Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Περίεργες μοριοδοτήσεις στην Δημοτική Αστυνομία - Κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους;

Μία καταγγελία που επί του πρακτέου δείχνει άνιση μεταχείριση στους εν διαθεσιμότητα δημοτικούς αστυνομικούς, που με αγωνία περιμένουν να δουν τι θα απογίνουν οι ζωές τους, υπέπεσε στην αντίληψή μας και την δημοσιεύουμε, προς εξέταση από τα αρμόδια όργανα, προς αποκατάσταση οποιασδήποτε αδικίας.

Τώρα που έχει ξεκινήσει "πογκρόμ" στο Δημόσιο είμαστε είναι πολύ πιθανόν ότι παρόμοιες ιστορίες συνβαίνουν και στους υπόλοιπους εν διαθεσιμότητα υπαλλήλους. Η καταγγελία αναφέρει τα εξής:

"Με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 το σύνολο των θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας καταργήθηκε από 23/9/2013. Από τους περίπου 3500 υπάλληλους που κατείχαν τις θέσεις αυτές 3000 περίπου τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και οι υπόλοιποι εξαιρέθηκαν είτε για κοινωνικούς λόγους είτε διότι ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών.

Στη συνέχεια εκδόθηκαν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασία αξιολόγησης για την επανατοποθέτηση των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών στην ΕΛΑΣ (ΚΥΑ 6000/2/234-γ΄ ΦΕΚ Β΄2631/17-10-2013) και τα καταστήματα κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΚΥΑ 90894 ΦΕΚ Β΄2655/18-10-2013).

Στις 26/11/2013 εκδίδεται από τον κ. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η υπ’ Αριθ. 5/2013 Ανακοίνωση (ΦΕΚ Β΄ 2999/26-11-2013) που αφορά στην κινητικότητα των δηµοτικών αστυνομικών. Σε αυτήν προβλέπονται περίπου 180 θέσεις λιγότερες από τον αριθμό των διαθέσιμων δημοτικών αστυνομικών. Ακόμη η κατανομή των θέσεων είναι τέτοια που θα εξαναγκάσει πολλούς πρώην δημοτικούς αστυνομικούς σε εσωτερική μετανάστευση ή απόλυση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιφερειακή ενότητα Φωκίδας στην οποία υπηρετούσαν 4 δημοτικοί αστυνομικοί στην Άμφισσα και οι προς κάλυψη από την κινητικότητα θέσεις είναι 24. Αντιστρόφως στην Αττική οι διαθέσιμες θέσεις είναι πολύ λιγότερες από των αριθμό των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών.

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 5/2013 εκδίδεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η υπ’ αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/ 83/οικ.32170 Εγκύκλιος. Τα επίμαχα σημεία της εγκυκλίου είναι τα κάτωθι:
  • «Τονίζεται ότι για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας κατά τη διαδικασία κινητικότητας ο υπάλληλος δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας (παρ. 2 άρθρου 70 του ν.3528/2007 και παρ. 2 άρθρου 76 του ν.3584/2007).» Το παρών αντίκειται ευθέως στις διατάξεις που στην ίδια πρόταση αναφέρονται και είναι καταφανώς παράνομο. Δίνεται με αυτήν την πρόταση η δυνατότητα σε υπάλληλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) που κατείχαν το πτυχίο τους πριν διοριστούν να κάνουν αίτηση σε θέση ανώτερης κατηγορίας (ΠΕ/ΤΕ) αδικώντας έτσι και τους υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας που διορίστηκαν ως τέτοιοι αλλά και όσους περίμεναν να παρέλθει η οκταετία.
  • «Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3812/2009 συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» της υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992).»
 Με την παράγραφο αυτή συντελείται η μεγαλύτερη αδικία εις βάρος όλων των διορισθέντων από 2003 έως το 2009 υπέρ της σειράς εκπαίδευσης δημοτικών αστυνομικών του 2010. Δίνονται στην τελευταία 20 μόρια επιπλέον ασχέτως τυπικών προσόντων με την δικαιολογία ότι στην εν λόγω προκήρυξη υπήρχε το δικαίωμα ένστασης στον ΑΣΕΠ κατά του πίνακα σειράς κατάταξης και τον πίνακα αυτών που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

 Δηλαδή η ένσταση αφορούσε την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τη βαθμολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων και όχι άλλα στάδια π.χ. αθλητικές δοκιμασίες. Στην πραγματικότητα το εν λόγω δικαίωμα ένστασης ασκήθηκε από 57 μόνο υποψήφιους και ο έλεγχος που διενεργήθηκε από τον ΑΣΕΠ αφορούσε μόνο τις εν λόγω περιπτώσεις και δεν ήταν καθολικός. Σημειώνεται ότι ουδεμία άλλη εμπλοκή είχε ο ΑΣΕΠ στην όλη διαδικασία ούτε κάποιον άλλο έλεγχο άσκησε.

 Το αποτέλεσμα είναι άριστος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ διορισθείς το 2004 με βαθμό πτυχίου 9,5, συναφές μεταπτυχιακό δίπλωμα, άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών και μέσο όρο αξιολογήσεων 9,4 να συγκεντρώνει μοριοδότηση 28,25 και υπάλληλος ίδιας κατηγορίας διορισθείς το 2010 με βαθμό πτυχίου 5 καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (προαπαιτούμενο στην προκήρυξη) και μέσο όρο αξιολογήσεων 5 να συγκεντρώνει μοριοδότηση 29,5. (και άλλα παραδείγματα εδώ: http://ekeda.blogspot.gr/2013/11/11-20-2.html) Να σημειωθεί ότι κατά τα λοιπά οι διαδικασίες των προκηρύξεων είναι σχεδόν πανομοιότυπες καθώς και ότι αμφότεροι εκπαιδεύτηκαν στις σχολές Δημοτικής Αστυνομίας. Ακόμη στο υπ’ αριθμ. 126/2006 Πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρεται εκτός των άλλων ότι:

 «…τόσο το εκδοθέν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής π.δ. 23/2002, με το οποίο θεσπίσθηκε σύστημα επιλογής του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας από ειδικό όργανο και με ειδική διαδικασία, εκτός ΑΣΕΠ, (βλ. ΠΕ 677/2001), όσο και το παρόν σχέδιο (σ.σ. πδ135/2006) , με το οποίο θεσπίζεται όμοιο, κατά τα βασικά του σημεία, σύστημα επιλογής του ίδιου προσωπικού, εμπίπτουν στις διατηρούμενες με την παρ. 6 του άρθρου 118 του Συντάγματος εξαιρέσεις του ν. 2190/1994 από την αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.»

Συνεπώς η μοριοδότηση μιας μόνο μερίδας δημοτικών αστυνομικών με 20 μόρια πλέον των υπολοίπων εισάγει, κατά την ορθότερη άποψη, άνιση δυσμενή μεταχείριση σε βάρος των Δημοτικών Αστυνομικών που προσλήφθηκαν με προγενέστερες του νόμου 3812/2009 διαδικασίες, χωρίς τούτο να δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για τον λόγο αυτό, αντίκειται, πέραν των άλλων, στην αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.)."

Γενικώς το Σύνταγμα έχει γίνει "κουρελόχαρτο" εδώκαι τρία χρόνια. Κάνουν στην κυριολεξία ότι θέλουν και για τον λόγο ότι γνωρίζουν, ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να διεκδικήσουν οι πολίτες τα δίκια τους στα δικαστήρια. Η καταγγελία ας εξετασθεί από τους αρμόδιους, και να δουν το βάσιμο ή όχι των επιχειρημάτων τους. Πάντως από ότι φαίνεται θίγεται η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών αστυνομικών, αφού κάποιοι θα έχουν καλύτερο σημείο εκκίνησης, ακόμα και από κάποιους που έχουν π.χ διδακτορικό. Εδώ παίζουμε με ανθρώπους που έχουν γυναίκες και παιδιά, είανι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια, σε μια χώρα που δεν έχει καλή "προϊστορία", και το απαιτούν οι καιροί.

Εκ πρώτης ματιάς έτσι φαίνεται, ας αποδείξουν οι αρμόδιοι ότι δεν είναι έτσι, ή αν έιναι να το αλλάξουν, απλό.

Ευχαριστούμε το συνάδελφο που μας επέδειξε το άρθρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου