Σάββατο 26 Ιουλίου 2014

Εκδόθηκε νέα ΚΥΑ για τον καθορισμό του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού ΝΠΙΔ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εκδόθηκε νέα ΚΥΑ για τους δικαιούχους του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Στη νέα ΚΥΑ καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Απόσπασμα από το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2012 Τεύχος Δεύτερο 24 Ιουλίου 2014

1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και αν­θυγιεινής εργασίας για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί­κησης ως εξής:

α) Κατηγορία Α' σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ

β) Κατηγορία Β' σε εβδομήντα (70) ευρώ

γ) Κατηγορία Γ' σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.

2.Στην κατηγορία Α' περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει­δικότητες:

Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι εργάτες επεξεργασίας λυμάτων, οι χειριστές μηχανι­κών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλ­τόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκ- δορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων, οι χειριστές μηχανημά­των έργου, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι.

3.Στην κατηγορία Β' περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει­δικότητες:

Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί και αναλυτές οι οποίοι απα­σχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια, οι μηχανοτε­χνίτες και ηλεκτροτεχνίτες οι οποίοι απασχολούνται στη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και μονάδων αφαλάτωσης θα­λασσινού νερού, οι συντηρητές μηχανημάτων έργων.

4.Στην κατηγορία Γ' περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει­δικότητες:

Οι φύλακες χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, οι εργάτες καθαριότητας σφαγείων και οι στολιστές νεκρών.

5.Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φο­ρέων που αναφέρονται σε αυτήν.

6.Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απα­ραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέ­ρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευ­τικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού) σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές νοσηλευτικούς σχη­ματισμούς του ΙΚΑ και ιδιωτικές κλινικές εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία.

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊστάμε­νου, η οποία συνοδεύει τα μηνιαία φύλλα απασχόλησης και τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, από­σπαση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊστάμενου.

Με ανάλογες διαδικασίες χορηγείται ισοχρόνως το ως άνω επίδομα και σε όσους εργαζόμενους μετακινούνται, μετατάσσονται ή αποσπώνται σε ειδικότητες ή τομείς εργασίας που δικαιολογούν την καταβολή του.

7.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε τη σχετική απόφαση:
Πηγή: ΑΣΚ-ΟΤΑ
Αντί σχολίου: Έχουμε ξαναγράψει ότι η διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα έπρεπε να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα στις διεκδικήσεις. Αμ δε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου