Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Απάντηση στην Αναφορά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη μοριοδότηση των δημοτικών αστυνομικών σε σχέση με τον τρόπο εισαγωγής τους

Σας είχαμε ενημερώσει εδώ για το υπόμνημα των συναδέλφων από τη Λάρισα για τη μοριοδότηση των δημοτικών αστυνομικών που έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2002. Το υπόμνημα αυτό έγινε Αναφορά στη Βουλή με πολύ εύστοχα ερωτήματα από τους βουλευτές Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Γελαλή και Ηρώ Διώτη. Δυστυχώς η απάντηση του ΥΔιΜΗΔ είναι ότι «Λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο ο τρόπος εισαγωγής των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση», και μάλλον οι βουλευτές θα πρέπει να αναδιατυπώσουν με ερώτημα πολλαπλής επιλογής του στιλ: «οι δημοτικοί αστυνομικοί βάσει της ΚΥΑ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992Β/14-8-2013) ως προς τον τρόπο εισαγωγής τους πόσα μόρια παίρνουν; 0, 20, ή 25;». Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης φροντίζει να «διευκρινίσει» ωστόσο ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν έχουν προσόντα να γίνουν διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά έχουν τη δυνατότητα οπλοφορίας! Επίσης καμία απάντηση δεν λαμβάνεται για την ομοεδρικότητα. Περιττό να αναφερθεί ότι το Υπ. Εσωτερικών δηλώνει αναρμόδιο να απαντήσει.

Η απάντηση του ΥΔΙΜΗΔ:

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/30762

Σε απάντηση της υπ'αριθμ. 1101/18.10.13 Αναφοράς, που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ.κ. Ηρώ Διώτη και Δημήτρης Γελαλής με θέμα «Μοριοδότηση στο πλαίσιο της κινητικότητας, Δημοτικών Αστυνομικών που προσελήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2002», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ασκεί τον επιτελικό του ρόλο με στόχο ένα σύγχρονο Κράτος, το οποίο αξιοποιώντας τα άξια και ικανά στελέχη του, θα βρίσκεται στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη εξοικονομώντας ταυτόχρονα τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Η αξιοποίηση του προσωπικού του Δημοσίου και η ορθολογική κατανομή του με βάση τις πραγματικές ανάγκες αποτελεί κεντρικό στόχο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο έχει επιτελικό ρόλο και συντονίζει τις παραπάνω δράσεις σε συνεργασία με τα αρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία.

Στο πλαίσιο αυτό, με τη θέσπιση των περί κινητικότητας διατάξεων του ν. 4172/2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση κάλυψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και γενικότερα την ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω ευέλικτων και αντικειμενικών διαδικασιών. Στόχος του ανωτέρω νόμου και των αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ 1914Β/7-8-2013) και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992Β/14-8-2013) Υπουργικών Αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 90 και 91 είναι η επίτευξη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα αλλά και η αξιοποίηση των άξιων και ικανών δημοσίων υπαλλήλων μέσω μοριοδότησης. Για την εν λόγω μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο ο τρόπος εισαγωγής των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση (διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας εξ ολοκλήρου διενεργούμενη από το ΑΣΕΠ ή διαδικασία που εποπτεύεται από το ΑΣΕΠ κτλ), καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους. Επιπλέον, στα προβλεπόμενα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Υπουργεία συμμετέχει ένα μέλος του ΑΣΕΠ ως πρόεδρος, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα. Στον εν λόγω νόμο υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες υπαλλήλων (αναπηρία 67%, εξαρτώμενα μέλη κτλ.) οι οποίες εξαιρούνται από το καθεστώς διαθεσιμότητας.

Επίσης, σύμφωνα με τις αρ. 6000/2/234-γ715-10-2013 (ΦΕΚ 2631 Β/17-10-2013) και Δ16/011/424/ΑΦ/18-10-2013 (ΦΕΚ 2655Β/18-10-2013) Υπουργικών Αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δημοτικών αστυνομικών σε κλάδους αντίστοιχους των τυπικών τους προσόντων στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έτσι, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα για την ανάθεση εξειδικευμένου έργου σε ειδικά επιλεγμένους υπαλλήλους (δημοτικούς αστυνομικούς), για τους οποίους απαιτούνται προσόντα διαφορετικά από τα προβλεπόμενα για κάλυψη θέσεων διοικητικών υπαλλήλων, ενώ λόγω της ειδικής φύσης της εργασίας τους απαιτείται η ανάλογη εκπαίδευση, προβλέπεται η δυνατότητα οπλοφορίας κατά τις κείμενες διατάξεις και εξειδικεύεται η αμφίεσή τους με τη στολή που θα πρέπει να φέρουν. Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα Υπουργεία Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

Η απάντηση του πάντα «αναρμόδιου» Υπουργείου Εσωτερικών:

Αθήνα, 12-11 -2013
Αριθ. πρωτ.: 2218

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 1101/18-10-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα Ηρώ Διώτη και κ. Δημήτριος Γελαλής, με θέμα «Μοριοδότηση, στο πλαίσιο της κινητικότητας, Δημοτικών Αστυνομικών που προσελήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.23/2002», σας γνωρίζουμε ότι τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εκφεύγουν του πεδίου αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου