Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Στο Νόμο 4604/2019 η εξαίρεση από την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς στα Κ.Κ.

Με το Νόμο 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-03-2019) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» εξαιρούνται από την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εκλογών οι μετατάξεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης στη δημοτική αστυνομία.