Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

Ενημέρωση Ε.Κ.Ε.Δ.Α. για την χορήγηση των ημερών κανονικής αδείας στους μεταφερόμενους δημοτικούς αστυνομικούς

Μετά από κάποια ερωτήματα που λάβαμε για το θέμα χορήγησης των ημερών κανονικής αδείας του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων ετών θα διατυπώσουμε τις δικές μας απόψεις.

α) Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει διατυπώσει την άποψη (χωρίς να έχει εκδώσει επίσημο έγγραφο) ότι οι ημέρες κανονικής αδείας του 2014 (δύο για κάθε μήνα εργασίας) για το μετατασσόμενο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας θεμελιώνονται με την παρέλευση του διμήνου και δεν μπορούν να χορηγηθούν σωρευτικά προκαταβολικά. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερη εγκύκλιο του ενιαίου τότε Υπουργείου Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται κανονικά στη θεμελίωση λήψης κανονικής άδειας. Δηλαδή υπάλληλος (ακόμη και νεοδιόριστος) ο οποίος έχει προϋπηρεσία στον ίδιο ή άλλο φορέα του δημοσίου θεμελιώνει με την προϋπηρεσία του το δικαίωμα λήψης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται για το τρέχον έτος.

Διαβάστε σχετικά τη ΔΙΔΑΔ/Φ51/590/οικ.14346/29-05-2008 ΥΠ.ΕΣ.
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος λήψης κανονικής άδειας.

Η αναγνώριση συνεχόμενης ή τμηματικής προϋπηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του δημοσίου, νπδδ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 98 του ΥΚ και στο άρθρο 102 του ΚΚΔΚΥ, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου ο νεοδιορισθείς υπάλληλος να θεμελιώσει δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας υπό την προϋπόθεση ότι δεν του έχει χορηγηθεί από τον προηγούμενο φορέα του δημοσίου, νπδδ ή ΟΤΑ, κανονική άδεια ή δεν καταβλήθηκε αποζημίωση για τη μη ληφθείσα άδεια για το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Η κατά τα ανωτέρω αναγνώριση προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη συμπλήρωση του διαστήματος των δύο (2) μηνών που θέτει το άρθρο 48 του ΥΚ και το άρθρο 55 του ΚΚΔΚΥ, όσο και για την προσαύξηση των ημερών κανονικής άδειας.

Οι δικαιούμενες ημέρες άδειας υπολογίζονται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας (πριν και μετά το νέο διορισμό) και σύμφωνα με τα όσα ρητά προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ΥΚ και στην παράγραφο 2 του άρθρου 55 του ΚΚΔΚΥ, αφαιρουμένων πάντοτε των ημερών αδείας που έχουν ήδη χορηγηθεί (ή αποζημιωθεί) από τον προηγούμενο φορέα του δημοσίου κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος.

β) Κανονική άδεια του έτους 2013 που δεν είχε χορηγηθεί, αναγνωρίζεται κανονικά και μπορεί να χορηγηθεί σωρευτικά στο τρέχον έτος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ειδικά για της προσωρινές τοποθετήσεις στην Ελληνική Αστυνομία έχει εκδοθεί σχετική διαταγή προς τις αστυνομικές διευθύνσεις με βάση την οποία οι υπάλληλοι μπορούν να αιτηθούν άδεια του 2013 εφόσον κατέχουν πρόσφατη βεβαίωση του φορέα προέλευσης με τον υπολειπόμενο αριθμό ημερών αδείας. Προσοχή: Απαιτείται βεβαίωση, και όχι αντίγραφο καρτέλας! Η διαταγή δεν έχει σταλεί μέχρι σήμερα στα Α.Τ. της Αττικής, αλλά οι περισσότερες Γραμματείες έχουν ενημερωθεί. Αν έχετε θέμα με το Α.Τ. που υπηρετείτε, ζητήστε να επικοινωνήσουν με τη Γ.Α.Δ.Α. για να ενημερωθούν και προχωρήστε σε αίτημα αδείας επισυνάπτοντας τη βεβαίωση.

γ) Κανονική άδεια του έτους 2012 που δεν είχε χορηγηθεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών, θα έπρεπε να αναγνωριστεί κανονικά, τουλάχιστον σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (διαβάστε σχετικά εδώ). Η Ελληνική Αστυνομία προς το παρόν και όσο διαρκούν οι προσωρινές τοποθετήσεις δεν πρόκειται να χορηγήσει αυτή την άδεια (με πολλή πίεση έγινε εφικτή η έκδοση διαταγής για την άδεια του 2013),  στους υπόλοιπους φορείς λογικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ελπίζουμε να διευθετηθεί και αυτό το θέμα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ολιγωρία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

δ) Σύμφωνα με σειρά εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για το θέμα των καλοκαιρινών αδειών, υπάρχει περιορισμός του προσωπικού που μπορεί να λείπει με άδεια στο 1/3 αυτού, με εξαίρεση υπηρεσίες που δεν έχουν ιδιαιτέρα μεγάλη συναλλαγή με το κοινό, όπου μπορεί να λείπει το 1/2 του προσωπικού και στις οποίες κάλλιστα συγκαταλέγεται το ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό που έχει μεταφερθεί στην ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε σχετικά τη ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/646/οικ.13091/ 19 Μαΐου 2009 ή τη ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/677/οικ.12008/ 27 Μαΐου 2010, κλπ.).Θέμα: Προγραμματισμός χορήγησης αδειών κατά τη θερινή περίοδο

Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου οι δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Αρχές και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) καλούνται να προβούν εγκαίρως στον προγραμματισμό των κανονικών αδειών των υπαλλήλων τους κατά την περίοδο αυτή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 49 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος από τις 15 Μαΐου έως και την 31 Οκτωβρίου.
Λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς επίσης και των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο, είναι απολύτως αναγκαίο να προγραμματιστούν οι άδειες των υπαλλήλων έτσι ώστε στο χρονικό διάστημα από 1/7/09 έως 15/9/09 να απουσιάζει το 1/3 του υπηρετούντος προσωπικού κάθε φορέα ανά ημερολογιακή εβδομάδα και να παραμένουν στην υπηρεσία τα 2/3.
Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες καλούνται να προβούν στον προγραμματισμό των καλοκαιρινών αδειών των υπαλλήλων τους βάσει του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ρυθμιστούν έγκαιρα και συναφή ζητήματα του προσωπικού όπως πιθανή υπερωριακή απασχόληση, μετακινήσεις-αποσπάσεις, ευελιξία ωραρίου, κλπ, κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα. 
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω προγραμματισμός δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να παραμένουν σε συνεχή λειτουργία καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών και να διεκπεραιώνουν εμπρόθεσμα όλες τις υποθέσεις τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει πάντοτε ικανός αριθμός υπαλλήλων ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συναλλαγή με το κοινό.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις υπηρεσιών, ιδίως αυτών που δεν έχουν ιδιαιτέρα μεγάλη συναλλαγή με το κοινό, θα μπορούν οι υπηρεσίες να διαχειριστούν το θέμα των θερινών αδειών των υπαλλήλων τους με δυνατότητα υπέρβασης, κατ΄εξαίρεση, του ορίου του 1/3, εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία τους, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό των αδειών δεν θα υπερβαίνει το ½ του προσωπικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου