Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Απάντηση στην Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τους περιορισμούς στα κριτήρια ένταξης των Δημοτικών Αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ.

Παραθέτουμε τις απαντήσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τσουκαλά, Αλέξη Μητρόπουλου & Σοφίας Σακοράφα για τους περιορισμούς στα κριτήρια ένταξης των δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ. που αποκλείουν αρκετούς από αυτούς από την απορρόφηση. Όπως μπορείτε να μαντέψετε, ουσιαστική απάντηση δίνει μόνο το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δείτε την αιτιολόγηση για το όριο ηλικίας και τους λοιπούς περιορισμούς.

Απάντηση Υπουργείου Δημόσιας Τάξης


Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013


ΘΕΜΑ : Κριτήρια ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία. Συναφή στοιχεία
ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΗ 3104/ 24-10-2013.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και Σ. ΣΑΚΟΡΑΦΑ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'-167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων του Κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, η ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στο πρόγραμμα κινητικότητας, με προοπτική ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία, ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, καθώς και στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, μέσω διαδικασίας η οποία εξειδικεύεται στις σχετικές κοινές αποφάσεις, που υπεγράφησαν την 15-10-2013 από τους κ.κ. Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Ενταύθα, γίνεται μνεία ότι βάσει της παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία, από την 23-09-2013 ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία. Περαιτέρω, κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου εξεδόθη η υπ' αριθ. 6000/2/234-γ' από 15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΓ-2631), με τις επιμέρους διατάξεις της οποίας καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.

Επιπροσθέτως, στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΜ/Β.2/3/οικ. 22274 από 09-08-2013 (Β'-1992) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι οι Υπουργοί, για την ένταξη συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού στο Φορέα τους, υποβάλλουν σχετικό αιτιολογημένο αίτημα προς το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011, το οποίο εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη για τον αριθμό του προσωπικού που θα ενταχθεί ανά κατηγορία και Φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Περαιτέρω, στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι ο Φορέας υποδοχής, εν προκειμένω το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, συγκροτεί Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο αξιολογεί τα πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων που έχουν καθοριστεί με την υπόψη κ.υ.α.

Ενόψει αυτών και στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από το Υπουργείο μας και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και τη διασφάλιση της ευταξίας και ευνομίας, θα ενταχθεί στις τάξεις του Σώματος, κατόπιν έκδοσης σχετικών πράξεων από τα αρμόδια όργανα, συγκεκριμένος αριθμός πρώην δημοτικών αστυνομικών, ως ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Επισημαίνεται δε, ότι προκειμένου να ανταποκρίνεται το προσωπικό αυτό στα καθήκοντα αστυνομίας τάξης που πρόκειται να του ανατεθούν απαιτείται να διαθέτει τα απαραίτητα και συμβατά με τη φύση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων ψυχικά και σωματικά προσόντα, ήτοι, κατά το δυνατόν, προσόντα ανάλογα με τα προβλεπόμενα για τους ιδιώτες υποψηφίους των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας. Ως εκ τούτου, στην ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκαν κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα εξής:

Να μην υπερβαίνουν το 45° έτος της ηλικίας τους, διότι πέραν της ηλικίας αυτής κρίθηκε ότι οι υποψήφιοι δεν είναι σε θέση, λόγω μειωμένης σωματικής αντοχής, να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τόσο για τους ιδίους όσο και για τους πολίτες. Επίσης, το κριτήριο αυτό ισχύει για όλους τους υποψηφίους και δεν εισάγει διακριτική δυσμενή μεταχείριση σε βάρος κάποιου εξ αυτών (Δ.Ε.Α. 2253/2007).

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δεδομένου ότι η εκπαίδευση που έχουν λάβει όσοι εκπλήρωσαν αυτές κρίθηκε ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική άσκηση των νέων καθηκόντων τους. Ωστόσο, δε θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις όποιος έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική και Ψυχοτεχνική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α'-109) που εφαρμόζεται για τη σωματική ικανότητα των μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Σημειώνεται δε, ότι αφενός τα κριτήρια της υγείας και της άρτιας σωματικής διάπλασης, που ορίζονται ρητά στο εν λόγω π.δ. εφαρμόζονται μόνο για τους μονίμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς και όχι για τους νεοκατατασσόμενους, για τους οποίους εφαρμόζονται αυστηρότερα κριτήρια και αφετέρου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν από αρμόδιες Επιτροπές αποτελούμενες από Αξιωματικούς Ειδικών και Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ιατρούς και ψυχολόγους, η επιστημονική κατάρτιση των οποίων και τα οριζόμενα στα π.δ. 4/1995 και 133/2002, διασφαλίζει την αντικειμενική τους κρίση.

Δεν εντάσσεται στην Ελληνική Αστυνομία, όποιος έχει παραπεμφθεί σε δίκη ή έχει καταδικαστεί για τέλεση συγκεκριμένων αδικημάτων (παρ. 1 εδάφιο ζ' της ως άνω κ.υ.α.), τα οποία δε συνάδουν με την ιδιότητα του αστυνομικού, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της πράξης ένταξης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις αυτές δεν παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας των υποψηφίων, καθότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2480/2011 Απόφαση του Δ.Ε.Α., δεν εξομοιώνονται οι ενδιαφερόμενοι με τους ενόχους, αλλά ορίζεται το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τους παρέχεται, κατ5 εξαίρεση, η δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία ένταξης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το από 15-10-2013 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί θα τοποθετηθούν στα Υπουργεία Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), Εσωτερικών (Υπηρεσίες ιθαγένειας) και Ανάπτυξης κ Ανταγωνιστικότητας (Υπηρεσίες δίωξης του παραεμπορίου). Ως εκ τούτου, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία δύναται να συμμετέχουν στη διαδικασία ένταξης που θα καθοριστεί από τους Φορείς των εν λόγω Υπουργείων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Απάντηση ΥΔιΜΗΔ:


Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/30725

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 3104/24.10.2013 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ. κ. Δημήτρης Τσουκαλάς, Αλέξης Μητρόπουλος και Σοφία Σακοράφα με θέμα: «Κριτήρια ττου θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απορρόφηση των Υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας», σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ασκεί τον επιτελικό του ρόλο με στόχο ένα σύγχρονο Κράτος, το οποίο αξιοποιώντας τα άξια και ικανά στελέχη του, θα βρίσκεται στην υπηρεσία του έλληνα πολίτη εξοικονομώντας ταυτόχρονα τους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Η αξιοποίηση του προσωπικού του Δημοσίου και η ορθολογική κατανομή του με βάση τις πραγματικές ανάγκες αποτελεί κεντρικό στόχο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο έχει επιτελικό ρόλο και συντονίζει τις παραπάνω δράσεις σε συνεργασία με τα αρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία.

Στο πλαίσιο αυτό, με τις διατάξεις του αρ. 81 του ν. 4172/2013, δίνεται η δυνατότητα με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα (αρ. 6000/2/234-γ'/15-10-2013 - ΦΕΚ 2631 Β/17-10-2013 Υπουργική Απόφαση).

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου