Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Στο Νόμο 4604/2019 η εξαίρεση από την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς στα Κ.Κ.

Με το Νόμο 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-03-2019) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» εξαιρούνται από την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των εκλογών οι μετατάξεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα καταστήματα κράτησης στη δημοτική αστυνομία.

Η σχετική διάταξη είναι στην παρ. 1γ του άρθρου 83:


Άρθρο 82
Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος:
α) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών,
β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018),
γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), καθώς και η διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014,
δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμει
βομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας,
ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),
στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).».

Επίσης, με το άρθρο 88 επανέρχεται καταργηθείσα εδώ και δύο χρόνια διάταξη για τις υπηρεσιακές μεταβολές του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, ειδικά για τους δημοτικούς αστυνομικούς, και μάλιστα αναδρομικά. Υπόψη ότι συγκεκριμένες παράγραφοι του άρθρου ίσχυαν για τους δημοτικούς αστυνομικούς.

Άρθρο 88
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 για τις μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, καθώς και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και των παραγράφων 11α και 11β του άρθρου 247 του ν. 3852/2010.».
2. Η παράγραφος 1 ισχύει από τις 2.12.2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου