Κινητικότητα

Στη σελίδα αυτή καταχωρούνται όλες οι διατάξεις και εγκύκλιοι που αφορούν στη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών:


Φ.Ε.Κ. μετάταξης δημοτικών αστυνομικών (Ανακοίνωση 5/2013):
 • ΦΕΚ Γ΄ 487/2015 - ΦΕΚ μετάταξης σε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
 • ΦΕΚ Γ΄ 380/2015 - ΦΕΚ μετάταξης σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
 • ΦΕΚ Β΄ 325/2015 - ΦΕΚ μετάταξης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
 • ΦΕΚ Γ΄ 246/2015 (Απόφαση οικ.3270/35056/27.2.2015) - ΦΕΚ μετάταξης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας
 • ΦΕΚ Γ΄ 245/2015 (Αποφάσεις 5158/2.2.2015 και 5159/2.2.1015) - ΦΕΚ μετάταξης στον κλάδο ΔΕ Φύλαξης και στον κλάδο ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης
 • ΦΕΚ Γ΄ 234/2015 (Απόφαση Δ.Δ.Α.Α.Δ./οικ. 19600/20.2.2015) -  ΦΕΚ μετάταξης σε Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
 • ΦΕΚ Γ΄ 216/2015 (Απόφαση 12178/2970/05−03−2015) - ΦΕΚ μετάταξης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
 • ΦΕΚ Γ΄ 1804/2014 (Απόφαση 11004/22−12−2014) - ΦΕΚ μετάταξης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
 • ΦΕΚ Β΄ 3511/2014 (Απόφαση 98447/16.12.2014) - ΦΕΚ μετάταξης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 • ΦΕΚ Γ΄ 1759/2014 (Απόφαση 83123/54572/18−12−2014) - ΦΕΚ μετάταξης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
 • ΦΕΚ Γ΄ 1755/2014 (Απόφαση 6000/2/5250/8−π/12−12−2014) - ΦΕΚ μετάταξης σε Ελληνική Αστυνομία
 • ΦΕΚ Γ΄ 1739/2014 (Απόφαση 173999/15844/17.12.2014) - ΦΕΚ μετάταξης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

------------------------------------------------------------------
 • ΦΕΚ Γ΄ 674/2.6.2014 (Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/231/οικ. 13580/30−5−2014, Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/ 237/οικ. 13583/30−5−2014) - ΦΕΚ προσωρινής τοποθέτησης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
 • ΦΕΚ Γ' 673/2.6.2014 (Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/242/οικ.13594/30.5.2014) - ΦΕΚ προσωρινής τοποθέτησης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
 • ΦΕΚ Γ' 672/2.6.2014 (Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/239/13598/30.5.2014, Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/241/οικ. 13596 /30−5−2014) - ΦΕΚ προσωρινής τοποθέτησης σε Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταστήματα Κράτησης
 • ΦΕΚ Γ' 668/30.5.2014  (Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/240/οικ.13599/30.5.2014, Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/236/οικ. 13590/30−5−2014) - ΦΕΚ προσωρινής τοποθέτησης σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας
 • ΦΕΚ Γ' 667/30.5.2014 (Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/ 233/οικ.13587/ 30−5−2014, Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ /Β.2.Δ/ 238/οικ.13592/ 30−5−2014) - ΦΕΚ προσωρινής τοποθέτησης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
 • ΦΕΚ Γ' 666/30.5.2014 (Y.A. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/232/οικ.13584/30.5.2014, Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/ Β.2.Δ/235/οικ.13589/30−5−2014) - ΦΕΚ προσωρινής τοποθέτησης σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
 • ΦΕΚ Γ΄ 540/25.4.2014 (Υ.Α 25936/25.4.2014) - Τροποποίηση του ΦΕΚ μετάταξης δημοτικών αστυνομικών στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης
 • ΦΕΚ Γ΄ 508/17.4.2014 (Υ.Α. 35575/16.4.2014) - ΦΕΚ μετάταξης δημοτικών αστυνομικών στους κλάδους ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης


Ανακοίνωση 15/2014:

Ανακοίνωση 5/2013:


Νομοθεσία:

Διευκρινήσεις - Λοιπές εγκύκλιοι:


Διαπιστωτικές πράξεις Δημάρχου Αθηναίων σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των δημοτικών αστυνομικών: