και αξιοποιεί κάθε είδους υφιστάμενα στοιχεία και μελέτες,
δ.      εισηγείται τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσεων και του σχεδιασμού εκτελούμενων δράσεων και έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, καθώς και η επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα της εν λόγω μεταρρύθμισης.
2.      Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, η Ομάδα Υποστήριξης μπορεί να:
α.      εισηγείται τη σύσταση ομάδων εργασίας, διοίκησης, σχεδιασμού και επίβλεψης έργου για την υλοποίηση των δράσεων της μεταρρύθμισης σε κάθε υπουργείο, αποκεντρωμένη Διοίκηση ή φορέα, ή την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων υφισταμένων ομάδων εργασίας,
β)      συνιστά ad hoc ομάδες εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα και ιδιώτες εμπειρογνώμονες και ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
3.      Οι δράσεις της Ομάδας Υποστήριξης μπορεί να χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από επιχειρησιακά προγράμματα.

Άρθρο 5
Όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και να συνεργάζονται με την Ομάδα Υποστήριξης για τη διαμόρφωση και προώθηση των δράσεων, εισηγήσεων και προτάσεών της. Οφείλουν επίσης να παρέχουν σ’ αυτήν, καθώς και στις συνιστώμενες ομάδες εργασίας, διοίκησης, σχεδιασμού και επίβλεψης έργου για την υλοποίηση των δράσεων της μεταρρύθμισης, την αναγκαία ενημέρωση και κάθε διευκόλυνση για το έργο τους.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου