Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια ο νέος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αθηναίων - Ενστάσεις για τη νομιμότητα του Ο.Ε.Υ.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε την Παρασκευή το πρωί ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, κάτι που τυπικά σημαίνει ότι είναι θέμα χρόνου η εφαρμογή του. Πάντως η απόφαση για διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων του ν.3731 έχει ήδη δημιουργήσει πολλά προβλήματα, διαβάστε σχετικά παρακάτω.

Μπορείτε να κατεβάσετε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εδώ:
Δείτε την απόφαση για τον Ο.Ε.Υ. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:

Σχολιασμός Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Υπάρχει σοβαρό θέμα νομιμότητας του ψηφισθέντος Ο.Ε.Υ. σε σχέση με τη δημοτική αστυνομία και την ειδική ιεραρχία, δεδομένου ότι ο ν.4024  στο άρθρο 7, παρ 5. προβλέπει ρητά ότι ειδικά συστήματα επιλογής προϊσταμένων και αξιολόγησης καταργούνται, εκτός αν εντός διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου κυκλοφορήσει Προεδρικό Διάταγμα που τα διατηρεί.
5. Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού, όπως υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και οι εξομοιούμενοι με αυτόν μισθολογικά ή βαθμολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικών, περιλαμβανομένου και του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, των εκπαιδευτικών, των δικαστικών υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των μόνιμων αγροτικών ιατρών, μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και στις κατηγορίες προσωπικού της παρούσας παραγράφου.

Στη δίμηνη προθεσμία όπως έχουμε ξαναγράψει κυκλοφόρησε μόνο το Π.Δ. 134/2011 «Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων του Διπλωματικού Κλάδου, του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών». Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών διατύπωσε χωρίς αιτιολόγηση την άποψη ότι διατηρούνται οι διατάξεις του ν.3731 για την ειδική ιεραρχία της δημοτικής αστυνομίας (δείτε το έγγραφο εδώ), χωρίς όμως να προβεί σε ανάλογη νομοθετική ρύθμιση κατά τα προβλεπόμενα στο ν.4024. Με την άποψη αυτή δημιουργείται αδιέξοδο στην επιλογή των θέσεων των προϊσταμένων, αφού οι διατάξεις του ν.3731 δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί το προηγούμενο βαθμολόγιο καταργήθηκε και όλοι οι υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας έχουν καταταχθεί με διαπιστωτικές πράξεις στους νέους βαθμούς, ενώ οι διατάξεις του ν.4024 δεν προβλέπουν υποδιευθυντές, τμηματάρχες β' και επόπτες.

Θα περίμενε κανείς ο νέος Ο.Ε.Υ. να προσκρούσει στον έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Παρόλα αυτά η απόφαση για το νέο Ο.Ε.Υ. είναι ευπρόσβλητη, αν προσφύγει κάποιος.

Στο νόμο 4038 που εκδόθηκε μόλις προχθές παρατείνεται η δυνατότητα έκδοσης Π.Δ. που θα διατηρεί σε ισχύ ειδικά συστήματα αξιολόγησης και ιεραρχίας για άλλους 3 μήνες, συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 12 προβλέπεται: «Η προθεσμία που προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου». Αυτό βέβαια δεν αλλάζει το γεγονός ότι κατά την ημερομηνία έκδοσης σε Φ.Ε.Κ. του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αθηναίων δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ειδικής ιεραρχίας της δημοτικής αστυνομίας, ούτε διαβεβαιώνει κανείς ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα προβεί σε σχετική νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου