Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Δεκτό από το ΣτΕ το αίτημα για «πρότυπη» δίκη για τη διαθεσιμότητα των δημοτικών αστυνομικών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182
AP. PAPACONSTANTINOU & ASSOCIATES LAW FIRM
30-32 Patriarchou Ioakim str., 10675 Athens - Kolonaki
Tel. 0030210-7222007, Fax 0030210-7222182


ΠΡΟΣ:  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Ν. Βαβουράκη
ΚΟΙΝΟΠ.: Μέλη Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

            Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Σας ενημερώνουμε ότι με Απόφαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος Δικαστηρίου και αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι αυτού), η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα (20.12.2013) έγινε δεκτό το αίτημα που υποβάλαμε εκ μέρους των μελών σας του Ηρακλείου Κρήτης και διατάσσεται η εισαγωγή της αιτήσεως ακυρώσεως που ασκήσαμε εκ μέρους τους κατά της κατάργησης των θέσεών τους και της θέσεως αυτών σε διαθεσιμότητα, απευθείας στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, προκειμένου, όπως αναφέρεται στην Απόφαση, να επιλυθεί το «γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ  του άρθρου πρώτου του ν. 4172/2012». Κατόπιν τούτου, όπως σημειώνεται στην υπόψη Απόφαση που σας επισυνάπτουμε «αναστέλλεται η εκδίκαση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα».
Κατόπιν τούτου, το ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων με τις οποίες καταργήθηκαν οι θέσεις  της Δημοτικής Αστυνομίας και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, θα κριθεί οριστικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναμένεται ο ορισμός δικασίμου της υποθέσεως. Όπως σας έχουμε ενημερώσει προ εβδομάδων, η εν λόγω πρότυπη δίκη αναμένεται, πιθανότατα, να συζητηθεί ενώπιον της Ολομελείας του Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 7ης Φεβρουαρίου 2014, οπότε έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί η αντίστοιχη πρότυπη δίκη των Εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα, την οποία επίσης διεξάγουμε. Εξάλλου, με χθεσινή απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραπέμφθηκε προς συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας του, κατά την ίδια δικάσιμο (07.02.2014), «λόγω σπουδαιότητας των ζητημάτων που τίθενται», η αίτηση ακυρώσεως που ασκήσαμε εκ μέρους εκατοντάδων συναδέλφων σας κατά των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπουν πρόσθετη μοριοδότηση συγκεκριμένης σειράς εισαγωγής.
Είμαστε στη διάθεσή σας.          

Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. : ΠΑ 23/2013
ΠΡΑΞΗ
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σωτήριο Ρίζο, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο κ. Φιλοκτήμονα Αρναούτογλου, και την Αντιπρόεδρο κ. Αικατερίνη Συγγούνα, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Γ΄ Τμήματος,
Αφού έλαβε υπ΄όψιν:

α) το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,
β) την από 25.10.2013 αίτηση, με την οποία οι Νικόλαος Βαβουράκης του Ιωσήφ και λοιποί 55 αιτούντες, ζητούν, κατ΄ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η από 22.10.2013 αίτηση ακυρώσεως που έχουν ήδη καταθέσει (με Αριθμό Καταθέσεως 110/25.10.2013) και εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, κατά των υπ΄ αριθμ. πρωτ. 164721/23.9.2013 και 164727/23.9.2013 αποφάσεων της Αντιδημάρχου Ηρακλείου, με τις οποίες διαπιστώνεται η κατάργηση θέσεων μονίμου προσωπικού των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ 23 Ειδικού Προσωπικού (Δημοτικής Αστυνομίας) του Δήμου Ηρακλείου και η θέση των κατεχόντων τις θέσεις αυτές μονίμων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και των αιτούντων, σε διαθεσιμότητα, από 23.9.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντιστοίχως,
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο (υπ΄αριθμ. 1309821 – 822 και 3681052 - 053/2013 ειδικά έντυπα παραβόλου) και
δ) το γεγονός ότι με την ως άνω αίτηση ακυρώσεως τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας των προαναφερομένων διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4093/2012.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα και

Δ Ι Α Τ Α Σ Σ Ε Ι

1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η από 22.10.2013 αίτηση ακυρώσεως των Νικολάου Βαβουράκη του Ιωσήφ και λοιπών 55 αιτούντων, κατά του Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης (Α. Κ. 110/25.10.2013).
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδικάσεως των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα, με εξαίρεση την εκδίκαση των αιτήσεων παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

Σωτ. Ρίζος Φ. Αρναούτογλου Αικ. Συγγούνα

Κοινοποίηση:1) Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Εφετείο Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου