Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

Παρέμβαση Δ. Σαμπαζιώτη (Ν.Δ.) για την εκπαίδευση των πρώην δημοτικών αστυνομικών που έχουν ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. - Επιστολή στον κ. Κικίλια

Πα­ρέμ­βα­ση προς τον Υ­πουρ­γό Δη­μό­σιας Τά­ξης και Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη Βα­σί­λη Κι­κί­λια, για την εκ­παί­δευ­ση των πρώ­ην δη­μο­τι­κών α­στυ­νο­μι­κών που έ­χουν εν­τα­χθεί στην ΕΛ.ΑΣ., έ­κα­νε ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας Δη­μή­τρης Σαμ­πα­ζι­ώ­της, ο ο­ποί­ος σε ε­πι­στο­λή του α­να­φέ­ρει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ό­τι δεν έ­χουν εκ­παι­δευ­τεί σε χει­ρο­πέ­δη­ση και α­κι­νη­το­ποί­η­ση υ­πό­πτων και το ση­μαν­τι­κό­τε­ρο σε ρί­ψη βο­λών πυ­ρο­βό­λων ό­πλων, κα­θό­τι ή­ταν υ­πό την σκέ­πη των Ο.Τ.Α.

Α­κο­λου­θεί η πλή­ρης ε­πι­στο­λή του κ. Σαμ­πα­ζι­ώ­τη:

Προς: Υ­πουρ­γό Δη­μό­σιας Τά­ξης και Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη
κ. Βα­σί­λη Κι­κί­λια

ΘΕ­ΜΑ: Έν­τα­ξη των πρώ­ην δη­μο­τι­κών α­στυ­νο­μι­κών στην ΕΛ.ΑΣ

Α­ξι­ό­τι­με κ. Υ­πουρ­γέ:

Οι πρώ­ην Δη­μο­τι­κοί Α­στυ­νο­μι­κοί έ­χουν κλη­θεί βά­σει τε­λι­κών πι­νά­κων Α­ΣΕΠ να υ­πη­ρε­τή­σουν στο Σώ­μα της Ελ­λη­νι­κής Α­στυ­νο­μί­ας ως ι­δι­αί­τε­ρης κα­τη­γο­ρί­ας προ­σω­πι­κό του Ν.4721/2013. Η Δη­μο­τι­κή Α­στυ­νο­μί­α ή­ταν μια υ­πη­ρε­σί­α που κα­ταρ­γή­θη­κε «εν μί­α νυ­κτί», ως α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κή κι έ­νας α­πό τους ε­πί­ση­μα προ­βε­βλη­μέ­νους λό­γους ή­ταν ό­τι δεν ο­πλο­φο­ρού­σε και δεν ή­ταν κα­τάλ­λη­λα εκ­παι­δευ­μέ­νη υ­πη­ρε­σί­α, α­φή­νον­τας τε­ρά­στιο έλ­λειμ­μα στην α­στυ­νό­μευ­ση και ευ­τα­ξί­α των πό­λε­ων.

Με βά­ση τη δι­α­τα­γή που τους κα­τα­νέ­μει σε Α­στυ­νο­μι­κά Τμή­μα­τα, Δι­ευ­θύν­σεις Τρο­χαί­ας, κα­τα­πο­λέ­μη­ση πα­ρα­εμ­πο­ρί­ου, ε­πι­χεί­ρη­ση «Ξέ­νιος Ζευς» κλπ, προ­κύ­πτει το θέ­μα του ε­ξο­πλι­σμού – ο­πλι­σμού – εκ­παί­δευ­σης και του νο­μι­κού υ­πο­βά­θρου με το ο­ποί­ο θα υ­πα­χθούν στις θέ­σεις αυ­τές.

Ό­πως κα­θο­ρί­στη­κε με το Π.Δ. 135/2006, η συν­τρι­πτι­κή πλει­ο­ψη­φί­α των με­τα­τασ­σό­με­νων δη­μο­τι­κών α­στυ­νο­μι­κών έ­χουν ή­δη εκ­παι­δευ­τεί για χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα του­λά­χι­στον 6 μη­νών α­πό α­ξι­ω­μα­τι­κούς τους Ελ­λη­νι­κής Α­στυ­νο­μί­ας αλ­λά και α­κα­δη­μα­ϊ­κούς κα­θη­γη­τές νο­μι­κούς σε μα­θή­μα­τα ό­πως α­στι­κό, δη­μό­σιο, συν­ταγ­μα­τι­κό, ποι­νι­κό δί­και­ο και ποι­νι­κή δι­κο­νο­μί­α και άλ­λα, στις σχο­λές της Δη­μο­τι­κής Α­στυ­νο­μί­ας, ό­που έ­χει εκ­παι­δευ­τεί και α­στυ­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό, στα πρό­τυ­πα των πα­ρα­γω­γι­κών σχο­λών της ΕΛ.ΑΣ. Σύμ­φω­να με το πα­ρα­πά­νω Προ­ε­δρι­κό δι­ά­ταγ­μα, η ε­πι­λο­γή ό­λων α­νε­ξαι­ρέ­τως πε­ρι­λάμ­βα­νε α­θλη­τι­κές και ψυ­χο­τε­χνι­κές δο­κι­μα­σί­ες πα­νο­μοι­ό­τυ­πες με αυ­τές στις ο­ποί­ες υ­πο­βάλ­λον­ται υ­πο­ψή­φιοι των Σω­μά­των Α­σφα­λεί­ας.

Ση­μει­ώ­νε­ται ό­τι σε α­νά­λο­γες δο­κι­μα­σί­ες (πλη­ρού­σες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του Π.Δ.133/2002 για τους μό­νι­μους α­ξι­ω­μα­τι­κούς και υ­πα­ξι­ω­ματ­κούς των Ε­νό­πλων Δυ­νά­με­ων) υ­πο­βλή­θη­καν πά­λι κα­τά την αί­τη­ση κι­νη­τι­κό­τη­τάς τους, υ­πό την αι­γί­δα της ΕΛ.ΑΣ. και την ε­πί­βλε­ψη των α­ξι­ω­μα­τι­κών της, προς δι­α­σφά­λι­ση της κα­ταλ­λη­λό­τη­τας να φέ­ρουν ο­πλι­σμό, ε­νώ μο­ρι­ο­δο­τή­θη­καν ε­πι­πλέ­ον ό­σοι υ­πη­ρέ­τη­σαν στο Στρα­τό ως Έ­φε­δροι Α­ξι­ω­μα­τι­κοί ή στις Ει­δι­κές Δυ­νά­μεις.

Πα­ρό­λα αυ­τά οι Δη­μο­τι­κοί α­στυ­νο­μι­κοί δεν έ­χουν εκ­παι­δευ­τεί σε χει­ρο­πέ­δη­ση και α­κι­νη­το­ποί­η­ση υ­πό­πτων και το ση­μαν­τι­κό­τε­ρο σε ρί­ψη βο­λών πυ­ρο­βό­λων ό­πλων, κα­θό­τι ή­ταν υ­πό την σκέ­πη των Ο.Τ.Α .

Πλέ­ον, οι πρώ­ην δη­μο­τι­κοί α­στυ­νο­μι­κοί α­νή­κουν στη ΕΛ.ΑΣ, με ρο­λό πλέ­ον που θα πρέ­πει να εί­ναι δι­α­κρι­τός και α­κέ­ραι­ος και α­φού ή­δη α­στυ­νο­μεύ­ουν όν­τας α­στυ­νο­μι­κοί. Θα πρέ­πει να εκ­παι­δευ­τούν κα­τάλ­λη­λα και με ό­λα τα κρι­τή­ρια έ­τσι ώ­στε να μπο­ρέ­σουν να αν­τα­πε­ξέλ­θουν σε ό­λα τα πε­ρι­στα­τι­κά που θα συμ­βούν κα­τά την διά­ρκεια της υ­πη­ρε­σί­ας τους, για να μπο­ρέ­σουν να προ­στα­τέ­ψουν και τον ε­αυ­τό τους αλ­λά και να βο­η­θή­σουν τα μέ­γι­στα και το πο­λί­τη, να νι­ώ­σει και να βι­ώ­σει το αί­σθη­μα της α­σφά­λειας.

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα εί­ναι ό­τι, την 16/7/2014 και πε­ρί ώ­ρα 13.00μ.μ στην πε­ρι­ο­χή του κέν­τρου των Α­θη­νών ε­ξε­λισ­σό­ταν κοι­νή ε­πι­χεί­ρη­ση της ΕΛ.ΑΣ και των πρώ­ην δη­μο­τι­κών α­στυ­νο­μι­κών με σκο­πό την αν­τι­με­τώ­πι­ση της πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τας και της εγ­κλη­μα­τι­κό­τη­τας, με κω­δι­κό ό­νο­μα ‘­ΘΗ­ΣΕ­Α­Σ’. Ό­πως ό­λοι γνω­ρί­ζου­με κα­τά την διά­ρκεια της ε­πι­χεί­ρη­σης συ­νε­λη­φθη ο γνω­στός κα­κο­ποι­ός Μα­ζι­ω­της, α­φού ό­μως προ­η­γου­μέ­νως εί­χε κα­τα­φέ­ρει να πυ­ρο­βο­λή­σει και τραυ­μα­τί­σει έ­ναν α­στυ­νο­μι­κό στο πό­δι και στο θώ­ρα­κα. Ο α­στυ­νο­μι­κός λό­γω της εκ­παί­δευ­σης και του α­λε­ξί­σφαι­ρου γι­λέ­κου που φο­ρού­σε κα­τά­φε­ρε και δι­έ­φυ­γε τον κίν­δυ­νο. Ας σκε­φτού­με τι θα γι­νό­ταν αν ο κα­κο­ποι­ός έ­στρε­φε και πυ­ρο­βο­λού­σε έ­ναν μη ε­ξο­πλι­σμέ­νο με α­λε­ξί­σφαι­ρο γι­λέ­κο Δη­μο­τι­κό α­στυ­νο­μι­κό, χω­ρίς κα­τάλ­λη­λη εκ­παί­δευ­ση πά­νω στο συγ­κε­κρι­μέ­νο θέ­μα α­φού ε­κεί­νη την στιγ­μή ό­λοι τους, βρι­σκόν­του­σαν σε κοι­νή πε­ρι­πο­λί­α με την ΕΛ.ΑΣ. Αν­τι­λαμ­βά­νε­στε πι­στεύ­ω πο­σό ση­μαν­τι­κό εί­ναι, να έ­χουν οι άν­θρω­ποι αυ­τοί, τον κα­τάλ­λη­λο ε­ξο­πλι­σμό και εκ­παί­δευ­ση, για να μπο­ρέ­σουν να δι­α­φυ­λά­ξουν την σω­μα­τι­κή τους α­κε­ραι­ό­τη­τα, κα­θώς και των πο­λι­τών γύ­ρω τους.

Ε­πει­δή θα ε­κτε­λούν τα ι­δί­α κα­θή­κον­τα με τους ή­δη υ­πάρ­χον­τες α­στυ­νο­μι­κούς υ­παλ­λή­λους και θα έ­χουν τις ί­δι­ες υ­πο­χρε­ώ­σεις ως προς τους πο­λί­τες και τους α­νώ­τε­ρους τους, θα πρέ­πει να έ­χουν και τα ι­δί­α δι­και­ώ­μα­τα, δη­λα­δή, ά­με­ση έν­τα­ξη τους στο ει­δι­κό μι­σθο­λό­γιο των σω­μά­των α­σφα­λεί­ας με ό­μοι­ες α­πο­λα­βές, ό­μοι­ες κρα­τή­σεις, ό­μοι­ο μι­σθο­λο­γι­κό κα­θε­στώς, ό­πως ε­πί­σης και στον ί­διο α­σφα­λι­στι­κό το­μές με τους ή­δη υ­πάρ­χον­τες α­στυ­νο­μι­κούς υ­παλ­λή­λους. Ε­δώ τί­θε­ται και το θέ­μα της ά­με­σης ι­α­τρι­κής κά­λυ­ψης σε πε­ρί­πτω­ση α­τυ­χή­μα­τος εν ώ­ρα υ­πη­ρε­σί­ας. Δεν θα ή­ταν σω­στό να μην έ­χουν πρό­σβα­ση στο 401 ΓΣΝ σε πε­ρί­πτω­ση τραυ­μα­τι­σμού έ­νε­κα της ά­σκη­σης των αρ­μο­δι­ο­τή­των που τους έ­χουν α­να­τε­θεί ε­νώ οι α­στυ­νο­μι­κοί που θα εί­ναι στο ί­διο κλι­μά­κιο ε­λέγ­χου θα χαί­ρουν πο­λύ α­νώ­τε­ρης ι­α­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής πε­ρί­θαλ­ψης .

Τα πα­ρα­πά­νω προ­βλή­μα­τα θα μπο­ρού­σαν να λυ­θούν με την κα­θο­λι­κή και ρη­τή έν­τα­ξη τους στην ΕΛ.ΑΣ ως κα­θα­ρά α­στυ­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό, με ει­δι­κό δελ­τί­ο ταυ­τό­τη­τας, ό­πως ή­δη προ­βλέ­πε­ται στο Νό­μο α­φού θα ε­κτε­λούν α­μι­γώς α­στυ­νο­μι­κά κα­θή­κον­τα. Θα πρέ­πει να υ­πο­βλη­θούν σε ο­ποι­α­δή­πο­τε εκ­παί­δευ­ση κρί­νε­ται α­ναγ­καί­α για να μπο­ρούν να αν­τα­πε­ξέλ­θουν στις α­νάγ­κες της Ελ­λη­νι­κής Α­στυ­νο­μί­ας, με α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και α­σφά­λεια, για τους πο­λί­τες και τους ι­δί­ους .

Πα­ράλ­λη­λα, θα πρέ­πει το Προ­ε­δρι­κό Δι­ά­ταγ­μα που ο­ρί­ζει την α­πο­στο­λή τους να πε­ρι­λαμ­βά­νει σα­φώς κα­θο­ρι­σμέ­νες τις αρ­μο­δι­ό­τη­τές τους και τον τρό­πο ά­σκη­σής τους, κά­τι που ή­ταν πρό­βλε­ψη του Νό­μου, αλ­λά και πά­γιο αί­τη­μά τους α­πό τη δη­μο­σί­ευ­ση του Ν.3731/2008, αλ­λά ου­δέ­πο­τε υ­λο­ποι­ή­θη­κε.

κ. Υ­πουρ­γέ,

πρέ­πει να δεί­ξου­με τη δέ­ου­σα κα­τα­νό­η­ση και να δώ­σου­με την δυ­να­τό­τη­τα στους πρώ­ην Δη­μο­τι­κούς Α­στυ­νο­μι­κούς να προ­σφέ­ρουν στην κοι­νω­νί­α με ή­θος α­σφά­λεια και α­ξι­ο­πρέ­πεια.

Με τι­μή

Δη­μή­τρης Σαμ­πα­ζι­ώ­της
Βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας Ν.Δ.
Πρό­ε­δρος Ει­δι­κής Μό­νι­μης Ε­πι­τρο­πής Πε­ρι­φε­ρει­ών


Σχόλιο: Καλογραμμένη επιστολή που φωνάζει από μακρυά ότι είναι γραμμένη εξ ολοκλήρου από συνάδελφο της γνωστής συνομοταξίας. Υποπίπτει όμως σε σφάλματα, αλλά και σε γελοιότητες (π.χ. περιστατικό με τον Μαζιώτη) που εκθέτουν το βουλευτή, αλλά πρόβλημά του...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου