Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Συγκρότηση Επιτροπών προς εξέταση των επιτυχόντων στον κλάδο ΔΕ Εξ. Φρούρησης που δεν εξετάστηκαν από τις Υγειονομικές & Ψυχοτεχνικές επιτροπές της ΕΛ.ΑΣ.

Αθήνα, 4- 6 -2014
Αριθ.Πρωτ: 47432

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση τριμελών επιτροπών, προκειμένου να εξετάσουν τα άτομα, τα αναφερόμενα στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, που μετατάχθηκαν στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και δεν εξετάσθηκαν στο πλαίσιο διαδικασίας της κινητικότητας από τις Υγειονομικές και Ψυχοτεχνικές επιτροπές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 81 του ν. 4172/2013
β) του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως ισχύει.
γ) του π.δ. 11/2014
δ) του άρθρου 29 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄)
2. Το αριθ. 1016/5/10-ε΄/3-6-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο γνωστοποιούνται στην Υπηρεσία μας, οι Ιατροί και Ψυχολόγοι που θα εξετάσουν στη συγκροτηθείσα Υγειονομική και Ψυχοτεχνική Επιτροπή, άτομα τα αναφερόμενα στο άρθρο 81 του ν.4172/2013.
3. Την ανάγκη εξέτασης των ατόμων, των αναφερομένων στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013, που μετατάχθηκαν στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και δεν εξετάσθηκαν στο πλαίσιο διαδικασίας της κινητικότητας από τις Υγειονομικές και Ψυχοτεχνικές επιτροπές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τη συγκρότηση τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής, για την εξέταση των ατόμων των αναφερομένων στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013 που μετατάχθηκαν στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, αποτελούμενη από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Αστυνομικός Υποδιευθυντής Υγειονομικού, Ιατρός, ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ως Πρόεδρος
 2. Αστυνόμος Β΄ Υγειονομικού, Ιατρός, ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ως Μέλος
 3. Υπαστυνόμος Α΄ Υγειονομικού, Ιατρός, ΓΑΡΥΦΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ως Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Αστυνομικός Υποδιευθυντής Υγειονομικού, Ιατρός, ΒΕΣΛΕΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 2. Αστυνόμος Α΄ Υγειονομικού, Ιατρός, ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
 3. Υπαστυνόμος Β΄ Υγειονομικού, Ιατρός, ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 Η ανωτέρω Επιτροπή υπάγεται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών και η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2690/99.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, υπάλληλος του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναπληρώτριά του η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ.

Β. Τη συγκρότηση τριμελούς Ψυχοτεχνικής Επιτροπής, για την εξέταση των ατόμων των αναφερομένων στο άρθρο 81 του ν. 4172/2013 που μετατάχθηκαν στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, αποτελούμενη από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Αστυνόμος Β΄ Υγειονομικού, Ψυχολόγος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗ, ως Πρόεδρο
 2. Υπαστυνόμος Α΄ Υγειονομικού, Ψυχολόγος, ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ως Μέλος
 3. Υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ως Μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Αστυνομικός Υποδιευθυντής Υγειονομικού, Ψυχολόγος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 2. Υπαστυνόμος Α΄ Υγειονομικού, Ψυχολόγος, ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 3. Υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναπληρωτής του ο ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου