Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Απάντηση στην Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αφαίρεση της μοριοδότησης του γραπτού διαγωνισμού: Νίπτει εκ νέου τας χείρας του ο Μητσοτάκης (αλλά δεν πείθει κανέναν)

Σας είχαμε ενημερώσει εδώ για την Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρή Δρίτσα και Αλέξη Μητρόπουλου για την αφαίρεση της μοριοδότησης του γραπτού διαγωνισμού προ ΑΣΕΠ για υπαλλήλους του Δήμου Πειραιά & άλλων Δήμων, με συνέπεια την απόλυσή τους, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την επαναπρόσληψή τους. Στην απάντησή του το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επαναλαμβάνει τα όσα είπε σε απάντηση ανάλογης Ερώτησης βουλευτών του ΚΚΕ, δηλ. ότι αρμόδια για την αποτίμηση των προσόντων του υπαλλήλου βάσει μοριοδότησης είναι η υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, η οποία έχει στη διάθεσή της και το προσωπικό του μητρώο. Και το Ερώτημα παραμένει: Γιατί αφαιρέθηκαν τα 20 μόρια του Γραπτού διαγωνισμού προ ΑΣΕΠ, αφού η αρμόδια υπηρεσία για τη μοριοδότηση στην οποία παραπέμπει ο κ. Μητσοτάκης τα είχε δώσει, και χωρίς ουδέποτε να έχουν συνεδριάσει τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια των φορέων προέλευσης ώστε να αποφασίσουν διαφορετικά; Ποιος αφαίρεσε τα μόρια αυτά, και με τίνος εντολή; Και τι ρόλο έπαιξαν γνωστοί παρτάκηδες συνδικαλιστές;

Ακολουθεί η απάντηση του ΥΔιΜΗΔ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/17597


Σε απάντηση της 257/20-6-2014 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές κ.κ. Θοδωρής Δρίτσας και Αλέξης Μητρόπουλος με θέμα: «Υπάλληλοι της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Πειραιά, όπως και άλλων Δήμων, απολύονται παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την επαναπρόσληψή τους», σας διευκρινίζουμε ότι:

Με τη θέσπιση των περί κινητικότητας διατάξεων του ν. 4172/2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση κάλυψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και γενικότερα στην ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω ευέλικτων και αντικειμενικών διαδικασιών. Στόχος του ανωτέρω νόμου και των αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ 1914Β/7-8-2013) και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992Β/14-8-2013) Υπουργικών Αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 90 και 91 του ν.4172/2013 είναι η επίτευξη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα αλλά και η αξιοποίηση των ικανών δημοσίων υπαλλήλων μέσω μοριοδότησης. Για την εν λόγω μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο ο τρόπος εισαγωγής των υπαλλήλων στη δημόσια διοίκηση (διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας εξ ολοκλήρου διενεργούμενη από το ΑΣΕΠ ή διαδικασία που εποπτεύεται από το ΑΣΕΠ κτλ), καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος κινητικότητας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 31890/25-11-2013 (ΦΕΚ Β' 2999) Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 32450/29-11-2013 (ΦΕΚ Β' 3036), με την οποία κλήθηκαν οι δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα να στελεχώσουν κατά προτεραιότητα υπηρεσίες αιχμής του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα υποβληθέντα αιτήματα στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 του ν. 4024/2011.

Επίσης, με τις αρ. 6000/2/234-γ715-10-2013 (ΦΕΚ 2631 Β/17-10-2013) και Δ16/011 /424/ΑΦ/18-10-2013(ΦΕΚ 2655Β/18-10-2013) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, καθορίστηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δημοτικών αστυνομικών σε κλάδους αντίστοιχους των τυπικών τους προσόντων στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τέλος, με το αρ. 40 του ν.4250/2014 παρατείνεται ο χρόνος διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στις περιπτώσεις που α) έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του νόμου 4172/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλληλος έχει υποβάλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη/μεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς ή β) εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έχουν εκδοθεί ήδη οι τελικοί πίνακες διάθεσης από το αρμόδιο όργανο και μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης/μεταφοράς του.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι αρμόδια για τη θέση ή εξαίρεση του υπαλλήλου από τη διαθεσιμότητα καθώς και για την αποτίμηση των προσόντων του βάσει μοριοδότησης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις, είναι η υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, η οποία έχει στη διάθεσή της και το προσωπικό του μητρώο.

Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου