Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Εγκύκλιος ΥΔιΜΗΔ για την εφαρμογή του ν.4172 με οδηγίες για σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους ΥΔιΜΗΔ - Καμία αναφορά στη δημοτική αστυνομία

ΑΔΑ: ΒΛ45Χ-ΙΙΟ
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/1/20845

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  Α΄ 167 ).

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 167) ο νόμος 4172/13 με θέμα  «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα διαθεσιμότητας-κινητικότητας προσωπικού του Δημοσίου Τομέα.
           
Α. Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 80 του ν. 4172/2013,   από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται στους δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει. Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα ( δημοσίευση της ατομικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη.Β. Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 82 του ν. 4172/2013, καταργούνται οι αναφερόμενες στο άρθρο αυτό ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων.Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).Γ. Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 93 από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδων ή ειδικοτήτων Οδηγών και Τεχνικού προσωπικού των υφιστάμενων Τμημάτων Κίνησης και Επισκευών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων  και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές από τη δημοσίευση του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Δ.Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας
Δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:
α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό του λάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,
δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου,
ε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού καθώς και οι εκκαθαρίζουσες αρχές των υπηρεσιών / φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 80, 82 και 93 του ανωτέρω νόμου παρακαλούνται, το αργότερο  έως τις 31/7/2013, για:
α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοί τους ανήκουν στις εκ του νόμου εξαιρούμενες ομάδες . Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
β) την έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα και την ταυτόχρονη επικαιροποίηση της βάσης  του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) με τα στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας (αποδέσμευση των υπαλλήλων  με την αιτιολογία  «Θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας»)
γ) την κατάρτιση των επόμενων μισθολογικών καταστάσεων με βάση τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα και την αποστολή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).
Παρακαλείται η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ Α΄βαθμού.

                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Κατεβάστε τη σχετική εγκύκλιο:

4 σχόλια:

 1. Μια παρατηρηση.Απο χθες το πρωι που εκδοθηκε η εγκυκλιος δεν υπηρχε η εξαιρεση των κατοχων μεταπτυχιακου η διδακτορικου απο τη διαθεσιμοτητα....!!!! Ηταν γνωστο 2-3 ημερες πριν...Φανταστειτε τι ετοιμαζουν για εμας οταν ερθει η ωρα μας την 23η Σεπτεμβη....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μα ούτε σήμερα υπάρχει η εξαίρεση των μεταπτυχιακών. Υπάρχει μόνο μια τροπολογία σε σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή και εφόσον ψηφιστεί θα πάρει ΦΕΚ την επόμενη εβδομάδα. Τυπικά ισχύει η εξαίρεση και η εγκύκλιος θα έπρεπε να εφαρμόζει το νόμο και όχι να λαμβάνει υπόψη νόμο που δεν έχει ψηφιστεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τελικά η εξαίρεση για τους μεταπτυχιακούς σχολικούς φύλακες ισχύει σύμφωνα με το ψηφισθέν νομοσχέδιο ή όχι; Γιατί δε γίνεται καμιά αναφορά σε αυτούς στη διευκρινιστική εγκύκλιο, ώστε να ληφθούν υπόψη στις εξαιρέσεις; Αυτή η παράλειψη δε συνιστά από μόνη της παράβαση της θέλησης του Κοινοβουλίου; Αναλογικά τι θα ισχύσει για τους δημοτικούς αστυνομικούς με παρόμοια προσόντα; Θα παρακαλούσα μια απάντηση από τους συντάκτες του site. Σας ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η εξαίρεση για τους σχολικούς φύλακες κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ισχύει. Η εγκύκλιος πράγματι δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτούς, αλλά αυτό δεν εγείρει κάποιο νομικό θέμα, ο νόμος είναι σαφέστατος και δεν χρήζει διευκρίνησης αυτό το σημείο. Συνιστά απλά παράλειψη η μη αναφορά του. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τους δημοτικούς αστυνομικούς (με την επιφύλαξη ότι είναι δυνατό να αλλάξει κάτι ως 23 Σεπτέμβρη). Οι εγκύκλιοι δεν παράγουν δίκαιο, δεν γεννάται λοιπόν κανένα νομικό θέμα από την παράλειψη αυτή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή