Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Μεταφορά αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για έκδοση ή ανανέωση της άδειας διαμονής από τους Δήμους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 252/18.11.2013) ο Ν. 4208/2013: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». Ανάμεσα στις άλλες διατάξεις είναι και η μεταφορά αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής από τους Δήμους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που για Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μεταφέρεται η σχετική προθεσμία ως 31 Δεκεμβρίου 2013.

Με το άρθρο 5 παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η προθεσμία έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδομένων, από τους δήμους της χώρας προς τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4018/ 2011 (Α΄ 215), όπως ισχύει.

Η ημερομηνία μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 34547/11.7.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄ 1785), μετατίθεται για την 31η Δεκεμβρίου.

Παραθέτουμε τη σχετική ΚΥΑ που αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΚΥΑ Οικ 34547/13/11.07.2013 (ΦΕΚ 1785/24.07.2013 τεύχος Α')
Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο Νομό Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ.3 του άρθρου 7 του ν. 4018/2011 (Α 215) « Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11, του ν. 4147/2013 (Α'98).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
γ. Του π.δ. 65/2011 (Α 147), « Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
δ. Του π.δ. 135/2010 (Α' 228), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ Α'/98).
ε. Της αριθμ. Υ48/2012 (Β' 2105) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

2.Το με αριθμ. οικ. 29052/24109/29-5-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο παρέχεται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό ως σημείων υποδοχής των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς πληρούν τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών, προδιαγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία τους ως υπηρεσία μίας στάσης.

3.Το με αριθμ. οικ. 34598/28585/27-6-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο τροποποιείται η, με Α.Π. Οικ.: 29052/24109/29-5-2013, αιτιολογημένη γνώμη αυτού, για τον καθορισμό ως σημείων υποδοχής των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

4.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.τον καθορισμό ως σημείων υποδοχής, στα οποία κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α', της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις υπηρεσίες αυτές οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δήμων ορίζουμε την 30η Σεπτεμβρίου 2013. [-παρατάθηκε έως 31.12.2013]

2.Οι ανωτέρω υπηρεσίες, από την οριζόμενη ημερομηνία, λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας στάσης και αναλαμβάνουν, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 135/2010 (Α'228) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» και την ισχύουσα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για: (α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής, (β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων, (γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων, (δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (στ) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και (ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

3.Από την ίδια ημερομηνία οι Δήμοι (α) Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα του Νομού Αττικής, (β) Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης - Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής και Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα του Νομού Αττικής, Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα του Νομού Αττικής, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισίας, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μεταμορφώσεως, Νέας Ιωνίας, Παπάγου - Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης - Ψυχικού και Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα του Νομού Αττικής και Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα, του Νομού Αττικής, (γ) Αχαρνών, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας - Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων - Αρτέμιδος και Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής του Νομού Αττικής, και (δ) Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής του Νομού Αττικής, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Πειραιώς και Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς του Νομού Αττικής και Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Τροιζηνίας καιΎδρας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής, παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4018/11.

4.Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου