Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης για την κινητικότητα των δημ. αστυνομικών προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
 Κορυδαλλός 30/07/2013
Αρ. Πρωτ: 271

Θέμα: Δημοσίευση του ν.4172/2013 - κινητικότητα Δημοτικών Αστυνομικών.

Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το υπ’ αρίθμ. 265/18-07-2013 έγγραφό μας, στις 18/07/2013 ψηφίστηκε το άρθρο 81 σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών όπου προβλεπόταν η κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης.

Στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 167, ο νόμος 4172 με τίτλο «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» όπου μεταξύ άλλων στο άρθρο 81 προβλέπεται:

Άρθρο 81
Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας

«Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4, καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους δήμους, ιδίως μέσω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι, μετά την ένταξή τους στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης.»

Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και έναρξης της διαθεσιμότητας είναι η 23η Σεπτεμβρίου 2013, η οποία θα διαρκέσει οκτώ (8) μήνες. Στο μεσοδιάστημα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο, ώστε να ενταχθούν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί του κλάδου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στον κλάδο ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης. Η Ομοσπονδία μας θα παρακολουθήσει από κοντά όλες τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στη συγκεκριμένη διαδικασία και θα παρέμβει όπου απαιτείται.

Τέλος για άλλη μια φορά εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και την συμπαράστασή μας στους συναδέλφους Δημοτικούς Αστυνομικούς καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι, κάτω από την πίεση δημοσιονομικών στόχων, βρίσκονται από τη μία μέρα στην άλλη αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας και με όλα τα συνεπακόλουθα δεινά που αυτή επιφέρει.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-                                  -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Αναγνώστου  Δημήτριος Δημητρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου