ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ερέτρια,  23/2/2012
Αριθ. Πρωτ: 2057
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχαίου Θεάτρου  1
Ταχ. Κωδ.
:
340 08 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες
:
Τηλέφωνο
:
22290 62207
FAX
:
22290 62218
e-mail
:
Ο Δήμος Ερέτριας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις,


  1. Του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α’) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
  2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ερέτριας ΦΕΚ Β 2053/14.09.2011 .
  3. Του Ν. 3852/2010
Προκηρύσσει για απόσπαση τεσσάρων (4) υπαλλήλων  Δημοτικής Αστυνομίας στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ερέτριας
Καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας κατηγορίας ΠΕ23, ΤΕ23, ΔΕ23, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την διετή δοκιμαστική υπηρεσία, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης τους στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ερέτριας, προκειμένου να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας της τουριστικής περιόδου από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2012 και συνολικής χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ερέτριας οδός Αρχαίου Θεάτρου 1, Τ.Κ. 34008, επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ