Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013

Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή διατάξεων αντιμετώπισης παρεμπορίου μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας - Σύσταση ΣΥ.Κ.Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΚΑΠ)
Αθήνα 11-09-2013
Αριθ. Πρωτ.: 1994

Θέμα: Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή διατάξεων αντιμετώπισης παρεμπορίου- Σύσταση Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π)
Σχετ :α- Διατάξεις Ν. 2323/95 περί υπαιθρίου εμπορίου όπως αυτός τροπ/κε και ισχύει,
β- Διατάξεις άρθρων 39 και 40 του Νόμου 4155/2013 ( Τόμ.Α-120 από 29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικά

1- (α)- Όπως γνωρίζετε την 29-05-2013 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Τεύχ. Α φύλλο 120 ο Νόμος 4155 /2013 για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
Στα άρθρα 39 και 40 του ανωτέρω Νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παρεμπορίου , προϊόντων απομιμητικών- παραποιημένων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δικαιούχου καθώς και για την σύσταση του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.),
Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορίας απομιμητικών ή παραποιημένων προϊόντων καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή και τροφοδοσία της αγοράς με προϊόντα παραεμπορίου έχει επιφέρει πολύ αρνητικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία της και γενικότερα στην οικονομία της χώρας.
Ως Παρεμπόριο θα πρέπει να θεωρήσουμε την οποιαδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο διακίνηση προς πώληση εμπορευμάτων που διατίθενται χωρίς την προβλεπομένη άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος ή των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία παραστατικών.
Το παρεμπόριο ανήκει σε ένα ευρύτερο κύκλο παραβατικότητας και συνυπάρχει ενίοτε με άλλες μορφές παρανομίας από τίς οποίες θα πρέπει να διακριθεί.
Έτσι μπορούμε να ορίσουμε εξ αντιδιαστολής:
(ι)- Φοροδιαφυγή η καθ'οιονδήποτε τρόπο απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις φορολογικές αρχές της χώρας
(ιι)- Λαθρεμπόριο (Τελωνειακός Κώδικας) η εισαγωγή ή εξαγωγή από τα σύνορα του κράτους και η εν γένει παρακολούθηση των προϊόντων εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης, δασμούς η τέλος ή άλλο δικαίωμα χωρίς την έγγραφη άδεια τελωνειακής αρχής όπως, ποτά ,καπνικά προϊόντα ,καύσιμα είδη πολυτελείας 'η απαγορευμένα είδη ελεύθερης εμπορίας όπως είναι τα όπλα ναρκωτικά εκρηκτικές ύλες κ.λ.π
(ιιι) Πνευματική ιδιοκτησία Ν.2121/1993 , πλαίσιο προστασίας εμπορικού Σήματος που προβλέπει ο Νόμος 4072/2012 , Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ν, 1733/1987 κλπ
Για τα ανωτέρω αντικείμενα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2- Για την εφαρμογή ενιαίων κανόνων δίωξης παρεμπορίου από τις εμπλεκόμενες αρχές σε ολόκληρη την Επικράτεια επισημαίνονται τα εξής :
(α)- Με το άρθρο 40 του (β) σχετικού συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης/ Γ. Γ. Εμπορίου ως Συλλογικό Όργανο το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.) αποτελούμενο από εκπροσώπους των θεσμικών αρχών δίωξης παραεμπορίου ήτοι :. Δ/σης Ελέγχων της Γ. Γ. Καταναλωτή/Υπουργείου , Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Ελληνικής Αστυνομίας, Γ.Δ/νσης Τελωνείων , Λιμενικής Αστυνομίας, εκπρόσωπου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
Ο σκοπός της συγκρότησής του και οι αρμοδιότητές του προσδιορίζονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο του νόμου,
Καθίσταται πλέον σαφές ότι η συνεργασία των αρχών είναι όχι μόνο επιβεβλημένη αλλά και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσματος.
Με τη ρύθμιση αυτή το (ΣΥΚΑΠ) καθίσταται συντονιστικό - επιτελικό όργανο των αρμοδίων Αρχών για την πάταξη του παρεμπορίου , ιδίως δε της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γ. Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου, των Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ ) των Περιφερειών, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ,των Τελωνείων ,της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος
Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας κυρίαρχα πλέον η δίωξη του παρεμπορίου μεταφέρεται στην αρμοδιότητα των Κλιμακίων των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών αρχών
Εξυπακούεται ότι δεν θίγεται η αυτοτέλεια ούτε περιορίζεται η δράση των ανωτέρω υπηρεσιών, αλλά η αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία των αρχών θα διευκολύνει και θα εντείνει τις προσπάθειες πάταξης του φαινομένου.
Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στο ΣΥ.Κ.Α.Π. πραγματοποίησης συσκέψεων συντονισμού των δράσεων σε Τοπικό , Περιφερειακό ή Εθνικό επίπεδο με την συμετοχή και των θεσμικών εκπροσώπων του εμπορίου, η υποβολή των οποιοδήποτε προτάσεων για την επίτευξη των επιδιωκομένων αποτελεσμάτων που δεν είναι άλλος από την αντιμετώπιση του παραεμπορίου που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για το επίσημο εμπόριο,τήρηση και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων εξέλιξης του φαινομένου και ο σχεδιασμός των δράσεων αντιμετωπισής του.
(β) - Με το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε συνολικά το αρθ.11 του Ν.3377/2005 όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το αρθρ.74 Ν.3982/2011
προκειμένου :
(i) να διευρυνθούν οι αρχές δίωξης του παραεμπορίου πλέον των ΚΕΛΑΥΕ και Δημοτικής Αστυνομίας ( που πλέον καταργήθηκε ) προσετέθησαν με την νέα ρύθμιση και η Ελληνική Αστυνομία το Λιμενικό Σώμα το ΣΔΟΕ και οι Τελωνειακές Αρχές ( παρ.9 ) πέραν των αρμοδιοτήτων που ασκούν στον τελωνειακό περίβολο.
(ii) να επεκταθεί η αρμοδιότητα ελέγχου των οργάνων σε χώρους πέραν του υπαιθρίου εμπορίου και αποθηκευτικών χώρων εστεγσμένων ή μη που προέβλεπε μέχρι τώρα ο Ν 3982/2011 και σε χώρους στεγασμένου γενικά εμπορίου για τον έλεγχο κυρίως εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή παραποιημένων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του εθνικού τελωνειακού κώδικα.
(iii) να δοθεί η κατεύθυνση στα ελεγκτικά όργανα και να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα των προϊόντων βάσει των οποίων κρίνεται ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας διακαιούχου του Σήματος . Γι’ αυτό και γίνεται αναφορά στον ορισμό που δίδετε από το άρθρο 2 του Κανονισμού 1383/2003 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. - Τέλος προβλέπεται από τον Νόμο πλέον συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητος ή μη των προϊόντων προς διευκόλυνση και κατοχύρωση των ελεγκτικών οργάνων αφ' ενός και του κυρίου ή κατόχου των εμπορευμάτων αφ' ετέρου.
3- Ειδικότερα
(α) Με την παρ.1 άρθ.39 ορίζεται ότι «.... τα κάθε είδους εμπορεύματα τα οποία διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε είναι πειρατικά ,είτε συνιστούν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων ,είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας ,είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά .κατάσχονται και καταστρέφονται με κάθε πρόσφορο τρόπο με την επιφύλαξη της παρ.5 .»
Όπως προκύπτει η προϊσχύουσα διάταξη (αρθ.74 του Ν.3982/11) παρέμεινε ως είχε και στο νέο νόμο, ενώ παράλληλα προσετέθησαν εκτός της αδείας που προεβλέπετο και τα παραστατικά που δύναται πλέον να κάνει επίκληση κατοχής ο ελεγχόμενος με την υπόσχεση να τα προσκομίσει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών
Παράλληλα ο νόμος παραπέμπει στην ειδική διάταξη του άρθρου 2 παρ.(α) και (β) του 1383 Κανανισμού της Κοινότητας για να ορίσει το πειρατικό προϊόν καθώς επίσης και το προϊόν απομίμησης ή παραποίησης που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας κατόχου.
(β). Με την παρ. 2 ορίζεται ότι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της διάταξης καθίστανται εκτός των κλιμακίων (ΚΕΛΑΥΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Δ/νσης Ελέγχων της Γ.Γ. Καταναλωτή και των Περιφερειών ) ,η Δημοτική Αστυνομία (πλέον καταργήθηκε) ,η Ελληνική Αστυνομία το Λιμενικό Σώμα το ΣΔΟΕ, καθώς και οι Τελωνειακές Αρχές (παρ. 9) του άρθρου
Κάθε μία από τις ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να εφαρμόζουν κατά των παραβατών παραεμπορίου τα προβλεπόμενα αυτοτελώς χωρίς όμως να αποκλείεται η σύμπραξη και η από κοινού ενέργεια των συναρμοδίων ώς άνω υπηρεσιών.
Ο συντονισμός και η κοινή δράση των οργάνων σε περίπτωση σύμπραξης υπηρεσιών αποφασίζεται είτε από το Συντονιστικό Κέντρο (ΣΥ.Κ.Α.Π.), είτε από τους κατά τόπον Γενικούς Συντονιστές σε επίπεδο Περιφέρειας (Π) ή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) από τον τοπικό συντονιστή Αντιπεριφερειάρχη ή τον οριζόμενο αρμόδιο υπάλληλο.
Με προγενέστερα έγγραφα μας έχουμε ήδη ζητήσει τον ορισμό των ανωτέρων συντονιστών (726/2-4-2-3-2013 και 1228/25-5-2013)
Επισημαίνεται ότι οι αρμοδιότητες των κλιμακίων αναφορικά με το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές σύμφωνα με το Ν. 2323/05 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει εξακολουθούν να είναι καθοριστικές ,πλέον της ανωτέρω συμπλήρωσης της αρμοδιότητας και με τις λοιπές υπηρεσίες.
(γ) Με την παρ.7 του άρθρου 2 προβλέπεται πλέον και ο έλεγχος σε εστεγασμένους χώρους εμπορίου ( αποθήκες, καταστήματα) για τον εντοπισμό κυρίως προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οδηγίες Άσκησης Ελέγχου
 

Με την παρούσα παρέχουμε ένα βασικό οδηγό ενεργειών για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων:
Στο Υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο-στάσιμο)
(α) Πρό του ελέγχου τα ελεγκτικά όργανα θα πρέπει :
- να καθίσταναι ενήμεροι όλων των διατάξεων που διέπουν τους σχετικούς ελέγχους
- να εφοδιαστούν με (ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ) , μεριμνεί της υπηρεσίας τους στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία των ελεγκτών (ονομ/μο ) , ο χώρος άσκησης του ελέγχου, η ημερομηνία χορήγησης της εντολής , την οποία θα φέρουν μαζί τους καθ'όλη την διάρκεια του ελέγχου.
στην εντολή ελέγχου να ορίζεται ο επικεφαλής του κλιμακίου και να την επιδεικνύουν όταν ζητηθεί αυτό από τον ελεγχόμενο
- να φέρουν αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
- να έχουν στην διάθεση τους τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται προς συμπλήρωση μετά τον έλεγχο
Ο Γενικός ή ο Τοπικός συντονιστής που προγραμματίζει τους ελέγχους εφ'οσον κρίνει απαραίτητη την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού η του ΣΔΟΕ να την ζητά εγκαίρως .
Αποστέλλονται συνημμένα σχετικά υποδείγματα εντύπων (1 έως 7) που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση του ελέγχου και που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα ελεγκτικά όργανα.
Σημειώνουμε ότι τα υποδείγματα δεν είναι υποχρεωτικά (πλην του Υποδ.3) αλλά απλώς ενδεικτικά που συντάχθηκαν προς υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών και για τον ενιαίο τρόπο εφαρμογής των ρυθμίσεων,
(β) Κατά την άσκηση του ελέγχου:
Στις πιο συνήθεις περιπτώσεις εντοπισμού και ελέγχου παράνομων εμπορευμάτων τα ελεγκτικά όργανα εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις,
Συγκεκριμένα εξετάζουν
(ί)- Αν ο ελεγχόμενος πωλητής πλανόδιος ή στάσιμος κατέχει ή όχι άδεια Άσκησης επιτηδεύματος της αρμοδίας αρχής που προβλέπεται από τις διατάξεις του (α) σχετικού (ϋ)- Αν ο ελεγχόμενος κατέχει ή όχι τα απαραίτητα παραστατικά σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία Ν.4093/2012 Μέρος πρώτο "Κώδικας φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (τιμολόγια, Δελτίο αποστολής κλπ.)
(iii)- Αν τα εμπορεύματα που εκτίθενται προς πώληση ή εντοπίζονται να διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο είναι πειρατικά , απομιμητικά ή παραποιημένα σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 Κανονισμού 1383 Συμβουλίου Ε.Ε.
(ίν)- Αν ο ελεγχόμενος κατέχει μόνο το ένα εκ των δύο ως άνω εγγράφων (άδεια η παραστατικά) (ν)- Αν για τα εμπορεύματα που διακινούνται έμφορτα σε οχήματα αυτοκινούμενα ή μή έχουν εκδοθεί ή όχι τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα μεταφοράς των
γ- Σε κάθε περίπτωση που παραβιάζεται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε :
(ι) τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να συντάξουν πρωτόκολλο (Υττ.1) κατ' είδος και δικαιούχο επωνυμίας προϊόντος και εν συνεχεία να προβούν στην άμεση καταστροφή των εμπορευμάτων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 και 4 του άρθρου με την επιφύλαξη της παρ. 5 του ιδίου άρθρου.
(ιι) Στην περίπτωση που δεν επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο η άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά και γίνει επίκληση (σύμφωνα με παρ. 5) ότι ο υπόχρεος τα κατέχει , οι δε προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του ελεγχομένου δε δύναται να επιβεβαιωθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου τότε παρέχεται στον ενδιαφερόμενο ( 3) τριήμερη προθεσμία προκειμένου να τα προσκομίσει στην υπηρεσί
Στην περίπτωση που συντρέχει λόγος εφαρμογής αυτής της διάταξης τότε τα εμπορεύματα κατάσχονται προσωρινά και τίθενται υπό μεσεγγύηση για φύλαξη στον ίδιο, καταστρέφονται δε μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ( Υποδ 2).
Αν τα εμπορεύματα δεν προσκομιστούν για καταστροφή μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο ελεγχόμενος πρέπει να διωχθεί για παράβαση άρθρου 292 Ποινικού Κώδικα (Υπεξαίρεση).
Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει ιδιαιτερότητα και τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή όταν μάλιστα πρόκειται κυρίως περί αλλοδαπού ή πλανοδίου εμπόρου κατοίκου άλλης περιοχής και υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες να πιστεύουμε ότι τα κατασχεθέντα εμπορεύματα δεν διασφαλίζονται με την μεσεγγύηση ή δεν θα προσκομιστούν για καταστροφή όταν αυτό ζητηθεί.
Κατά συνέπεια προκειμένου να περιοριστεί η εφαρμογή αυτής της διάταξης θα πρέπει οι ελεγκτές να είναι ενήμεροι εκ των προτέρων αν από την αρμόδια αρχή έχουν εκδοθεί άδειες πλανοδίου η στάσιμου πωλητού και σε ποιους .
Ειδικά όταν πρόκειται για εμπορεύματα υπαιθρίου εμπορίου ή έμφορτα σε οχήματα δεν μπορεί αβασάνιστα να γίνει δεκτή η επίκληση έλλειψης αδείας ή παραστατικών Το Δελτίο αποστολής τουλάχιστον σε περίπτωση μη έκδοσης ακόμη του τιμολογίου που προβλέπεται από τον Κώδικα, συνοδεύει πάντα σε κάθε διακίνηση τα εμπορεύματα και επιδεικνύεται άμεσα κατά τον έλεγχο ( Ν. 4093/2012 μέρος πρώτο άρθρο 1 παρ.7)
Επί πλέον πρέπει να ληφθεί υπ'όψη ότι, οι μικροπωλητές στάσιμοι ή πλανόδιοι δεν διαθέτουν κατά βάση ούτε χώρο επαγγελματικής δραστηριότητος, ούτε χρησιμοποιούν φοροτεχνικούς που μπορεί να τηρούν τα στοιχεία αυτά, εξ άλλου έχουν υποχρέωση να φέρουν μαζί τους την άδεια.
Κατόπιν των ανωτέρω περιορίζεται σημαντικότατα η πιθανότητα συσκευασίας και μεταφοράς εμπορευμάτων προς φύλαξη όπως ίσχυε και πλέον μεταφέρονται μόνο αν δεν είναι εφικτή η άμεση και επί τόπου καταστροφή τους.
(δ) Σε πρακτικό επίπεδο κατά τους ελέγχους παρατηρούνται περιπτώσεις (αναφέρονται ενδεικτικά) που καλούνται τα ελεγκτικά όργανα να τους ολοκληρώσουν με την συμμετοχή ή μη του ελεγχομένου π.χ :
(ϊ) Αν ο πωλητής στην εμφάνιση του ελεγκτικών οργάνων εγκαταλείψει αυτά και απομακρυνθεί δεν κωλύεται ο έλεγχος . Τα προϊόντα κατάσχονται κανονικά συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου με αντίστοιχη σημείωση ότι εγκαταλείφθηκαν και ακολουθεί άμεση καταστροφή επί τόπου , αν αυτή είναι εφικτή ,σε διαφορετική περίπτωση μεταφέρονται με ευθύνη της Δημοτικής αρχής και καταστρέφονται.
(ii) Αν κατά την προσέγγιση των ελεγκτών ο πωλητής προλάβει έγκαιρα και συλλέξει τα εμπορεύματά του ώστε να αποφύγει τον έλεγχο (χωρίς όμως να τα εγκαταλείψει) τότε τα ελεγκτικά όργανα προχωρούν και πάλι κανονικά στη διαδικασία ελέγχου ακόμα κι αν στη περίπτωση αυτή η παράβαση δεν είναι απολύτως και άμεσα εμφανής .
(iii) Στην ίδια ενέργεια προβαίνουν οι ελεγκτές όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα που εντοπίζουν να κατέχει κάποιος είτε σε ποσότητα είτε πλησίον του χώρου όπου συνήθως δραστηριοποιούνται παρέμποροι προορίζονται για εμπορία.
Σε όλες τις περιπτώσεις αν ο παριστάμενος πωλητής αρνηθεί την υπογραφή είτε στο πρωτόκολλο είτε στην έκθεση βεβαίωσης της παράβασης γίνεται μνεία στο έντυπο και η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται κανονικά.
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου κατάσχεσης και καταστροφής δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος εφ'όσον παρίσταται.
(ε) Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν κατέχει την προβλεπόμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά ή παραβιάζει άλλες διατάξεις του νόμου περί υπαιθρίου εμπορίου επιβάλλεται παράλληλα με την καταστροφή και διοικητική ποινή προστίμου που
προβλέπει ο Ν.2323/95 όπως τροπ. με αρθ.3 Ν.3377/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 νόμου 4177/2013 (Υπ. 3)
Οι ρυθμίσεις σχετικά με την πράξη βεβαίωσης και επιβολής προστίμου (Υπ.3 ) προβλέπονται από την Α2-1149/25-5- 2004 απόφαση Κου Υφυπουργού Ανάπτυξης.
(στ) Εναπόκειται στην κρίση των ελεγκτικών οργάνων να αποφασίσουν αν η επιτόπια καταστροφή των εμπορευμάτων είναι τεχνικά δυνατή και οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένως επιβάλλεται να γίνει η επιτόπια καταστροφή τους, ενώ σε άλλες λόγω των συνθηκών που διαμορφώνονται κατά τον έλεγχο είναι δυνατό να διακινδυνεύεται είτε η ασφάλεια των ελεγκτών ,είτε η ολοκλήρωση του ελέγχου και να μην εδείκνυται η επιτόπια καταστροφή.
Περιορίζοντας σημαντικότατα τις περιπτώσεις μεταφοράς προς φύλαξη απαλλάσσονται έτσι τα ελεγκτικά όργανα από την διαδικασία μεταφοράς την αναγκαιότητα εξεύρεσης αποθηκευτικών χώρων προς φύλαξη καθώς και μέσων μεταφοράς.
Αυτό γίνεται μόνο αν κατά την εκτίμηση ως άνω των ελεγκτών καθίσταται αδύνατη ή μή ενδεδειγμένη η επί τόπου καταστροφή των εμπορευμάτων.

2- Έλεγχος σε στεγασμένους χώρους εμπορίου :
Στεγασμένοι χώροι εμπορίου θεωρούνται τα επίσημα δίκτυα διακίνησης εμπορευμάτων όπως είναι γενικά οι αποθήκες στεγασμένες ή μή, καθώς και τα κάθε είδους καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης εμπορευμάτων.
Τα ανωτέρω καταστήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με έγγραφο δηλωτικό άσκησης επιτηδεύματος για την συγκεκριμένη διεύθυνση με αντίστοιχο Α.Φ.Μ. από την αρμόδια φορολογική αρχή.
Κατά τον έλεγχο ερευνάται αρχικά αν ο κύριος ή κάτοχος λειτουργεί τον χώρο νόμιμα αν έχει τα νόμιμα παραστατικά για τα εμπορεύματα που κατέχει προς πώληση και τέλος εξετάζεται μην τυχόν αυτά παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
(α) Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος στερείται αδείας η των νομίμων παραστατικών τα εμπορεύματα κατάσχονται και καταστρέφονται ως προϊόντα παραεμπορίου (Υπ. 1) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ,39 (β) σχετ.
Αν γίνει επίκληση ύπαρξης ελλείποντος στοιχείου (αδείας η παραστατικού) τότε γίνεται ανάλογη εφαρμογή της παρ (5) ιδίου άρθρου και του παρέχεται (3) τριήμερη προθεσμία για να τα προσκομίσει .
Στην περίπτωση αυτή δηλ. χορήγησης προθεσμίας αφού γίνει προσωρινή κατάσχεση υπό μεσεγγύηση στον ίδιο (Υπ.2) και εκφράζονται υπόνοιες για την διασφάλιση των κατασχεθέντων προσωρινά εμπορευμάτων ή το επιβάλλουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, η ελεγκτική αρχή δεν κωλύεται να επιτηρήσει ή ακόμη να φρουρήσει με δημόσια δύναμη τον χώρο φύλαξης μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας.
(β) Ειδικά για τα εμπορεύματα που βρίσκονται στους παραπάνω χώρους (στεγασμένους) και ο ελεγχόμενος κατέχει άδεια και τα αντίστοιχα παραστατικά αν παρά ταύτα όμως, υπάρχουν υπόνοιες και σοβαρές ενδείξεις ότι παραβιάζουν
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται η προβλεπομένη από το άρθρο 39 παρ. (7) διαδικασία.
Συγκεκριμένα :
(ι) τα ύποπτα εμπορεύματα κατάσχονται συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου με πλήρη καταγραφή κατ είδος και σηματούχο (Υπ.1). Το πρωτόκολλο επιδίδεται ταυτόχρονα στον κύριο ή κάτοχο των εμπορευμάτων με την επισήμανση ότι ο νόμος του περέχει την δυνατότητα αν επιθυμεί να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του για την άμεση καταστροφή των εμπορευμάτων με επίκληση των ισχυρισμών του και ότι σε αυτήν την περιπτώσει θα επακολουθήσει εξέταση γνησιότητας ή μη των εμπορευμάτων από τον δικαιούχο του σήματος με ταυτόχρονη λήψη δείγματος.
Έφ όσον ο ελεγχόμενος κύριος ή κάτοχος δεν υποβάλει αντιρρήσεις (ένσταση) κατά της καταστροφής επακολουθεί η καταστροφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων. Γι’ αυτό πριν την συμπλήρωση του (Υπ.1) το ελεγκτικό όργανο καλό θα είναι να γνωρίζει τις προθέσεις του κατόχου διότι σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων ακολουθεί την διαδικασία που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο (δηλ. συμπλήρωση απ’ ευθείας έκθεσης Υπ.4)
Έφ' όσον ο ελεγχόμενος δεν υποβάλλει αντιρρήσεις κατά τα ανωτέρω, εμέσως πλην σαφώς παρέχετε εκ μέρους του η παραδοχή περί μή γνησιότητας των εμπορευμάτων ενώ ταυτόχρονα κατοχυρώνετε και η ενεργεία του ελεγκτικού οργάνου.
Τις υπόνοιες παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τα ελεγκτικά όργανα βασίζουν πέραν της περιγραφής που δίδετε στον Καν. 1383/2003 Ε.Κ. που μνημονεύεται στην παρ. (1) άρθ 39 του νόμου 4155/2013 και :
-.Από την μη ύπαρξη φορολογικών στοιχείων αγοράς των εμπορευμάτων από τις επώνυμες επιχειρήσεις παραγωγής που εμφανίζεται προς τα έξω ότι προέρχονται,
-Αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα παραστατικά είναι εικονικά ή πλαστά ή ελλείπουν βασικές ενδείξεις
- Αν προκύπτει παράλληλα εισαγωγή του εμπορεύματος από εισαγωγέα που ελέγχεται για την αξιοπιστία του
- Αν δεν προκύπτει αντιστοιχία κατεχομένης ποσότητος εμπορευμάτων με αναγραφόμενη ποσότητα στα παραστατικά
-. Από τον πρόχειρο τρόπο συσκευασίας του προϊόντος
- Από την ποιότητα της μορφής του προϊόντος
- Από το ύψος της τιμής που προσφέρονται προς πώληση
- Αν υπάρχει προφορική ή έγγραφη καταγγελία
- Από οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό σημείο που τυχόν προκύπτει από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά
- Τέλος από το εάν ο κάτοχος τους δεν αντιτίθεται στην άμεση καταστροφή τους ως απομιμητικών προϊόντων.
(ιι)- Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο κύριος ή κάτοχος δηλώσει εγγράφως με Υπεύθυνη Δήλωση ότι αντιτίθεται στην άμεση καταστροφή των εμπορευμάτων τότε τα εμπορεύματα δεν καταστρέφονται αλλά συσκευάζονται- σφραγίζονται και κατάσχονται υπό μεσεγγύηση.
Στο σχετικό πρωτόκολλο κατάσχεσης υπό μεσεγγύηση ορίζετε ο ίδιος ως μεσεγγυούχος με πλήρη καταγραφή των κατασχεθέντων εμπορευμάτων κατά είδος και δικαιούχο, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται δείγμα προς εξέτασης της γνησιότητας. ( Υπ. 4)
Εννοείται ότι το ληφθέν ως « δείγμα» του εμπορεύματος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός (1) τεμαχίου πάντα κατά την εκτίμηση του ενεργούντος τον έλεγχο ανάλογα και με την κατασχεθείσα ποσότητα εμπορευμάτων.
Σε κάθε περίπτωση όμως το δείγμα πρέπει να είναι εύλογο και ανάλογο με την κατασχεθείσα ποσότητα και να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο.
Α/φο του πρωτοκόλλου κοινοποιείτε άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στον εκάστοτε πληρεξούσιο ή αντίκλητο του δικαιούχου μαζί με το ληφθέν δείγμα το οποίο παραλαμβάνετε από τον ίδιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο απ' αυτόν ή αποστέλλετε σ' αυτόν με δικές του δαπάνες (Υπ. 5)
Ο πληρεξούσιος ή ο αντίκλητος του δικαιούχου προκύπτει από την σχετική κατάσταση των δικαιούχων που τηρείτε στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης/ Γραφείο Δικαστικό τηλ 210-4515587 και 210 4587875) στην οποία έχουν καταθέσει σχετική αίτηση παρέμβασης οι ενδιαφερόμενοι και έχει εγκριθεί.
Για την εν λόγω κατάσταση που τηρείται ενημερώνεται και η υπηρεσία μας στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε.
Σε περίπτωση όμως που δεν έχει ασκηθεί αίτηση παρέμβασης δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω διαδικασία αλλά οι διατάξεις άρθρων 122-196 Μέρος τρίτο του νόμου 4072/2012 Περί Σημάτων κλπ ( άρθρο 156 απαιτείται έγκληση δικαιούχου)
Ο ανωτέρω δικαιούχος δύναται να απέχει από την διαδικασία και να δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος του οπότε το δείγμα επιστρέφεται και τα εμπορεύματα αποδεσμεύονται..
(iii) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος του ο δικαιούχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του δείγματος να υποβάλλει πόρισμα περί της παραβίασης ή μη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του.
Αν το πόρισμα δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας ή αποφαίνεται ότι δεν παραβιάζονται δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (αρνητικό) αίρεται η κατάσχεση (ϊν) Σε περίπτωση που το πόρισμα αποφαίνεται περί παραβίασης δικαιωμάτων (θετικό) κοινοποιείται άμεσα στον κάτοχο ή κύριο των εμπορευμάτων ,στον οποίο παρέχεται (3) ήμερος προθεσμία να εκφράσει εάν επιθυμεί αντίρρηση για το πόρισμα (Υπ.6 ).
Αν παρέλθει η προθεσμία που του τάσσετε με την κοινοποίηση τότε τα εμπορεύματα καταστρέφονται με μέριμνα της αρχής συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο.
Τα έξοδα καταστροφής αναλαμβάνονται από τον εκάστοτε δικαιούχο μόνο για τα εμπορεύματα που του αναλογούν επιλέγοντας τον τρόπο και μέσο καταστροφής ,σε περίπτωση μη εφικτής της άμεσης καταστροφής τότε αυτή μπορεί να γίνει μετά παρέλευση ολίγων ημερών όχι πέρα των επτά (7) παρουσία πάντοτε υπαλλήλου της ελεγκτικής υπηρεσίας.
(ν) Αν όμως εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) ημερών ό κύριος ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων υποβάλλει έγγραφη αντίρρηση, η υπηρεσία γνωστοποιεί αυτό στον δικαιούχο του δικαιώματος στον οποίο παρέχει εγγράφως νέα προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για να ασκήσει τα κατά νόμο δικαιώματά του (προσφυγή στην δικαιοσύνη) (Υπ.7)
Ο δικαιούχος μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας οφείλει άμεσα να γνωστοποιήσει εγγράφως στην υπηρεσία που έκανε την κατάσχεση το αποτέλεσμα των ενεργειών του, διαφορετικά αίρετε η προσωρινή κατάσχεση. Σε περίπτωση που υπάρχει προσωρινή απόφαση δικαστηρίου αυτή εκτελείται κατά το διατακτικό της.
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ


Δείτε τη σχετική εγκύκλιο στη Δι@ύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου