Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Εγκύκλιος ΥΔιΜΗΔ με οδηγίες για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα - Τα έντυπα των αιτήσεων

Δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια η διευκρινιστική εγκύκλιος για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την εγκύκλιο, κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στα κεντρικά σημεία. Σημειώνεται ότι ανέβηκαν στον ιστότοπο του ΥΔιΜΗΔ και τα έντυπα των αιτήσεων με οδηγίες συμπλήρωσής τους, δείτε τα στο τέλος της ανάρτησης.


 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 καλούνται να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (δήμων) στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. μέχρι και την 13.12.2013: α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία (δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

 • Αριθμός προτιμήσεων στην αίτηση:
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων της κατηγορίας προσωπικού της θέσης στην οποία υπηρετούσαν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (π.χ., όριο ηλικίας για την ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία) και κατέχουν τα τυπικά ή τυχόν πρόσθετα ειδικά απαιτούμενα προσόντα του αντίστοιχου κλάδου (π.χ.,συγκεκριμένο τίτλο σπουδών για θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Εφοριακών ή Τελωνειακών κ.ά.), όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωση.

 •  Δυνατότητα υποβολής αίτησης σε ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία:
Επίσης, δύνανται να δηλώσουν και θέσεις ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας προσωπικού από αυτήν που κατείχαν όταν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα τυπικά ή τυχόν πρόσθετα ειδικά απαιτούμενα προσόντα του αντίστοιχου κλάδου σύμφωνα με την οικεία Ανακοίνωση. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού, δηλώνοντας με αύξουσα αρίθμηση (1η, 2η κ.ο.κ.) τις προτιμήσεις του.

Τονίζεται ότι για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας κατά τη διαδικασία κινητικότητας ο υπάλληλος δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας (παρ. 2 άρθρου 70 του ν.3528/2007 και παρ. 2 άρθρου 76 του ν.3584/2007).

Διευκρινίζεται ότι ο υπάλληλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των θέσεων προτίμησης. Για το λόγο αυτό, σημειώνεται ότι:
Υπάλληλοι που : α) δεν υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη, β) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χωρίς να αναγράψουν καμία θέση προτίμησης και γ) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους (μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτίμησης προσόντων) επειδή σε αυτές διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, παραμένουν σε διαθεσιμότητα.
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος υποβάλλει περισσότερες της μιας αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις για διαφορετικές κατηγορίες εκπαίδευσης υποχρεούται να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την προτίμηση εκπαιδευτικής κατηγορίας.

 •  Μοριοδότηση
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3812/2009 συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» της υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992).

 •  Πρόσθετα δικαιολογητικά για Ελληνική Αστυνομία
Οι υποψήφιοι για θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία κατά την κατάθεση της αίτησής τους στο φορέα προέλευσης, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης, υποβάλλουν επιπλέον:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. 6000/2/234-γ΄/15-10-2013 (ΦΕΚ 2631 Β΄) ΚΥΑ, όπως ισχύει και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
β. Βεβαίωση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος του τόπου κατοικίας τους ότι έχουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρούσας απαιτούμενο ανάστημα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ύψος που βεβαιώθηκε, καταθέτει αυθημερόν στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα αίτηση για νέα μέτρηση του αναστήματος, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα μέτρηση του αναστήματος για την άρση της αμφισβήτησης.

 •   Πρόσθετα δικαιολογητικά για τα Καταστήματα Κράτησης
Οι υποψήφιοι για θέσεις των κλάδων ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης υποβάλλουν επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι άνδρες έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών και οι γυναίκες (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 60 εκατοστών.

 • Ψυχοτεχνικά τεστ: Εξαιρούνται όσοι προσλήφθηκαν με το Π.Δ.135/2006
Επισημαίνεται ότι η ως άνω διαδικασία είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για τους υποψηφίους οι οποίοι κατά το διορισμό τους στη Δημοτική Αστυνομία δεν είχαν υποβληθεί σε αντίστοιχη με την ανωτέρω εξέταση σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατά το διορισμό του στη Δημοτική Αστυνομία είχε κριθεί ικανός στις ανωτέρω προβλεπόμενες ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις το δηλώνει υποβάλλοντας σχετική Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα Υποδοχής επαληθεύει την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων βάσει του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Ειδικά για την απόδειξη γνώσης Η/Υ, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κατά το διορισμό του υπαλλήλου δεν απαιτείτο η γνώση Η/Υ, η σχετική πιστοποίηση δεν θα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τη μετάταξή του.

 • Μεταλυκειακές σπουδές
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου «μεταλυκειακές σπουδές», γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), υπό την προϋπόθεση ότι είτε φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (για τους αποφοίτους ΙΕΚ, απαιτείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης) είτε χορηγούνται από αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής (για τους τίτλους ΑΕΙ, ΤΕΙ). Το κριτήριο βαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που ο μεταλυκειακός τίτλος σπουδών υφίσταται ως δεύτερος (πέραν του βασικού) τίτλος και όχι όταν αυτός συνιστά τον βασικό για διορισμό τίτλο (αφορά μόνο τις περιπτώσεις διορισμών στην κατηγορία ΔΕ με βασικό τίτλο το δίπλωμα ΙΕΚ).


Κατεβάστε τη σχετική εγκύκλιο στη Δι@ύγεια (ΑΔΑ: ΒΛ12Χ-Φ91):
Δείτε τα σχετικά έντυπα στον ιστότοπο του ΥΔιΜΗΔ:
Παράρτημα B΄ : Οδηγίες και Έντυπα

13 σχόλια:

 1. Αυτή η ανυπόγραφη οδηγία ( ούτε καν εγκύκλιος) δεν μπορεί να καταργεί νόμους "Τονίζεται ότι για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας κατά τη
  διαδικασία κινητικότητας ο υπάλληλος δεν εμπίπτει στον περιορισμό της
  οκταετίας (παρ. 2 άρθρου 70 του ν.3528/2007 και παρ. 2 άρθρου 76 του
  ν.3584/2007)" . Με αυτή την οδηγία η σειρά του 2010 λαμβάνει τα 20 μόρια (αμφισβητείται αν τα δικαιούται) και καταργείται ο περιορισμός της οκταετίας. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν ΟΛΕΣ οι θέσεις ΠΕ ΤΕ στην Αττική καταλαμβάνονται από αυτή τη σειρά και κάτι ανάλογο συμβαίνει και για τους ΔΕ των άλλων σειρών. Η παράταξη της ΕΚΕΔΑ τι θέση παίρνει; (επιβάλλεται να πάρει)Γιατί γίνονται αυτές οι μεθοδεύσεις; Το Σωματείο πρέπει να στηρίξει το Δίκαιο άμεσα ειδάλλως θα υπάρξει άγριος εμφύλιος. Αναμένουμε απάντηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε, το έχουμε δει και το συζητάμε. Ο ΚΚΔΚΥ προβλέπει ότι «Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του». Και έρχεται μια εγκύκλιος που καταργεί τον Υπαλληλικό Κώδικα!
   Και έχεις δίκιο για την παρατήρησή σου για την κατάληψη των θέσεων. Να θεωρήσεις δεδομένο ότι μέλη της Ε.Κ.Ε.Δ.Α. θα προσβάλλουν την εγκύκλιο.

   Διαγραφή
  2. Η κινητοποίηση πρέπει να είναι άμεση (και θα είναι). Δεν μπορούν κάποιοι να παίζουν με τις ζωές μας και τις οικογένειές μας. Μετά από τη μεγάλη πορεία και τους αγώνες μας από τις 5 Ιουλίου ως σήμερα φτάσαμε στην πηγή και κάποιοι θέλουν να μας εμποδίσουν να πιούμε νερό. Η ΕΚΕΔΑ να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην κάνει συμβιβασμούς. Όλοι οι συνάδελφοι μας (σας) παρακολουθούν με το μέγιστο ενδιαφέρον και αγωνία.

   Διαγραφή
  3. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον jeoff car και θα κάνω από την μεριά μου 3 παρατηρήσεις που νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ´ όψιν:
   1)Η πλέον άδικη κατανομή των θέσεων ΠΕ και ΤΕ στην ίδια κατηγορία
   2)Η απαράδεκτη απόφαση για την άρση της οκταετίας
   3)Αφού λαμβάνονται υπ´ όψιν τα όποια αναφέρονται στις εκάστοτε προκυρήξεις (βλέπε προκήρυξη 2010 όσον αφορά τον τρόπο διορισμού), θα πρέπει λοιπόν και οι συνάδελφοι ΔΕ που έχουν το "δικαίωμα" της επιλογής θέσεων ανώτερης κατηγορίας (αφού πλέον μιλάμε για κατάργηση της οκταετίας)να έχουν ως προαπαιτούμενο την κατοχή "πολυ καλής γνώσης" ή "άριστης γνώσης" της ξένης γλώσσας προκειμένου να έχουν το δικάιωμα επιλογής θέσεων ΠΕ και ΤΕ, καθώς το επέβαλε η προκήρυξή τους!!!

   Ετσι λοιπόν σε ένα υποθετικό σενάριο (το οποίο μπορεί να γίνει πολύ εύκολα αληθινό):

   Εχουμε έναν συνάδελφο ΠΕ Οικονομικού της σειράς του 2006 και έναν συνάδελφο ΔΕ της σειράς του 2010 ο οποίος απέκρυψε το πτυχίο ΤΕ Κλωστουφαντουργίας το οποίο κατείχε και ο οποίος γνωρίζει "καλά" Αγγλικά. Συνδυάζοντας λοιπόν τις 3 παραπάνω παρατηρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή ισχύουν, ο συνάδελφος ΔΕ ξεπερνάει κατά πολύ σε μόρια τον ΠΕ για μία θέση ΠΕ ή ΤΕ συμφώνα με τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και μπορούν να τις διεκδικήσουν και οι δύο εξίσου και με "ίσους" όρους!!!!!

   Τα συμπεράσματα δικά σας!!!!

   Κάποιοι ασυνείδητοι καταργούν νόμους και βγάζουν διευκρινιστικές όπως τους βολεύει....Δεν είναι δυνατόν να περνάνε τέτοιες αποφάσεις και προτάσεις που βγάζουν μάτι...είναι το λιγότερο παράνομες και πέρα από κάθε φαντασία......

   Δεν ξέρω πώς, αλλά νομίζω αυτά τα ερωτήματα πρέπει να μεταφερθούν στο σωματείο άμεσα για να κάνει κάτι .....οι άνθρωποι εκεί αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματα μας....και νομίζω ότι τα συγκεκριμένα είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά τουλάχιστον τους ΠΕ....Όπως και να έχει αν ισχύσουν τα παραπάνω η δικαστική οδός αποτελέι μονόδρομο για την δικαίωση...

   Διαγραφή
  4. 4) ΚΑΙ οι ΠΕ - ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

   Διαγραφή
  5. Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ ΦΙΛΕ ΤΕΟ......ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΕΣ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΟΥ ΣΑΝ ΠΕ-ΤΕ ΕΙΧΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ), ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.....!!ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ....ΕΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ......ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ Η Η ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ.....

   Διαγραφή
  6. ναι αλλά να μην παίρνει 4 μόρια επιπλέον για το πτυχίο όταν διεκδικει θεση ΔΕ

   Διαγραφή
 2. Η εγκύκλιος για την 4/2013 που αφορά τους υπαλλήλους της διοκ. Μεταρρύθμισης δεν αναφέρει ότι οι ΥΕ μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους ως ΔΕ... Κάτι βρωμάει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό που πρέπει να αποδείξουμε ότι όλες οι σειρές διορίστηκαν με τα ίδια διαδικασία ...Η σειρά του 2010 όπως αναφέρει η εγκύκλιος είχε δικαίωμα ένστασης στο ασεπ...όμως ο ασεπ όπως φαίνεται στο έγγραφο που έχετε δημοσιεύσει αναφέρει ότι 1) δεν συμμετείχε σε καμία προκήρυξη και 2) έλεγξε μόνο τις ενστάσεις. Δεν αναφέρει πουθενά ότι επικύρωσε βαθμολογία δήλαδή ότι έλεγξε τους φακέλους των επιτυχόντων ( που εννοείται δεν είχαν κάνει ένσταση ) και τα βρήκε όλα νόμιμα...και δεν το αναφέρει γιατί δεν το έκανε για αυτό και βρέθηκε πλαστό πτυχίο της σειράς του 2010...Άρα ο ασεπ δεν έχει ελέγξει κανένα φάκελο επιτυχόντων σε καμία σειρά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να συμπληρώσω ότι ο κύριοΣ...Μητσοτάκης βαθμολογεί τον τρόπο _ διαδικασία εισαγωγής...νομίζω ότι όλοΙ οι φάκελοι των επιτυχόντων έχουν την ίδια διαδικασία..οι φάκελοι των μη επιτυχόντων έχουν Διαφορετική διαδικασία

   Διαγραφή
 4. Συνάδελφοι άλλο ένα θέμα που πρέπει να δούμε είναι το εξής.Στην πρώτη διαθεσιμότητα με τους ΙΔΑΧ τους πριμοδοτούσε με τόσα μόρια για την εντοπιότητα ώστε κανένας απο άλλο μέρος της ελλάδας να μην μπορεί να πάρει την θέση και νομίζω οτι στον νόμο για την κινητικότητα ορίζεται οτι πρώτα οι θέσεις θα καλυφθούν απο τους ντόπιους ή κάπως έτσι.Άρα εκεί θα πρέπει να ψάξουμε την δουλειά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η λύση ειναι να προτασεται η ομοεδρικοτητα της υπηρεσίας προέλευσης. Μην κάνουμε εμφύλιο συνάδελφοι. Να πάρει θέση το σωματείο της Αθήνας για την θέση στην Βόρεια Κυνουρίας αμεσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Για τους συναδέλφους άνω των 50 ετών και τους υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν βλέπω να νοιάζεστε καθόλου... ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ,? όλοι πρέπει να είμαστε μια γροθιά και να πνιξουμε την αδικία του υπουργείου που κατάργησε τις θέσεις μας ενώ μπορούσε να κανει απευθείας μετάταξη τύπου ( αγροφυλακης) όλων μας στην ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ, αυτές οι αδικίες πρέπει να αρθουν με κάθε τροπο, να πάρει θέση το σωματείο άμεσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή