Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αφαίρεση της μοριοδότησης του γραπτού διαγωνισμού για υπαλλήλους του Δήμου Πειραιά & άλλων Δήμων, με συνέπεια την απόλυσή τους

Υπάλληλοι της καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Πειραιά, όπως και άλλων Δήμων, απολύονται παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την επαναπρόσληψή τους

Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με την 108723/4874/19.12.1986 απόφαση του Δημάρχου Πειραιά που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1188/1981 σε συνδυασμό με τις όμοιες του ΠΔ 592/1984 διορίσθηκαν σε μόνιμες κενές οργανικές θέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας του ομώνυμου Δήμου (Δημοτική Αστυνομία) υπάλληλοι Κλάδου ΔΕ23 με βαθμό Γ. Σύμφωνα με τα άρθρα 5 – 8 του τότε ισχύοντος ΠΔ 592/1984 (ΦΕΚ Α΄215) για τον διορισμό υπαλλήλων σε θέσεις ειδικού προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δήμων (Δημοτικής Αστυνομίας) ήταν υποχρεωτική η επιτυχής συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις, που διεξάγονταν από εξεταστική επιτροπή.

Με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 9267/8/4/2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προσλήψεων του ΑΣΕΠ και κατόπιν εντολής του αρμοδίου Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου ζητήθηκαν από το Δήμο Πειραιά τα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας δικαιούνται να λάβουν μοριοδότηση λόγω της εισαγωγής τους στη δημόσια διοίκηση προ ΑΣΕΠ, αλλά με γραπτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 (ΦΕΚ Β΄ 1992/14.08.2013) Υπουργική Απόφαση. Πράγματι, με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 15578/1188 έγγραφό του, ο Δήμος Πειραιά διαβίβασε στο ΑΣΕΠ την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 36063/7071/19.11.85 προκήρυξη, τον πίνακα επιτυχόντων στον διαγωνισμό, την υπ΄αριθμ. 108723/4874/19.12.1986 απόφαση πρόσληψης καθώς και την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 16904/1882/10.11.89 ανακοίνωση μονιμοποίησης.

Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων προβλεπόταν με σαφήνεια από το τότε ισχύον ΠΔ 592/1984, υπάρχουν υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Πειραιά, οι οποίοι, αν και διορίστηκαν με γραπτό διαγωνισμό, τελικά δεν έλαβαν την προβλεπόμενη από την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 (ΦΕΚ Β΄ 1992/14.08.2013) Υπουργική Απόφαση μοριοδότηση για το κριτήριο «Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση». Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά το γεγονός ότι στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ είχαν λάβει την μοριοδότηση αυτή (συγκεκριμένα 20 μόρια) και εμφανίζονταν ως διοριστέοι, στους τελικούς πίνακες η μοριοδότηση αυτή αφαιρέθηκε με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν χωρίς νόμιμη αιτία τη δουλειά τους, καθώς οι 84 από τους 226 αδιάθετους της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας είναι άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης λόγω ορίου ηλικίας. Το ίδιο πρόβλημα έχει ανακύψει και με υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας και σε άλλους Δήμους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1) Δεσμεύεται για την προσήκουσα μοριοδότηση των υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας για το κριτήριο «Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση», που προσλήφθηκαν με γραπτό διαγωνισμό, και την άμεση αποκατάσταση των αδικιών;

2) Προτίθεται να παράσχει στους αδιάθετους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς ηλικίας άνω των 50 ετών την δυνατότητα είτε να τοποθετηθούν σε υφιστάμενες κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών είτε να επιστρέψουν σε υπηρεσίες των Δήμων;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Θοδωρής Δρίτσας
Αλέξης Μητρόπουλος

Πηγή: http://www.syriza.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου