Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

Εγκύκλιος ΥΔιΜΗΔ: Οδηγίες για την κινητικότητα οδηγών & τεχνικού προσωπικού της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης γνωστοποιεί ότι στις 15.11.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2893/B’) η υπ’ αριθμ. 4/2013 ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων, ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας μετακίνησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Υποβολή Αιτήσεων-Υπευθύνων Δηλώσεων Συμμετοχής

Οι ως άνω υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 4/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. μέχρι και την 2.12.2013: α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία (δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων του κλάδου/ειδικότητάς τους, που είναι αντίστοιχες της εργασιακής τους σχέσης. Προς τούτο συμπληρώνουν οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου τον κωδικό πρόσθετου ειδικού απαιτούμενου προσόντος: 888 (στην ενότητα Ε. της αίτησης) και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) τον κωδικό πρόσθετου ειδικού απαιτούμενου προσόντος: 555 (στην ενότητα Ε. της αίτησης).

Εάν ο υπάλληλος δεν δηλώσει καμία προτίμηση στην Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων του κλάδου/ειδικότητάς του, με τη σειρά αναγραφής αυτών στο Παράρτημα Β΄: Πίνακας Θέσεων στους Φορείς Υποδοχής, της ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗΣ 4/2013. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού συμπληρώνει εκ μέρους του υπαλλήλου όλους τους κωδικούς θέσεων του κλάδου/ειδικότητας όπου ανήκει, με τη σειρά που αυτοί (οι κωδικοί θέσεων) αναγράφονται στο Παράρτημα Β΄ και σε συνδυασμό με τη σχέση εργασίας του υπαλλήλου.

Υπάλληλοι που δεν καταλαμβάνουν θέση προτίμησής τους, επειδή σε αυτή διατίθενται υπάλληλοι που διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων διατίθενται σε κενές θέσεις με τη σειρά αναγραφής αυτών στο Παράρτημα Β΄: Πίνακας Θέσεων στους Φορείς Υποδοχής, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης (έντυπα με κωδικό ΜΜ.ΔΕ.1 και ΜΜ.ΥΕ.1 ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού) με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ αυτού στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr → Κινητικότητα → Ανακοίνωση 4/2013).

Ο υπάλληλος που επιδιώκει θέσεις της ίδιας ειδικότητας με αυτήν που κατείχε όταν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, και επειδή τεκμαίρεται ότι κατέχει τα απαιτούμενα από το π.δ. 50/2001 προσόντα, συμπληρώνει στην αίτησή του για τον κλάδο ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ –ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ/ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ /ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ κωδικό τίτλου: 3511 (στην ενότητα Γ. της αίτησης) και τον κωδικό πρόσθετου ειδικού απαιτούμενου προσόντος: 351 (στην ενότητα Ε. της αίτησης) όσον αφορά την επαγγελματική άδεια οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας. Για τον κλάδο ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ κωδικό τίτλου: 3522 (στην ενότητα Γ. της αίτησης) και τον κωδικό πρόσθετου ειδικού απαιτούμενου προσόντος: 352 (στην ενότητα Ε. της αίτησης) όσον αφορά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για τον κλάδο ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ κωδικό τίτλου: 4511 (στην ενότητα Γ. της αίτησης) και τον κωδικό πρόσθετου ειδικού απαιτούμενου προσόντος: 451 (στην ενότητα Ε. της αίτησης) όσον αφορά την επαγγελματική άδεια οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας.

Σημειώνεται ότι η μη υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από τον υπάλληλο για τη μετάταξη/μεταφορά έχει ως συνέπεια την παραμονή του σε διαθεσιμότητα μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των οκτώ (8) μηνών.

Β. Υποβολή Στοιχείων από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Δ/νση Διοικητικού του φορέα προέλευσης συμπληρώνει τα έντυπα αιτήσεων των υπαλλήλων κατά το μέρος που της αναλογεί (μεταφορά ορθών στοιχείων στις ειδικές στήλες των αιτήσεων), τα οποία κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους με σχετικό αποδεικτικό επίδοσης και τα αποστέλλει στο ΑΣΕΠ.

2. Το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί τα προσόντα των υπαλλήλων (γενικά και τυχόν πρόσθετα για ορισμένες θέσεις φορέων υποδοχής) και καταρτίζει: α) πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα.

3. Το ΑΣΕΠ διαβιβάζει τους σχετικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στα οικεία Ειδικά Τριμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, τα οποία γνωμοδοτούν για τη σειρά προτεραιότητας με την οποία οι διατιθέμενοι υπάλληλοι μπορεί να μεταταχθούν ή μεταφερθούν και εκδίδουν τους τελικούς πίνακες διάθεσης.

4. Οι τελικοί πίνακες διάθεσης διαβιβάζονται από τα Ειδικά Τριμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής στο ΑΣΕΠ το οποίο τους ενοποιεί και καταρτίζει τον τελικό ενιαίο πίνακα διάθεσης υπαλλήλων. Ο τελικός ενιαίος πίνακας διάθεσης και οι πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Με μέριμνα του ΑΣΕΠ ο τελικός ενιαίος πίνακας διάθεσης διαβιβάζεται στους φορείς υποδοχής.

Γ. Μετάταξη

Για τη μετάταξη των υπαλλήλων, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας και, αφού ο φορέας προέλευσης έχει διαβιβάσει εγκαίρως στις Δ/νσεις Διοικητικού των φορέων υποδοχής τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων, εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την ανωτέρω απόφαση μετάταξης/μεταφοράς, καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.

Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου και ανακαλείται η σχετική πράξη μετάταξης από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής. Τα δε σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού του φορέα υποδοχής στο ΑΣΕΠ καθώς και στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να μεταταχθεί στη θέση ο αμέσως επόμενος αδιάθετος υπάλληλος του Πίνακα Βαθμολογικής Κατάταξης.

Δ.ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Επισημαίνεται ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως, ανέρχεται σε ποσό έως και 45.000 ευρώ, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το τρέχον (ή ελλείψει αυτού, για το προηγούμενο) οικονομικό έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199/4.9.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2208/6.9.2013).

Όσοι εκ των τριτέκνων εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη και προκειμένου να τύχουν μετάταξης ή μεταφοράς κατά προτεραιότητα πρέπει να συμπληρώσουν στην ενότητα Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ της αίτησης, τον κωδικό 333 που αντιστοιχεί στην αξιολογούμενη ιδιότητα.

Οι προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΦΕΚ 2208/Β΄/6.9.2013 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄).»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16.8.2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα Παραρτήματα Α΄, Β΄αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Εγκυκλίου.

Παράρτημα Α΄ : Κριτήρια– Δικαιολογητικά/Πιστοποιητικά Απόδειξης
Παράρτημα Β΄: Έντυπα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη/Μεταφορά ΜΜ.ΔΕ.1 και ΜΜ.ΥΕ.1 – Οδηγίες προς τους αιτούντες υπαλλήλους για τη συμπλήρωση των εντύπων (Οδηγίες ΔΕΟδηγίες ΥΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου