Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Εγκύκλιος ΥΔιΜΗΔ: Ως 15/1 οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων - Απορία Ε.Κ.Ε.Δ.Α: Θα εφαρμοστεί και για όσους υπέβαλαν το 2013 παρελθούσες αξιολογήσεις;

Τις εκθέσεις αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου μέχρι τις 15 Ιανουρίου 2014 ζητά με εγκύκλιο που απέστειλε στις υπηρεσίες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου», τονίζεται χαρακτηριστικά. Προστιθεται δε ότι «η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα».

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ.: ΔΙΔΚ/Φ.44/33902

ΘΕΜΑ :  Συμπλήρωση και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 81 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.02.2007), τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων αξιολογούνται βάσει συστήματος αξιολόγησης. Hαδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με το άρθρο 107 του ως άνω Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14.3.2012).
                      Περαιτέρω, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18, παρ. 1 του Π.Δ. 318/1992 «Αξιολόγηση ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών -πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών με εξαίρεση τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ για τους οποίους συντάσσονται κάθε δύο χρόνια. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.  
                   Κατόπιν  των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης εντός της τασσομένης προθεσμίας, συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων οι οποίες τυχόν εκκρεμούν. 
                   Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Ο Προϊστάμενος της  Γενικής Διεύθυνσης
         Δημήτριος Παπαδημητρόπουλος

Σχόλιο: Τι γίνεται με τις εκθέσεις αξιολόγησης παρελθόντων ετών που σε πολλούς δήμους συντάχθηκαν το 2013, και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν υψηλούς βαθμούς ένεκα της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας, έναντι των συναδέλφων σε δήμους που τηρούσαν τη νομιμότητα και είχαν βαθμολογηθεί όταν έπρεπε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου