Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

Απάντηση στην Αναφορά επιστολής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ. για την εισαγωγή των επιτυχόντων με Πανελλήνιες στην ΕΛ.ΑΣ (αντί κινητικότητας)

Η επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε σχέση με την κλήση για εκπαίδευση των επιτυχόντων στις Πανελλήνιες που έχει ανασταλεί ως το 2015 έγινε Αναφορά στη Βουλή από τη βουλευτή Σταυρούλα Ξουλίδου, σας είχαμε ενημερώσει σχετικά εδώ. Παρόμοια Αναφορά κατέθεσαν στη συνέχεια οι βουλευτές Νίκος Νικολόπουλος και Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Στο έγγραφο της Ένωσης θυμίζουμε ότι κατακρινόταν η ένταξη και εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών σε διαθεσιμότητα, όμως στην Αναφορά γίνεται λόγος μόνο για την ανάγκη εισαγωγής των επιτυχόντων. Η απάντηση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει ως εξής:Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ: Προτεινόμενη άμεση κλήση προς εκπαίδευση των επιτυχόντων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. Συναφή ζητήματα.
ΣΧΕΤ.: Π.Α.Β. 1357/ 12-11-2013, 1446/ 15-11-2013 και 1502/ 19-11-2013.

Σε απάντηση των ανωτέρω αναφορών, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. ΞΟΥΛΙΔΟΥ, Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ και I. ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α'-222), κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως και 31-12-2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δε δύναται να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. ΕΜ/2/125 από 13-11-2012 (Β'-3010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ορίστηκε ότι κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 δε θα εισαχθούν ιδιώτες στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση διασφαλίστηκε η διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στις εν λόγω Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, με την προϋπόθεση ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 [παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α'-24)]. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν της υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/64/8050 από 03-06-2013 απόφασης της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, με απόφαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων έτους 2012- 2013, 580 ιδιωτών σπουδαστών. Επισημαίνεται ότι οι πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία έχουν ήδη εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η δε κατάταξη αυτών στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το ως άνω νομικό πλαίσιο, το 2015.

Πέραν αυτών, γίνεται μνεία ότι από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τους εποπτευόμενους Φορείς μας, σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, καταβάλλονται έντονες και συνεχείς προσπάθειες προς την κατεύθυνση της μείωσης των λειτουργικών δαπανών και της εξοικονόμησης πόρων, προς όφελος του ελληνικού δημοσίου. Συνεπώς, η κατάταξη των 580 επιτυχόντων προγενέστερα του ως άνω ορισθέντος χρονικού ορίου θα συνιστούσε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον κατ' έτος εκτελούμενο προϋπολογισμό εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος λόγω της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης είναι ήδη περιορισμένος.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δε διακυβεύεται το αξιόμαχο του Σώματος και η εύρυθμη υπηρεσιακή λειτουργία, ως και το επίπεδο των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, καθώς η εν λόγω απαγόρευση προσλήψεων συνδυάζεται με τη δρομολογηθείσα αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και το ήδη εφαρμοζόμενο πρόγραμμα κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου, με στόχο την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων και κατά συνέπεια την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στη χώρα, την κοινωνία και τους πολίτες.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α'-167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατάργηση των θέσεων του Κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας και η ένταξη των δημοτικών αστυνομικών στο πρόγραμμα κινητικότητας. Επίσης, κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 1 του ιδίου ως άνω άρθρου εξεδόθη η υπ' αριθμ. 6000/2/234-γ' από 15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΓ-2631), με τις επιμέρους διατάξεις της οποίας καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.

Περαιτέρω, γίνεται μνεία ότι βάσει της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου, οι αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία, από την 23-09-2013 ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία.

Ενόψει αυτών και στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από το Υπουργείο μας και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και τη διασφάλιση της ευταξίας και ευνομίας, θα ενταχθεί στις τάξεις του Σώματος, κατόπιν έκδοσης σχετικών πράξεων από τα αρμόδια όργανα, συγκεκριμένος αριθμός πρώην δημοτικών αστυνομικών, ως ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Επισημαίνεται δε, ότι προκειμένου να ανταποκρίνεται το προσωπικό αυτό στα καθήκοντα αστυνομίας τάξης που πρόκειται να του ανατεθούν και θα σχετίζονται με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες, θεσπίστηκαν τα απαραίτητα και συμβατά με τη φύση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων ψυχικά και σωματικά προσόντα, τα οποία είναι ανάλογα με τα προβλεπόμενα για τους ιδιώτες υποψηφίους των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το προσωπικό του Υπουργείου μας, αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Προς την κατεύθυνση αυτή επιδιώκουμε τον εποικοδομητικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις του προσωπικού και παράλληλα τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για την ικανοποίηση των προβαλλόμενων δίκαιων αιτημάτων, στο βαθμό ασφαλώς και στην έκταση που το επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση και για το λόγο αυτό προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, κατάλληλα και δημιουργικά, κάθε δημοσιονομική δυνατότητα που μας παρέχεται.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου