Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Ενημερωτική επιστολή του Δρ Απόστολου Παπακωνσταντίνου με οδηγίες για τη διόρθωση στοιχείων επί των αιτήσεων της Ανακοίνωσης 5/2013

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182
AP. PAPACONSTANTINOU & ASSOCIATES LAW FIRM
30-32 Patriarchou Ioakim str., 10675 Athens - Kolonaki
Tel. 0030210-7222007, Fax 0030210-7222182ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

            Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την επίδοση των εντύπων αιτήσεων στους υποψηφίους, όπως αυτές θα έχουν συμπληρωθεί από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των οικείων Δήμων, εκκινεί προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών προκειμένου να υποβληθούν, στην ίδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικού του οικείου Δήμου), «αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων», εφόσον διαπιστωθεί εσφαλμένη καταγραφή των προσόντων τους. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι απολύτως αναγκαία, αφού σε διαφορετική περίπτωση ανακύπτει σοβαρό ζήτημα ως προς τη δυνατότητα των ενδιαφερομένων να προσβάλουν, εφόσον απαιτηθεί, παραδεκτά τους πίνακες μοριοδότησης και κατάταξής τους, τους οποίους θα εκδώσει στη συνέχεια το ΑΣΕΠ, κατά το μέρος αυτών που αφορά τα προσόντα τους.
Ειδικώς για τους Δήμους που δεν θα χορηγήσουν πρότυπα (φόρμες) αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων, αυτές θα συνταχθούν σε φύλλο χαρτιού Α4. Στις εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνεται με απλό και συνοπτικό τρόπο αναφορά στο συγκεκριμένο ή στα συγκεκριμένα σφάλματα που τυχόν εμφιλοχώρησαν και αφορούν την καταγραφή των προσόντων των υποψηφίων, ζητείται δε η διόρθωση του/των σφάλματος (-των). Η αίτηση διόρθωσης στοιχείων, η οποία κατατίθεται όπως σημειώθηκε εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επίδοση των (συμπληρωμένων από την Υπηρεσία) αιτήσεων, λαμβάνει υποχρεωτικώς αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Αντίγραφο της αιτήσεως διόρθωσης με τον αριθμό πρωτοκόλλου πρέπει να διατηρείται στο προσωπικό αρχείο του υποψηφίου.
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.      

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου