Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Συμπληρωματική απάντηση στην Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών και την έκδοση των ΚΥΑ

Σας είχαμε ενημερώσει εδώ για την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Μητρόπουλου, Στρατούλη & Βούτση στις 24 Σεπτεμβρίου για τον χρόνο έκδοσης των αναμενόμενων ΚΥΑ με τις προϋποθέσεις ένταξης των δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ. και τα καταστήματα κράτησης, καθώς και αν θα μεταφερθεί το 100% του προσωπικού. Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών για άλλη μια φορά δήλωσε αναρμόδιο να απαντήσει, ενώ το το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης επέλεξε να αγνοήσει το σκέλος του ερωτήματος περί πλήρους απορρόφησης. Η Ερώτηση διαβιβάστηκε επίσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, των οποίων δημοσιεύουμε σήμερα την απάντηση, απάντηση που βέβαια έρχεται αφού έχουν εκδοθεί οι σχετικές ΚΥΑ.

Η απάντηση του Υπ. Δημόσιας Τάξης:

31 Οκτωβρίου 2013
ΘΕΜΑ: Μετακίνηση υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας σε άλλους φορείς. Εξέλιξη διαδικασίας. Συναφή στοιχεία.
ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΗ 1943/ 24-09-2013.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α.ΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΣ, Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ και Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ και μας διαβίβασε με το υπ' αριθμ. 2038 από 14-10-2013 έγγραφο του το Υπουργείο Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε ότι κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6000/2/234-γ' από 15-10-2013 κ.υ.α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β'-2631/ 17-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ0Ι-2Δ3).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης, οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, των οποίων οι θέσεις καταργούνται με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013, εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, εφόσον συγκεντρώνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό προσόντα. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ίδιας απόφασης, για την αξιολόγηση και την ένταξη των ανωτέρω υπαλλήλων στην Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013 και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274 από 09-08-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας θα υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα αίτημα προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνοδευόμενο από έκθεση αναφορικά με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν αξιολόγησης δομών και κατάρτισης σχεδίων στελέχωσης, προκειμένου να εγκριθεί η ένταξη του απαιτούμενου αριθμού πρώην δημοτικών αστυνομικών κατά κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης:

Αθήνα, 07-11-2013
Αρ. Πρωτ.: 901
Ερώτηση: 1943/24-09-2013

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 1943/24-09-2013 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Αλ. Μητρόπουλος, Δ. Στρατούλης και Ν. Βούτσης, με θέμα: «Διαθεσιμότητα των Υπαλλήλων ειδικότητας Δημοτικής Αστυνομίας», που μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. 2038/14-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ως προς το β' εδάφιο του δεύτερου ερωτήματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) με αριθμό 2655/ τεύχος Β 718-10-2013, δημοσιεύθηκε η υπ' αριθ. 90894/18-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Καθορισμός προσόντων, προϋποθέσεων και διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, των αναφερόμενων στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου