Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Σε ΦΕΚ ο νόμος του ΥΔΙΜΗΔ: αλλαγές σε άδειες & πειθαρχικό δίκαιο - Κατά προτεραιότητα μετάταξη πολυτέκνων υπαλλήλων - Πρόγραμμα «Διαύγεια» κλπ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 254/21.11.2013 ο Ν. 4210/2013: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» όπου ρυθμίζεται σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων τροποποιήσεις στο Υπαλληλικό Κώδικα, στο Πειθαρχικό Δίκαιο, στη Δι@ύγεια, αλλά και σωρεία άλλων διατάξεων.

Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας
Με το άρθρο 1 καταργείται η «ειδική» άδεια για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 57 του Ν.3584/2007.

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
Με τα άρθρα 2 και 3 αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν.3584/2007 και μειώνεται το σύνολο της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας στις 8 ημέρες από τις 10 ημέρες που ισχύει σήμερα. Μόνο 2 από αυτές, αντί των 4 που ισχύει σήμερα, μπορεί να χορηγούνται χωρίς ιατρική γνωμάτευση με απλή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου και οι υπόλοιπες 6 με ιατρική βεβαίωση. Παράλληλα ενισχύεται ο κατ' οίκον έλεγχος των ασθενών υπαλλήλων που κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας, με επίσκεψη και εξέταση στο σπίτι του ασθενούς από ιατρό εργασίας τον οποίο υποχρεούται πλέον ρητά να αποστέλλει η υπηρεσία. Η μη διενέργεια κατ' οίκον ελέγχου από τη Διοίκηση συγκαταλέγεται πλέον ρητά στα πειθαρχικά παραπτώματα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

Παράταση αναστολής αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Με το άρθρο 4 παρατείνεται η αναστολή χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2014.

Άδειες εξετάσεων
Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 και μειώνεται η διάρκεια της άδειας εξετάσεων από τις 20 εργάσιμες ημέρες στις 10 εργάσιμες ημέρες ανά έτος. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας αντί των 2 ημερών που ισχύει σήμερα.

Γονικές άδειες
Με την παρ.1 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) σύμφωνα με το οποίο, σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

Σημειώνουμε ότι στο κατατεθέν νομοσχέδιο το εδάφιο αυτό προστίθετο μόνο στο Ν.3528/07 για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, ενώ προβλεπόταν χορήγηση άδειας τριών (3) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός, αντί των έξι (6) μηνών που προβλέπεται στο τελικό ψηφισθέν νομοσχέδιο

Με την παρ.2 του άρθρου 6 καταργείται το εδάφιο γ' της παραγράφου 3 το άρθρου 60 του ν. 3584/2007 και δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγος του δεν εργάζεται.

Ζητήματα αρμοδιότητας ΑΣΕΠ
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 προστίθεται παράγραφος 9 στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α' 28), με την οποία είναι δυνατή η πλήρωση θέσεων που αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη και χωρίς να χρειάζεται οι υποψήφιοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Με την παρ. 2 προστίθεται εδάφιο β' στην παρ. 16 του άρθρου 17 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο προστίθεται ρητώς η υποχρέωση του οικείου φορέα να αποστείλει στο ΑΣΕΠ αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας μετά την έκδοση πράξης διορισμού.

Με την παρ. 3 του άρθρου 8, προστίθενται παράγραφοι στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 και προτείνεται όπως οι φορείς θέσεις των οποίων προκηρύσσονται σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, να έχουν τη δυνατότητα μετά από έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της άμεσης πρόσληψης ορισμένου ή και του συνόλου του αριθμού υποψηφίων προκειμένου να καλύψουν άμεσα, πριν την εξέταση των ενστάσεων, τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες τους σε προσωπικό.

Με την παρ. 4 του άρθρου 8, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 και προτείνεται να έχει την δυνατότητα ο οικείος φορέας προς διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων να ζητήσει από το ΑΣΕΠ επιπροσθέτως τη διενέργεια: α) πρακτικής δοκιμασίας ή/και β) εξέτασης των υποψηφίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή/και γ) ειδικής γραπτής δοκιμασίας με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, για τα αποτελέσματα των οποίων θα τηρούνται ειδικώς αιτιολογημένα πρακτικά.

Παράταση προθεσμίας αξιολόγησης προσωπικού
Με το άρθρο 10 οι προθεσμίες που θέτει η παρ.4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 για διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα παρατείνονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.

Σημειώνουμε ότι στο κατατεθέν νομοσχέδιο δεν τίθετο συγκεκριμένη προθεσμία αλλά προβλεπόταν η παράταση των ανωτέρω προθεσμιών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Προσθήκη περιπτώσεων εξαίρεσης σχολικών φυλάκων και δημοτικών αστυνομικών από τη διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με το άρθρο 53 του ν. 4186/2013 προστέθηκαν τρεις περιπτώσεις εξαιρέσεων από τη διαθεσιμότητα στο άρθρο 90 του ν. 4172/2013. Η ρύθμιση επομένως του άρθρου 11 προτείνεται προκειμένου να περιληφθούν και περιπτώσεις του ν. 4172/2013, οι οποίες δεν ρυθμίστηκαν ρητώς με την τροποποίηση αυτή.

Κατά προτεραιότητα μετάταξη πολυτέκνων υπαλλήλων
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης Δ. της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 ο πολύτεκνος υπάλληλος δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτωμένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 12 δίνει τη δυνατότητα στους πολύτεκνους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να μετατάσσονται και αυτοί κατά προτεραιότητα, όπως και οι τρίτεκνοι υπάλληλοι κατ' εφαρμογή της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013.

Επικύρωση εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία
Με το άρθρο 13 επανέρχεται σε ισχύ το εδάφιο 2 της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2672/1998 το οποίο είχε καταργηθεί με την παρ. 4 άρθρου 48 του ν. 3979/2011 και προέβλεπε ότι τα έγγραφα που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται και να έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Πειθαρχικό Δίκαιο
Με το άρθρο 14 τροποποιείται το άρθρο 107 του ν. 3584/2007. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με το άρθρο 14 τροποποιείται ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας λόγω της υπαγωγής ορισμένων αδικημάτων - παραπτωμάτων που δεν έχουν ειδική ηθική απαξία στο καθεστώς της δυνητικής αργίας.

Δυνητική αργία
Με το άρθρο 15 τροποποιείται το άρθρο 108 του ν. 3584/2007. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με το άρθρο 15 προβλέπεται ότι τα αδικήματα και παραπτώματα της υπεξαίρεσης, της απιστίας περί την υπηρεσία και της παράβασης καθήκοντος εμπίπτουν στο καθεστώς της δυνητικής αργίας όταν τελούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής του υπαλλήλου σε συλλογικά όργανα.

Αναστολή της αργίας
Με το άρθρο 16 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 107 του ν. 3584/2007. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αποσαφηνίζεται η δικονομική προστασία των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία, στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας του ν.4093/2012. Ειδικότερα, προβλέπεται ρητά, προς αποφυγή ερμηνευτικών ασαφειών και παρανοήσεων, ότι ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποτεδήποτε με αίτηση του προς το αρμόδιο για το διορισμό του όργανο την αναστολή της αργίας, ύστερα από γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου. Με τη διασφάλιση της σύντομης κρίσης για την αναστολή της αργίας αποτρέπεται ο εγκλωβισμός του υπαλλήλου λόγω των καθυστερήσεων της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και της πειθαρχικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα προστατεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας.

Ένσταση κατά των αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων
Με το άρθρο 17 τροποποιείται η παρ.7 του άρθρου 145 του Ν.3584/07. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, προσδιορίζεται σαφώς ο τρόπος της ασκήσεως (καταθέσεως) των ενστάσεων, ώστε να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις και διευκολύνεται η διερεύνηση του παραδεκτού της ασκήσεως (καταθέσεως) από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και του εμπροθέσμου των ενστάσεων κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς πολλά πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια δεν τηρούν βιβλίο πρωτοκόλλου ενώ πολλές ενστάσεις κατατίθενται σε άλλες υπηρεσίες και όχι στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια.

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με το άρθρο 18 επιταχύνεται η πειθαρχική διαδικασία και η έκδοση αποφάσεων από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς προβλέπεται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των τακτικών μελών και του τρίτου Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου τα οποία ασχολούνται με υποθέσεις που αφορούν υπαλλήλους των ΟΤΑ. Σημειώνεται, ότι το καθεστώς αυτό ισχύει για τα τακτικά μέλη των δύο άλλων Τμημάτων του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη
Με το άρθρο 19 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 114 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007 όπως ισχύει) και προβλέπεται πλέον ρητά ότι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών μετά την ενημέρωσή τους από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή από τον Γραμματέα του Δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου ή από τον διευθυντή φυλακών να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος υπαλλήλων για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, έχουν υπάρξει παραπεμπτικά βουλεύματα ή καταδικαστικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των καταδικαστικών αποφάσεων όπου η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική.

Σημειώνουμε ότι στο κατατεθέν νομοσχέδιο η ανωτέρω προθεσμία για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης προβλεπόταν στις δέκα (10) ημέρες αντί των είκοσι (20) που προβλέπεται στο τελικό ψηφισθέν νομοσχέδιο.

Ζητήματα υπαλλήλων των ΚΕΠ
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με το άρθρο 21 ρυθμίζονται τα θέματα μετατάξεων - μεταφορών και αποσπάσεων των μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, που συμπληρώνουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3448/2006 υποχρέωση πενταετούς παραμονής στα οικεία ΚΕΠ, κατά την οποία προβλεπόταν κατ' εξαίρεση η διενέργεια αμοιβαίων- μετατάξεων μεταφορών των υπαλλήλων των ΚΕΠ, προκειμένου για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, ιδιαίτερα ως προς τη συνέχιση της παροχής σταθερών και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, από εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό.

Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους ΟΤΑ
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΣΤ. του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), με τις οποίες αναστέλλονται έως την 31.12.2016 οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ., οι εν λόγω διορισμοί των προστατευομένων του ν.2643/98 για τις προκηρυχθείσες το έτος 2008 θέσεις, δεν υλοποιήθηκαν.

Οι διατάξεις του άρθρου 22, υπακούοντας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, επιτυγχάνουν την αποκατάσταση όλων των επιτυχόντων του ν. 2643/98 οι οποίοι αναμένουν τρία και πλέον έτη την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη τους και είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο που στόχο έχει την προστασία των εν λόγω προστατευομένων εντάσσοντας τους, μεταξύ άλλων, στο στελεχιακό δυναμικό του Δημόσιου Τομέα με βάση τα προσόντα που έχουν σήμερα.

Πρόγραμμα «Διαύγεια»
Με το άρθρο 23 τροποποιούνται διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112). Συγκεκριμένα σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 έχει ως στόχο την ρητή αναφορά στην υποχρέωση ανάρτησης πράξεων που έχουν εκδοθεί από όργανα που έχουν εκ του νόμου εξουσιοδότηση για την έκδοση τους.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 επιτυγχάνεται σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση διπλός στόχος: α) διαχωρίζεται η πρόβλεψη της ανάρτησης «επιμέρους δαπανών» από την ανάρτηση των προϋπολογισμών απολογισμών και των ισολογισμών των υπόχρεων φορέων και β) εξειδικεύεται η πρόβλεψη της ανάρτησης «επιμέρους δαπανών» με την προσθήκη νέας περίπτωσης υπ' αριθ. 6α.

Με την παρ.4 ορίζεται κατά τρόπο ξεκάθαρο ότι οι μη δημοσιευτέες πράξεις, ισχύουν μόνον μετά την ανάρτηση τους στη «Διαύγεια». Με άλλες λέξεις η ανάρτηση στην «Διαύγεια» καθίσταται όρος ισχύος των πράξεων αυτών. Η ανάρτηση των πράξεων αποκτά σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση κατά τούτο εξέχουσα κανονιστική σημασία, που έχει ως συνέπεια την ενδυνάμωση του θεσμού και την αποτροπή κάθε είδους καταστρατήγησης.

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 23 προβλέπεται ότι το αναρτημένο κείμενο εξαιρείται από τις διατάξεις περί επικύρωσης.

Η παράγραφος 6 ορίζει ρητώς ότι σε περίπτωση διαφοράς του αναρτημένου κειμένου και του κειμένου της πράξης ισχύει το αναρτημένο.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 7 και 8 επιχειρείται σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ο εξορθολογισμός του διοικητικού και επιχειρησιακού σχήματος του προγράμματος και η αποτελεσματική διαχείριση του μέσω της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Συμβάσεις μίσθωσης έργου
Με το άρθρο 24 αντικαθίσταται το εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 24 κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εναρμονισθεί το περιεχόμενο της ρύθμισης για τις συμβάσεις έργου με το αντίστοιχο των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αναφορικά με τους λογοτέχνες, τους καλλιτέχνες και τους δημοσιογράφους για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους.

Διορισμός διακριθέντων αθλητών στο Δημόσιο Τομέα
Με την παρ.1 του άρθρου 28 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως προς την τοποθέτηση των υπό διορισμό αθλητών και δύνανται να διορίζονται, με βάση τα τυπικά τους προσόντα, σε κενές οργανικές ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, σε υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου στους νομούς που έχουν επιλέξει με την αρχική τους αίτηση κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με την παρ.2 του άρθρου 28 ορίζεται ότι για όσους αθλητές έτυχαν διάκρισης μέχρι και τις 31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999, καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 24344/9.6.2009 (Β΄ 1182), όπως ισχύουν, και δεν έχουν υποβάλει αίτηση διορισμού μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, το δικαίωμα διορισμού καταργείται.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η ανωτέρω διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου η διαδικασία διορισμού των αθλητών που έτυχαν διάκρισης μέχρι και τις 31.12.2009 και έχουν υποβάλει αίτηση διορισμού μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, να ολοκληρώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στο Δημόσιο Τομέα.

Παράλληλα, λόγω του μεγάλου διαστήματος που μεσολαβεί από την αίτηση διορισμού μέχρι το διορισμό,σε πολλές περιπτώσεις τα τυπικά προσόντα έχουν μεταβληθεί και με την εν λόγω διάταξη, δίνεται η δυνατότητα να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναμικό του Δημοσίου Τομέα λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα που έχει ο κάθε αθλητής κατά το χρόνο διορισμού του.

Με την παρ.3 του άρθρου 28 ορίζεται ότι στο τέλος της παρ. 2, περίπτωση Δ΄ του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 προστίθεται περίπτωση θθ΄ με την οποία δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα οι διακριθέντες αθλητές που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999.

Μετάταξη- Απόσπαση Προσωπικού στο «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)
Με την παρ.2 του άρθρου 33 προστίθεται παρ.6Α στο άρθρο πέμπτο του ν. 3912/2011 με την οποία προβλέπεται η στελέχωση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Με την παρ.1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) και παρατείνεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, κατά δύο (2) χρόνια επιπλέον από τη δημοσίευση του Ν.3892/2010. (ημερ. δημοσ. 04.11.2010)

Με την παρ.3 του άρθρου 34 προστίθεται παρ. 4Α στο άρθρο 9 του ν. 3892/2010 ως εξής:

«4Α. Οι αποσπάσεις των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος λήγουν αυτοδικαίως μετά την πάροδο πενταετίας από την έναρξή τους, στην περίπτωση της παραγράφου 2, και από τη δημοσίευση του παρόντος, στην περίπτωση της παραγράφου 4, εκτός αν λήξουν νωρίτερα με απόφαση των οικείων Υπουργών. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι μπορούν στο χρονικό διάστημα ισχύος της αποσπάσεώς τους να μεταταχθούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μετά από αίτησή τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού μετά από προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.»

Τα ανωτέρω αρχίζουν σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 34 από την 1.11.2013.

Πηγή: Dimosnet 

Κατεβάστε το νόμο 4210/2013:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου