Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Δελτίο τύπου ΥΔιΜΗΔ για την εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα - Απάντηση ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Μόνος στόχος οι απολύσεις» - Αιχμές και κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την εφαρμογή του προγράμματος της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας προωθεί με νομοθετική του ρύθμιση το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , μετά από αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Με αφορμή τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, δήλωσαν σχετικά:

Κ. Μητσοτάκης: «Το πρόγραμμα της εθελοντικής κινητικότητας που προωθούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως γνώμονα τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των Δήμων, των εργαζόμενών του και φυσικά του πολίτη. Η διαδικασία αυτή έχει και ένα πιλοτικό χαρακτήρα και προσβλέπουμε ότι στο μέλλον όλες οι μετακινήσεις προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα γίνονται με αυτή τη λογική: θα υπάρχει δηλαδή ένα «πάντρεμα» προσφοράς και ζήτησης με βάση τις κενές θέσεις, αλλά και το πλεονάζον προσωπικό, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε επιτέλους από ένα σύστημα μετατάξεων και αποσπάσεων το οποίο τελικά καταλήγει να είναι ένα σύστημα προσωπικών διευθετήσεων».

Γ. Μιχελάκης: «Για πρώτη φορά γίνεται πράξη η εθελοντική μετάταξη μονίμων  υπαλλήλων που εργάζονται στους  ΟΤΑ σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες μέσα από σύντομες και αδιάβλητες διαδικασίες οι οποίες θα διεξάγονται από το ΑΣΕΠ. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των δημάρχων το οποίο υλοποιείται και βοηθάει σε σημαντικό βαθμό την ενίσχυση του προσωπικού στους ΟΤΑ. Παράλληλα δίνει λύση στο πρόβλημα της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στο ζήτημα των μετατάξεων στους δήμους.
Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η εφαρμογή της εθελοντικής κινητικότητας θα προσφέρει επιτέλους καλύτερες υπηρεσίες στο δημότη μέσα από τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των δήμων. Να σημειωθεί πως το προσωπικό που θα μεταταχθεί, θα ενταχθεί στην κινητικότητα μόνο για ένα μήνα και στην συνέχει θα τοποθετηθεί στην υπηρεσία που έχει ζητήσει. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται – όπως συνέβη και με τους δημοτικούς αστυνομικούς – πως κινητικότητα δεν σημαίνει και έξοδος από το δημόσιο»

Το πρόγραμμα της εθελοντική διαδημοτικής κινητικότητας

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία:

1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κενές ή συνιστώμενες, με την πράξη μετάταξης, θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τη μετάταξη εκδίδεται ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, στα οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς μετάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της ανακοίνωσης.

Οι ανωτέρω Διευθύνσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ειδικό λογισμικό του ΑΣΕΠ, τους οποίους αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, κατ΄ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’28), ως ισχύει, συντάσσει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης, με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει αμελλητί τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.

Για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.  Η γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης αποστέλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήψη του πίνακα του προηγουμένου εδαφίου, στο φορέα υποδοχής και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του φορέα υποδοχής, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών.   Εάν εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών δεν εκδοθεί σύμφωνη ή αρνητική γνώμη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης για την ολοκλήρωση της μετάταξης.

Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήψη ή την κατά τεκμήριο έκδοση της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης.  Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Το προσωπικό που μετατάσσεται βάσει του παρόντος άρθρου τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής.

Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής.

Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.


Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 1331
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση προωθεί, με τη συμμετοχή και της ηγεσίας της Κ.Ε.Δ.Ε., με την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στο σχέδιο Νόμου «Για το Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» την «ενδοδημοτική κινητικότητα» και ολοκληρώνουν το καταστροφικό τους έργο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Μετά την επικοινωνιακή τους καταιγίδα για δήθεν αξιολόγηση των Οργανικών Δομών και του Προσωπικού των Ο.Τ.Α., την περίφημη επιτροπή «Ραπακούλια» για πληθυσμιακά κριτήρια στο προσωπικό τους, έρχονται με την διάταξη για την «ενδοδημοτική κινητικότητα» να προετοιμάσουν χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην κοινωνία, στους πολίτες και στους εργαζόμενους.
Σε μια περίοδο που προετοιμάζονται νέες περικοπές πόρων στους Ο.Τ.Α. και οι υπηρεσίες ερημώνονται από υπαλλήλους, οι πολίτες ταλαιπωρούνται  κυβέρνηση και αιρετοί χέρι-χέρι οδηγούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε λειτουργική, θεσμική και οικονομική κατάρρευση.
Η ηγεσία της Κ.Ε.Δ.Ε. για μία ακόμη φορά υπηρετεί τα συμφέροντα των μνημονίων και της τρόικα αδιαφορώντας για τους πολίτες και τους εργαζόμενους με αντάλλαγμα τη διάσωση των «δικών» τους παιδιών, προσωπικών και κομματικών φίλων τους.
Η  Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει όλη αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, «ενδοδημοτική κινητικότητα», που υπηρετεί ένα και μοναδικό στόχο την απόλυση χιλιάδων Δημοτικών Υπαλλήλων, τη διάλυση των Ο.Τ.Α. και την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων τους στα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα, όταν την ίδια στιγμή μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος «προώθηση της απασχόλησης» προσλαμβάνονται στους Δήμους χιλιάδες άνεργοι, συμπολίτες μας για να καλύψουν τις ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και να δημιουργήσουν τις νέες στρατιές «ομήρων» και σύγχρονων «σκλάβων» ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών αλλά και των Ευρωεκλογών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου