Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΑΣΕΠ: Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Γνώση χειρισμού Η/Υ - Τρόπος απόδειξης σύμφωνα με πρόσφατες εγκυκλίους

Δημοσιεύουμε στη συνέχεια με ποια έγγραφα αποδεικνύεται η γνώση των ξένων γλωσσών, αλλά και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι τα πιο πρόσφατα παραρτήματα εγκυκλίων που εντοπίσαμε και αφορούν στη κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δυνάμει του άρθρου 90 ν. 4172/2013. Πρόκειται για την κινητικότητα της 3/2013 Ανακοίνωσης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης που υπογράφηκε το Σεπτέμβριο, και μάλλον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα ίδια ακριβώς θα ισχύσουν και για την ανακοίνωση 5/2013 που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών.


Παράρτημα  ΣΤ΄: Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης                     


Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:


α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
                                                            ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

             ή

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

     • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.
               
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British CouncilIDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN. 

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International  του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level.


 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

       CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British CouncilIDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

Business English CertificateHigher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.
.
CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1).

  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 +  Level.

• Test of Interactive English, C1 Level.


(γ) Καλή γνώση (Β2) :

     FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British CouncilIDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5  έως 5,5.

Business English CertificateVantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL..

CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level.

• Test of Interactive English, B2 Level.


(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

     PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

.
    International English Language Testing System (IELTS) - Βαθμολογία από 3  έως 4.

Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES).
  
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL.

CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .

CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης).

BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1).

  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1).

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).

• Test of Interactive English, B1 + Level.

• Test of Interactive English, B1 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

               ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.


Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.  

Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
 
DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).

   Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        Departement de francais, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο C2

Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel  του Πανεπιστημίου Γενεύης.


 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).

DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1.

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).

Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο C1

 Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.

  Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο Β2

 Certificat V.B.L.T. Niveau social  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

 DELF B1.

Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο Β1

  Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .


       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe .

ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe .

  Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  


(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

  GOETHEZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.

ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch.

Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

GOETHEZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.

ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.

  Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe.

ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD).

  Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH

Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben  του Πανεπιστημίου της Γενεύης.


  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
 
DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .

DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 
Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).

DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 
Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
  
DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).  

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza  του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.


Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).

CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).

 DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003.

•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL).

CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education).


               ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

  Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).  

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 СЕРТИФИКАТРУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

       PYCCKИЙ ЯЗЬІКПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 (γ) Καλή γνώση (Β2) :

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

СЕРТИФИКАТРУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003).

СЕРТИФИКАТРУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).  

Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Επίσης:
α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να προσκομίσουν  επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.Παράρτημα  Ζ΄: Γνώση χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης


Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
  1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις τους, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

                      α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)
                     στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
                  ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
                  η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)

                  θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς  είναι τα εξής:

           α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
                ECDL Core Certificate
                • ECDL Start Certificate
                • ECDL Progress Certificate

           β) Vellum Global Educational Services S.A.
                 Cambridge International Diploma in IT Skills
                 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

           γ) Infotest
                Internet and Computing Core Certification (IC3)
                • Microsoft Office Specialist (MOS)
                • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert)
                Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>,  <<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>> και <<Βάσεις Δεδομένων>>)


           δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
                ICT Intermediate A
                • ICT Intermediate B
                • ICT Intermediate C

           ε) ΚΕΥ-CERT
                Key Cert IT Basic
                • Key Cert IT Initial

          στ) ACTA Α.Ε.
                 Certified Computer User (CCU)

         ζ) I SKILLS A.E.
              Basic I.T. Standard
              Basic I.T. Thematic
              • Basic I.T. Core
                 
                  η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ

                      Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
                      Basic  ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
                      Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

                  θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                      Basic Office
                            Business  Office


Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2010, παρατείνεται έως 30/9/2013. (Σχετική απόφαση ΕΟΠΠΕΠ ΔΠ/15859/6.6.2013).

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υπάλληλος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 30.9.2013, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ .και η ισχύς τους έληγε την 30.6.2013 , με την εξής ονομασία:
        α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
        β) Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
        γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
        δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
2.      Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3.      Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υπάλληλοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
4.      Οι υπάλληλοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και  με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υπάλληλος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προυποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 30/9/2013 (Σχετική απόφαση ΕΟΠΠΕΠ ΔΠ/15859/6.6.2013).
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-     Πληροφορικής  
-     Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  
-     Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών  
-     Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
-     Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών  
-     Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής   
-     Επιστήμης Υπολογιστών
-     Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών  
-     Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων  
-     Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  
-     Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών 
-     Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
-     Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
-     Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
-     Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
-     Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
-     Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ
-     Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
-     Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
-     Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
    ΑΕΙ της ημεδαπής  ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

          -    Πληροφορικής
          -    Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  
          -    Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  
-     Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
-     Βιομηχανικής Πληροφορικής
-     Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
-     Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
-     Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
-     Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
-     Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)  
-     Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
-     Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
-     Διαχείρισης  Πληροφοριών 
                 ΤΕΙ της ημεδαπής  ή ΚΑΤΕΕ ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.


Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                   -    Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα Πληροφορικής, ή
                   -    Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
                      Εκπαιδευτηρίου :
                        i)          Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής -  
                        Δικτύων Η/Υ,
                        ii)         Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
                   -    Απολυτήριος τίτλος :
                        i)          κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
                        ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
                        iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής 
                         Σχολής.
                        ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου