Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Το υπόμνημα των δημ. αστυνομικών του Δήμου Βόλου (με ΑΣΕΠ ή μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες) που κατατέθηκε ως Αναφορά στη Βουλή από τον κ. Α. Μεϊκόπουλο

Σας ενημερώσαμε σε αυτή την ανάρτηση τις προάλλες για την Αναφορά στη Βουλή από τον κ. Α. Μεϊκόπουλο, βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, προς τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, του υπομνήματος δημοτικών αστυνομικών του Δήμου Βόλου που εισήλθαν στη Δημοτική Αστυνομία με το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 1998 ή με μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες του δήμου. Το όλο υπόμνημα είναι απαράδεκτο, και αποτελεί σφάλμα του βουλευτή η διαβίβασή του στη Βουλή. Δείτε το και κρίνετε μόνοι σας.

Υπόμνημα Δημοτικών Αστυνομικών προσληφθέντων με το Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 1998 και προ ΑΣΕΠ διορισθέντων.

Σχετ.: 1) Νόμος 4172/2013 άρθρο 81
2)    ΦΕΚ 1914 τεύχος β', 07/08/ 2013
3)    Νόμος 4093/2012 (παρ.Ζ4,Ζ2).

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Με το παρόν υπόμνημα αναφερόμαστε στη διαθεσιμότητα και κινητικότητα των δημοτικών Αστυνομικών, προκειμένου να επισημάνουμε συγκεκριμένα ζητήματα.

Όπως ήδη γνωρίζετε στο σύνολο των 3500 υπηρετούντων Δημοτικών Αστυνομικών μόνο οι 100 περίπου από αυτούς προσελήφθησαν με το Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 1998.

Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορούσε σε πλήρωση θέσεων κυρίως διοικητικού προσωπικού και προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας Οι προσληφθέντες μέσω γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έχουν αξιολογηθεί κυρίως για διοικητικές θέσεις και θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας για την είσοδο τους στο Δημόσιο, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή εγγυήθηκε με τον πλέον αδιάβλητο και αξιοκρατικό χαρακτήρα του Διαγωνισμού,

Προ ΑΣΕΠ προσελήφθησαν περίπου 250 Δημοτικοί Αστυνομικοί και αρκετοί από εμάς μεταταχθήκαμε στον κλάδο Δημοτικής Αστυνομίας για υπηρεσιακές ανάγκες από άλλες υπηρεσίες.

Με το άρθρο 42 του Ν. 3801/2009 μας δόθηκε το δικαίωμα με αίτησή μας να μεταταχθούμε σε άλλο κλάδο ανάλογα με τα τυπικά προσόντα του καθενός μας.

Με τον Νόμο 4093/2012 παρ. Ζ4 καταργήθηκαν οι οργανικές θέσεις των κλάδων Διοικητικού, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικού Οικονομικού, και Διοικητικών Γραμματέων ΙΔΑΧ εκτός εκείνων που προσελήφθησαν με διαγωνιστικές διαδικασίες αυξημένης αξιοκρατίας και διαφάνειας από ανεξάρτητη αρχή όπως είναι το ΑΣΕΠ.

Με το άρθρο 81 του Νόμου 4172/2013 όλο το προσωπικό των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας έχουμε τεθεί σε διαθεσιμότητα από 23-9-2013 σύμφωνα με την παράγραφο Ζ2 του Νόμου 4093/2012 χωρίς να εξαιρεθούνε οι προσληφθέντες με το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ κατά αναλογία και σε πλήρη ισότητα με την ίδια εξαίρεση που ίσχυσε για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ των Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την παράγραφο Ζ4 του ίδιου νόμου (4093/2012) με εμάς.

Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί που προσληφθήκαμε με το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 1998 και όσοι προερχόμαστε από μετάταξη από άλλους κλάδους αιτούμαστε:

1.    Τη μετάταξη στο Δήμο που υπηρετούσαμε ως Διοικητικό προσωπικό.

Έχουν εξαιρεθεί ΑΚΡΙΤΑ από τη διαθεσιμότητα όσοι Δημοτικοί Αστυνομικοί κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών (ανεξάρτητα από τη διαδικασία πρόσληψής τους). Εκείνοι παραμένουν στους Δήμους για να καλύψουν Διοικητικές θέσεις, παρότι όταν προσελήφθησαν η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους ήταν μόνο για θέσεις Δημοτικών Αστυνομικών, ενώ οι Δημοτικοί Αστυνομικοί που προσελήφθησαν με το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 1998, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα - κινητικότητα, παρόλο που:

Α. Διορίσθηκαν με το Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, τον πιο αξιοκρατικό τρόπο επιλογής προσωπικού στον Δημόσιο τομέα και

Β. Οι συμμετέχοντες στον Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 1998 εκτός από τις θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας μπορούσαν να επιλέξουν και Διοικητικές θέσεις στους Δήμους και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Γ. Στους συμμετέχοντες στον Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 1998 και στους μεταταχθέντες από άλλες υπηρεσίες στη Δημοτική Αστυνομία που μας δόθηκε το δικαίωμα με αίτησή μας να μεταταχθούμε σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου που υπηρετούσαμε ανάλογα με τα τυπικά προσόντα του καθενός μας, αιτήσεις που παραμένουν σε ισχύ, δύναται να συνεχιστεί σήμερα η διαδικασία και να τελειώσει η μετάταξή μας σύμφωνα με την παράγραφο Ζ2 του Ν.4093/12 με την οποία έχουμε τεθεί σε διαθεσιμότητα η οποία αναφέρει ότι « οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα μπορούν να μετατάσσονται εκουσίως».

2. Τη μετακίνηση σε Διοικητικές θέσεις υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Δικαστήρια, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ασφαλιστικά Ταμεία)

3. Τη    μετακίνηση σε Ελεγκτικές Υπηρεσίες (ΣΕΠΕ,ΣΔΟΕ,ΟΑΕΔ, Εφορίες) λόγω του ελεγκτικού ρόλου της Υπηρεσίας, η οποία λειτουργούσε ως ελεγκτικός μηχανισμός

4. Στις ΚΥΑ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 2631/17-10-2013) και το Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2655/18-10-2013) υπάρχει το ηλικιακό όριο των 45 ετών. Ζητούμε να τροποποιηθεί και να μην υπάρχει κανένα ηλικιακό όριο καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και όλοι οι μεταταχθέντες από άλλες υπηρεσίες των Δήμων είναι ηλικίας μεταξύ 40 και 50 ετών και θα αποκλειστούν.

Πιστεύουμε στο δίκαιο των αιτημάτων μας και το διεκδικούμε.

Με τιμή
Δημοτικοί Αστυνομικοί του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998 και οι μεταταχθέντες από άλλες υπηρεσίες του Δήμου Βόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου