Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Εγκύκλιος ΕΛ.ΑΣ.: «Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία» - 2 Ιουλίου τα διαδικαστικά - 7 Ιουλίου ανάληψη υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2Ο – ΓΡΑΦΕΙΟ 5Ο
Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ
Αρμ.: Υ/Α΄ Μιχαήλ Γκόλτσιος
Τηλέφωνο: 210 – 6977327, POL: 1031252
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 6000/2/5250/8-α
 Αθήνα 25 Ιουνίου 2014


ΘΕΜΑ: «Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική στυνομία.»

ΣΧΕΤ.: α) Άρθρο 81 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄-167).
β) Εδάφ. 1, περίπτ. γ΄ της υποπαρ. Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄-222)
γ) Υπ’ αριθ. 6000/2/234−γ΄ από 15−10−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία» (Φ.Ε.Κ. Β΄-2631), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Υπ’ αριθ. 72175/13/1834806 από 28-11-2013 Δ/γή κ. Προϊσταμένου Επιτελέιου/Α.Ε.Α. προς τις πρώην Δ/νσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Δ/νσεις.
ε) Υπ’ αριθ. 72175/14/199914 από 03-02-2014 όμοια.
στ) Υπ’ αριθ. 6000/2/5250/7-β από 28-02-2014 έγγραφό μας προς το Α.Σ.Ε.Π. με συνημμένους πίνακες ικανών, μη ικανών και απόντων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών από τις Ψυχοτεχνικές-Υγειονομικές εξετάσεις.
ζ) Υπ’ αριθ. 72175/14/580367 από 07-04-2014 Δ/γή πρώην προϊστάμενου Κ.Ο.Α.Δ./Α.Ε.Α..
η) Οι από 26-05-2014 τελικοί πίνακες διατιθέμενων πρώην δημοτικών αστυνομικών ανά κατηγορία (ΠΕ/ΤΕ-ΔΕ) και φορέα υποδοχής, οι οποίοιεκδόθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π..
θ) Πίνακας πρώην δημοτικών αστυνομικών ανά Διεύθυνση Αστυνομίας και Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα υποβολής της αίτησης αναστημομέτρησης.
ι) Υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ-Β.2.Δ-242-οικ.13594-30.5.2014 (Φ.Ε.Κ. Γ΄-673) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

1. Ως γνωστόν, την 26-05-2014 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί πίνακες διατιθέμενων πρώην δημοτικών αστυνομικών, ανά φορέα υποδοχής του δημοσίου, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία και δόθηκε προθεσμία ενός (1) μηνός στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι 25-06-2014, για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας, οι οποίες θα εξεταστούν από τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων προέλευσης και στη συνέχεια θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες.

2. Με τη (ι) σχετική (επισυνάπτεται σε φ/ο), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 (1.γ) της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄-222), όπως ισχύει , σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-74), λόγω επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, τοποθετούνται προσωρινά σε φορείς (Υπηρεσίες) του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι εν λόγω πρώην δημοτικοί αστυνομικοί και μέχρι τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων μετάταξής τους, βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης. Όσοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν ήδη μεταταχθεί με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες διάθεσης που δημοσιεύτηκαν την 17-03-2014 στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., δύνανται με αίτησή τους να παραμείνουν στις ως άνω υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου μέχρι τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων μετάταξης βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τον ανωτέρω (θ) σχετικό πίνακα, στον οποίο εμφαίνονται ανά Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση και Διεύθυνση Αστυνομίας, στις οποίες υπέβαλαν αίτηση αναστημομέτρησης, οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι τοποθετούνται προσωρινά στην Ελληνική Αστυνομία,σύμφωνα με τη (ι) σχετική, και παρακαλούμε να προβείτε άμεσα, μέσω των υφιστάμενων Υπηρεσιών σας, με ευθύνη των κ.κ. Διοικητών αυτών, στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφων:
i) Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (αρνητική ή καταφατική δήλωση ποινικής κατάστασης), σύμφωνα με την περίπτ. α΄, της παρ. 3, του άρθρου 2 της (γ) σχετικής σε συνδυασμό με το Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 102) και με την υπ΄αριθ. 2458/2005 κοινή απόφαση (ΦΕΚ Β΄-267) Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. καιΥπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605/2005(ΦΕΚ. Β΄-1334)] και την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 (ΦΕΚ. Β΄-1551) όμοιες.
ii) Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης μόνο για τους άνδρες που, κατά δήλωσή τους, δεν μοριοδοτήθηκαν για θητεία ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις ειδικές δυνάμεις (περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της (γ) σχετικής)κατ’ εφαρμογή του Ν.3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1881) Κ.Υ.Α. της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σε περίπτωση που γυναίκα πρώην δημοτικός αστυνομικός έχει θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, να ζητηθεί με την ίδια διαδικασία το ως άνω πιστοποιητικό.

β. Στην έγγραφη κλήση των ενδιαφερομένων, με αποδεικτικό το οποίο να τηρηθεί στο αρχείο, προκειμένου την 02-07-2014 ημέρα Τετάρτη:
i) Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, περί μη παραπομπής σε δίκη (υπόδειγμα Α΄) για τα αναφερόμενα στην περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της (γ) σχετικής, κατ’ εφαρμογή του Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-44), σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 11726/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-838) των Υπουργών Εσωτερικών Δ.Δ.Α. και Δικαιοσύνης. (Να υποβληθεί στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.ΕΑ.)
ii) Να υποβάλουν φύλλο διακοπής μισθοδοσίας από το φορέα προέλευσης(Ο.Τ.Α.), το οποίο να υποβληθεί άμεσα στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. προκειμένου με μέριμνά της να μεταφερθούν στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να καταστεί δυνατή ημισθοδοσία τους. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί από τους ενδιαφερόμενους, να το αναζητήσετε εγγράφως από τους φορεί ςπροέλευσης (Ο.Τ.Α.).
iii) Να υποβληθούν σε δακτυλοσκόπηση, σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 της (γ) σχετικής.
iv) Κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν το ατομικό Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον Α.Μ.Κ.Α., τον κωδικό ΙΒΑΝ και την Τράπεζα, την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης και τον αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα προκειμένου να συμπληρώσουν με ιδιαίτερη προσοχή την επισυναπτόμενη στην παρούσα, δήλωση στοιχείων (υπόδειγμα Β΄), την οποία να υποβάλετε άμεσα στην Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
v) Να μην προβείτε στην αφαίρεση των Δελτίων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

γ. Σε περίπτωση που, κατά τα οριζόμενα στη (ι) σχετική, πρώην δημοτικός αστυνομικός, ο οποίος έχει ήδη μεταταχθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει των υπ’ αριθ. 35575/16-04-2014και 25936/25-04-2014 Αποφάσεων του αρμοδίου Υπουργού, επιθυμεί να παραμείνει στη θέση στην οποία μετατάχθηκε μέχρι τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων μετάταξης, βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης, να υποβάλει προς τούτο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, η οποία να υποβληθεί στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτ. Λειτ./Α.Ε.Α/Τμήμα 2ο/Γραφείο 5ο, κοινοποιώντας στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

δ. Εάν ενδιαφερόμενος έχει αλλάξει διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, να έλθετε σε συνεννόηση απευθείας με την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση των διατασσόμενων.

ε. Επιπλέον, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα που αποκλείει την προσωρινή τοποθέτηση ενδιαφερόμενου, έστω και μετά από αυτή, να ενημερώσετε άμεσα την Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α./Τμήμα 2ο /Γρ. 5ο.

στ. Τέλος εάν πρώην δημοτικός αστυνομικός, δεν παρουσιαστεί για προετοιμασία και προσωρινή τοποθέτηση, λόγω μη επιθυμίας του να ενταχθεί τελικώς στην συνέχεια του υπ’ αριθ. 6000/2/5250/8-α εγγράφου Ελληνική Αστυνομία, υποβάλλοντας σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, να μεριμνήσετε για την άμεση υποβολή της υπεύθυνηςδήλωσης στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτ. Λειτ./Α.Ε.Α./ Τμήμα2ο/Γραφείο 5ο, κοινοποιώντας στην Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
ζ. Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, την ίδια ημέρα (02-07-2014), να τους ενημερώσετε, εγγράφως με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσετε στο αρχείο της Υπηρεσίας σας, προκειμένου να παρουσιαστούν, την ώρα 08:00 της 07-07-2014 ημέρα Δευτέρα, στις Αστυνομικές Υπηρεσίες στις οποίες τοποθετούνται προσωρινά, σύμφωνα με τη (ι) σχετική, για ανάληψη καθηκόντων. Επισημαίνεται ότι για την μετακίνησή τους δεν θα δικαιολογηθούν οδοιπορικά έξοδα.

Ειδικότερα για τους προσωρινά τοποθετούμενους στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών) να παρουσιαστούν την ως άνω ημέρα και ώρα στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. (Λ. Αλεξάνδρας 173, Αθήνα).

η. Οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, να αναφέρουν στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτ. Λειτ./Α.Ε.Α/Τμήμα 2ο/Γρ. 5ο, μέχρι την 08:00 ώρα της 03-07-2014, ημέρα Πέμπτη, τον αριθμό παρουσιασθέντων για προετοιμασία προσωρινής  τοποθέτησης και πλήρη στοιχεία των μη παρουσιασθέντων.

θ. Οι Περιφερειακές Αστυνομικές Δ/νσεις και οι Δ/νσεις Αστυνομίας, στις οποίες τοποθετούνται προσωρινά οι αναφερόμενοι στη (ι) σχετική πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, να συντάξουν εις διπλούν, για κάθε έναν από αυτούς που θα παρουσιαστούν την 07-07-2014, Έκθεση Εμφάνισης και Προσωρινής Ανάληψης Καθηκόντων ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, σύμφωνα με το συνημμένο (υπόδειγμα Γ΄), τις οποίες να υποβάλουν, στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

Στη συνέχεια να αναφέρουν στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτ. Λειτ./Α.Ε.Α /Τμήμα 2ο/Γραφείο 5ο, κοινοποιώντας στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. και στη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών & Δημοτικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. μέχρι την 13:00 ώρα της ιδίας ημέρας (07-07-2014), αριθμό παρουσιασθέντων για τοποθέτηση και πλήρη στοιχεία των μη παρουσιασθέντων για οποιονδήποτε λόγο.

ι. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή όλων των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους δικαιολογητικών προσωρινής τοποθέτησης, να γίνει συγκεντρωτικά ανά Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση και Δ/νση Αστυνομίας και όχι από τα Αστυνομικά Τμήματα, τηρώντας παράλληλα φ/α αυτών στο αρχείο σας.

4. Όσον αφορά στην οριστική ένταξη των ανωτέρω πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, θα ακολουθήσει νεότερη διαταγή, μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων και την έκδοση σχετικής απόφασης κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α.

5. Η Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α., στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την άμεση ανταπόκρισή της, ώστε να μην ενταχθούν τελικώς πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, που είτε έχουν σε βάρος τους ποινικές καταδίκες, είτε εκκρεμεί σε βάρος τους παραπομπή σε ποινική δίκη.

6. Η Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες, κατά λόγω αρμοδιότητας.

7. Οι λοιπές Διευθύνσεις του Επιτελείου και του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την εκδήλωση τυχόν οφειλόμενων ενεργειών.

8. Το Υπουργείο Εσωτερικών που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ενημέρωση των οικείων Ο.Τ.Α., όσον αφορά την έγκαιρη χορήγηση των φύλλων διακοπής μισθοδοσίας.

9. Το Γραφείο Τύπου παρακαλείται για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Δείτε την εγκύκλιο εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου