Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Επιστολή ομάδας συναδέλφων επιτυχόντων της υπ’ αριθμ. 7923/21306/25.8.2008 προκήρυξης («σειρά» 2009) στον Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης

          Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2013
ΠΡΟΣ:                                                                                              
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης             

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  1.  Υπουργείο Εσωτερικών 
  2. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
  3. Διευθύνσεις προσωπικού  φορέων προέλευσης (ΟΤΑ Α΄βαθμού)

Κύριε Υπουργέ,
Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε για το θέμα που έχει προκύψει, σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους και τον τρόπο μοριοδότησης της εισαγωγής τους στη δημόσια διοίκηση. Μια σειρά εγκυκλίων, οδηγιών και ανακοινώσεων, θίγουν υπαλλήλους που βρίσκονται από τις 23 Σεπτεμβρίου 2013 σε καθεστώς κινητικότητας-διαθεσιμότητας.

Συγκεκριμένα, σχετικά με τη μοριοδότηση του τρόπου εισαγωγής υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση, εκδόθηκε εγκύκλιος, στις 16 Αυγούστου 2013, από το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με θέμα «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013», η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«Τόσο η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ/1914/Β/7.8.2013) Υπουργική απόφαση για τη θέση σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων, λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης, όσο και η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013(ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) για τη μετάταξη/μεταφορά αυτών διασφαλίζει ότι η επιλογή διενεργείται κατόπιν αποτίμησης και αντικειμενικής μοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιμώμενης της εργασιακής και διοικητικής εμπειρίας καθώς και της υπηρεσιακής απόδοσης, δηλ. στοιχείων που συνθέτουν την  εργασιακή φυσιογνωμία του υπαλλήλου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, περαιτέρω, στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που ελέγχει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Επίσης, στην πρόσφατη οδηγία για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, που εκδόθηκε από το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στις 29 Νοεμβρίου 2013, με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170

«Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση γίνεται από το ΑΣΕΠ και όχι από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3812/2009 συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» της υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992)

Από την αντιπαραβολή του περιεχομένου των προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, υπ’ αριθμ. 7923/21306/25.8.2008 και 29352/18616/13.8.2009, προκύπτει ότι, ενώ δεν έχουν καμία ουσιώδη διαφορά, υπάρχει αυξημένη μοριοδότηση στη δεύτερη περίπτωση

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στους φορείς έκδοσής τους και οι δύο έχουν εκδοθεί από την περιφέρεια Αττικής, τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι κοινά, με προαπαιτούμενα όπως, η καλή γνώση ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ και η πολύ καλή γνώση για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, η πιστοποίηση χρήσης Η/Υ (που σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη οδηγία, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο, ούτε όμως μοριοδοτείται ως πρόσθετο προσόν για τη διαδικασία της κινητικότητας, παρά το οξύμωρο ότι η οδηγία αυτή εκδόθηκε από το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι και των δύο προκηρύξεων συμμετείχαν σε διαδικασίες υψομέτρησης, σε σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες και όσοι εξ αυτών κρίθηκαν ικανοί, μετέβησαν στις σχολές εκπαίδευσής τους, ολοκλήρωσαν την τετράμηνη θεωρητική και τη δίμηνη πρακτική τους εκπαίδευση, με γραπτές εξετάσεις και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, υπό την εποπτεία της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του υπουργείου εσωτερικών και τότε και μόνον τότε διορίστηκαν και στελέχωσαν τις υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας των οικείων Δήμων τους. 

Κοινές οι πορείες, κοινές οι διαδικασίες με μία μόνο διαφορά: στη δεύτερη περίπτωση και ενώ η προκήρυξη εκδόθηκε στις 13/08/2009, με προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών από τη 15η Σεπτεμβρίου 2009 εως και την 6η Οκτωβρίου 2009, υπήρξαν ενιστάμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι προσέφυγαν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, οπότε και «θεσπίστηκε η ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατ’ ανάλογη εφαρμογή τν διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ 16Α), η οποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση της παραγράφου αυτής ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα», σύμφωνα με το άρθρο 2, την παράγραφο 3, του Ν.3812/28-12-2009. Δηλαδή, η αυξημένη μοριοδότηση βασίστηκε στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, και σε ένα νόμο ο οποίος έχει ημερομηνία δημοσίευσης, δυόμισι μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων, για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, δηλαδή  ουδείς εκ των υποψηφίων δεν μπορούσε εκ των προτέρων να έχει γνώση για την εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε οποιαδήποτε διαδικασία που περιγραφόταν στην εν λόγω προκήρυξη, καθώς σε κανένα εδάφιο της εν λόγω προκήρυξης δεν αναφέρεται ρητά η εμπλοκή του ΑΣΕΠ, όπως ακριβώς είχε συμβεί και ένα χρόνο νωρίτερα. Επιπρόσθετα αναφέρουμε, ότι στον έλεγχο εν όψει της διαδικασίας της κινητικότητας, από το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, υπήρξε περίπτωση επιτυχόντα της προκήρυξης 29352/18616/13.8.2009, που έκανε χρήση πλαστών δικαιολογητικών. Σε κάθε περίπτωση, ως άμεσα θιγόμενοι από τη μοριοδότηση των επιτυχόντων της συγκεκριμένης προκήρυξης, θεωρούμε πως δε στοιχειοθετείται διαφορετική αντιμετώπιση των επιτυχόντων των δύο προαναφερόμενων προκηρύξεων και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Η ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της προστασίας του διοικούμενου, το πνεύμα ισονομίας και δικαιοσύνης που πρέπει να διαπνέει τις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης, τίθενται σε αμφισβήτηση όταν διαφαινόμενες άδικες και άνισες πρακτικές μεταχείρισης, βρίσκουν εφαρμογή σε περιπτώσεις όπως εκείνη που ανωτέρω αναφέρθηκε. Σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της έννοιας του κράτους δικαίου, ίσως κι εσείς κρίνετε, ότι είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση του θέματος.

Επιτυχόντες της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, υπ’ αριθμ. 7923/21306/25.8.2008

2 σχόλια:

  1. Σωστή επιστολή αλλά επειδή είναι έξυπνοι κάποιοι και έκαναν "νόμο" αυτόν τον τρόπο εισαγωγής στο δημόσιο με αυτά τα μόρια τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η απόφαση της Δικαιοσύνης!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΛΟ ΟΠΩΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΠΡΙΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 10 μονάδων του στρατού που φέρνει σε δυσμενή θέση της γυναίκες υποψήφιες έναντι των ανδρών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή