Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για την επιτροπή νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων σωματείων

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 139

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 215/18-2-2011 εγγράφου μας, όπου σας ενημερώναμε για την συγκρότηση της πενταμελούς διαπαραταξιακής ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως προβλέπεται από το άρθρο 47 του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας, σας ενημερώνουμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 2 Φεβρουαρίου 2012 μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου, προχώρησε στην αναδιάρθρωση της 5μελούς διαπαραταξιακής Επιτροπής Νομιμοποίησης η οποία πλέον αποτελείται από τους:

1.       ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ – Δήμος Αθηναίων.
2.       ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Δήμος Αιγάλεω.
3.       ΚΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος.
4.       ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Δήμος Διονύσου.
5.       ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αθηναίων.

Έργο της Επιτροπής Νομιμοποίησης είναι ο έλεγχος και η εισήγηση στα όργανα της Ομοσπονδίας της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο 41ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Η Επιτροπή Νομιμοποίησης εποπτεύει και ελέγχει τις σχετικές διαδικασίες, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία δικαστικού, τη λειτουργία Εφορευτικής Επιτροπής, τον έλεγχο για την εφαρμογή του Καταστατικού της Ομοσπονδίας (άρθρο 1), τον έλεγχο για την αποφυγή διπλοψηφιών, τον έλεγχο διαδικασιών ψήφου δια αλληλογραφίας και φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια για την ορθή σύνταξη των δικαιολογητικών που είναι αναγκαία για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 15.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ θα συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο από την επιτροπή ή τα όργανα της Ομοσπονδίας (Γενικό Συμβούλιο – Εκτελεστική Επιτροπή) και θα εισηγείται τη νομιμοποίηση ή όχι των αντιπροσώπων των συλλόγων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Για τη διευκόλυνση του έργου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ θα πρέπει οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας να εφαρμόζουν αυστηρά τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της.

Ειδικότερα, το άρθρο 15 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας αναφέρει:

1.       Να αποστέλλουν εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο αντίγραφο του πρακτικού ψηφοφορίας
β. Επικυρωμένη από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο κατάσταση ψηφισάντων για την εκλογή αντιπροσώπων.
γ. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ότι όσοι ψήφισαν για την εκλογή αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 του ισχύοντος Καταστατικού.
δ. Σε περίπτωση που ψήφισαν μέλη που έχουν σχέση εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προερχόμενοι από Επιχειρήσεις, ονομαστική βεβαίωση της Επιχείρησης. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς και όχι με fax.

2.       Όσοι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχουν τροποποιήσει το Καταστατικό τους για να εναρμονιστεί με αυτό της Ομοσπονδίας (τριετή θητεία αντιπροσώπων κ.λ.π.), οφείλουν να κοινοποιήσουν ΑΜΕΣΑ επικυρωμένο από το δικαστήριο αντίγραφο του τροποποιημένου Καταστατικού στην Ομοσπονδία.

3.       Να χρησιμοποιούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα σχέδια εντύπων για την απλούστευση των διαδικασιών στις αρχαιρεσίες, που σας έχουν σταλεί.
Τα σχέδια των εντύπων υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.poeota.gr.

4.       Να πραγματοποιούν ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ με την παρουσία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Δικαστικού Αντιπροσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρχαιρεσίες θεωρούνται ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ.

5.       Να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ και κυρίως η σχέση εργασίας (ΜΟΝΙΜΟΣ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ) γιατί θα χρησιμοποιηθούν από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ για τη χρηματοδότηση της από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) αλλά και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ποια είναι η αντιπροσωπευτικότερη Ομοσπονδία στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την υπογραφή Σ.Σ.Ε.

6.       Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τακτικοί και αναπληρωματικοί, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, με βάση τον αριθμό των μελών του Συλλόγου-Μέλους που ψήφισαν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της Ομοσπονδίας και με πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό εβδομήντα ένα (71).
Αν μετά τη διαίρεση του αριθμού των ψηφισάντων δια εβδομήντα ένα (71) απομένει υπόλοιπο ψήφων τριάντα έξι (36), τότε εκλέγεται ακόμα ένας (1) αντιπρόσωπος.

Συνάδελφοι,

Η αυστηρή εφαρμογή των πιο πάνω θα βοηθήσουν σημαντικά τη σωστή λειτουργία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ αλλά και την χωρίς προβλήματα διεξαγωγή του 41ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που θα διεξαχθεί στις 24, 25, 26 και 27 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη.
Η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού θα είναι προς όφελος των εργασιών του Συνεδρίου ώστε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε μία περίοδο κρίσιμη για το μέλλον μας ως εργαζόμενους αλλά και γενικότερα του θεσμού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος      Ο Αναπλ Γεν. Γραμματέας

 Θέμης Μπαλασόπουλος   Ιωάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου