Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

Ένσταση-Καταγγελία της ΠΟΕ-ΟΤΑ για το διάτρητο σε παρανομίες διαγωνισμό του Δήμου Λαγκαδά για την εκχώρηση της αποκομιδής σε ιδιώτες

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 123


 ΕΝΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
για το Διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»


Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Η με αριθμό 264/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, που αφορά στην εκχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Λαγκαδά σε ιδιώτες κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, προϋπολογισμού με τον Φ.Π.Α. 7.107.503,43 ευρώ, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών, παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα νομιμότητας:


1.     Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει να τεκμηριώνει την αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και να καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των περιεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας παρέχονται.
I. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν τεκμηριώνει την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου.
II. Δεν καθορίζει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα αποτελέσουν αντικείμενο των υπηρεσιών.
III. Δεν καθορίζει την χρονική διάρκεια των υπηρεσιών.
V. Δεν αιτιολογείται στην συγκεκριμένη απόφαση το κατεπείγον του θέματος και δεν δικαιολογείται το έκτακτο.
IV. Δεν υπάρχουν εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου:
α. Ότι είναι συμφέρουσα η ανάθεση των υπηρεσιών από οικονομική άποψη σε ιδιώτες.
β. Ότι δεν επαρκεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το προσωπικό καθαρότητας για την εκτέλεση των δημοπρατούμενων υπηρεσιών, αλλά ένα ενημερωτικό σημείωμα του Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου και το κυριότερο.
VI. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δημοτικού Συμβουλίου στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με συνέπεια σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3861/2010, η μη ανάρτησή της συνεπάγεται ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ.
Τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η εκτελεστότητα της συγκεκριμένης πράξης συναρτάται άμεσα με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, αφού η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της πράξης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ ΔΙΣΚΠΟ/Φ8/οικ.16752/22-7-2010).

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Σύμφωνα με το Π.Δ. του 28/1980 και το Ν.3852/2010 άρθρο 72, παρ. 1ε, σχετικό με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής «Για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, Δημοτικούς  ή Δημόσιους Υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες…».
Ο Δήμος Λαγκαδά με την υπ’ αριθμ.: 606/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όρισε ως επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού τους υπαλλήλους του Δήμου.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.     ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ
2.     ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ
3.     ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Όπως προκύπτει όμως, α. από την κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Λαγκαδά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 254/15-2-2011 και β. από την διαπιστωτική πράξη αριθμός 1451/2011, κατάταξης υπαλλήλων του Δήμου Λαγκαδά στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011 οι κ.κ. Φωτιάδης Ιωάννης και ο Κίτσογλου Σάββας δεν συμπεριλαμβάνονται, άρα δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου, άρα η σύνθεση της επιτροπής δεν είναι νόμιμη, άρα και ο μετέπειτα διεξαχθείς διαγωνισμός.

Γ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού, άρθρο 6, δεν επιτρέπεται παράταση της χρονικής διάρκειας (ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 10.30 π.μ.) της παραλαβής των προσφορών παρά μόνο σε περίπτωση που συνεχίζεται η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών χωρίς διακοπή. Στη συγκεκριμένη δημοπρασία, στο χώρο διεξαγωγής της παρευρίσκοντο το προεδρείο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και δυο βουλευτές, η κα. Αμανατίδου και ο κ. Ιγνατιάδης και όλοι διαπίστωσαν ότι έως τις 10.40 π.μ. δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά, άρα δεν νομιμοποίητο η επιτροπή να παρατείνει την ώρα παραλαβής των προσφορών, όπως προκύπτει από το καταρτισθέν πρακτικό διενέργειας, αλλά να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό και να προβεί σε επανάληψή του.
Επίσης, δεν προσδιορίζεται στην διακήρυξη άρθρο 1, με σαφήνεια, ο χώρος διάθεσης των απορριμμάτων, αλλά και στην ειδική συγγραφή δεν προσδιορίζεται ο χώρος απόθεσης ογκωδών αντικειμένων με συνέπεια ο μη προσδιορισμός του χώρου στην οικεία διακήρυξη να καθιστά τη διακήρυξη αόριστη και μη νόμιμη (Ελεγκτικό Συνέδριο Ζ’ κλιμάκιο ε’ διακοπών Πράξη 252/2011).
Επίσης, στην συγγραφή υποχρεώσεων τα τεύχη κατά σειρά ισχύος έχουν διαφορετική κατάταξη από αυτήν που αναφέρεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Επειδή σύμφωνα με τα πιο πάνω η όλη διαδικασία, βρίθει παρανομιών ζητούμε από όλους τους αποδέκτες της ένστασης-καταγγελίας μας την ενεργοποίησή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. αλλά και των χρημάτων των πολιτών του Δήμου Λαγκαδά, ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη χρονική περίοδο όπου η οικονομική κρίση μας έχει οδηγήσει στην φτώχεια και στην εξαθλίωση και κάποιοι έχουν επιλέξει την κατασπατάληση των χρημάτων των πολιτών του Δήμου Λαγκαδά.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

   Ο Πρόεδρος        Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου