Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για το συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό καθεστώς των πρώην δημ. αστυνομικών που μετακινήθηκαν σε άλλους φορείς

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 779

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Υποβάλλονται καθημερινά στην Ομοσπονδία πολλά ερωτήματα από Δημοτικούς Αστυνομικούς που έχουν μετακινηθεί στα Καταστήματα Κράτησης, την Ελληνική Αστυνομία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σχετικά με το συνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει. Σχετικά σας ενημερώνουμε:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.17 του Ν.3513/2006 από 1-1-2003 όσοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α΄ και  Β΄ βαθμού, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφορά τους το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό.
Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους ως άνω υπαλλήλους γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς.
Επειδή στις νέες υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν δηλώνουν άγνοια για τις πιο πάνω διατάξεις είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ μας να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ώστε να μην κάνουν επιλογές που θα τους δημιουργήσουν στο μέλλον σοβαρά προβλήματα στα συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά δικαιώματά τους.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
          Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                  Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου