Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Εγκύλιος ΥΔιΜΗΔ για τις άδειες του μεταφερόμενου προσωπικού που τέθηκε σε διαθεσιμότητα με την υποπαράγραφο Ζ4 του ν.4093


Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013
 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β1.1/499/21017Θέμα: «Υπηρεσιακή κατάσταση μεταφερόμενου προσωπικού δυνάμει της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012»


Ύστερα από ερωτήματα των φορέων υποδοχής σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως ισχύει, και αναλαμβάνουν καθήκοντα στις νέες υπηρεσίες, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η διαθεσιμότητα του ν. 4093/2012 αποτελεί έναν αυτοτελή θεσμό προσωρινής αναστολής της άσκησης των καθηκόντων του δημοσίου υπαλλήλου και ως εκ τούτου είναι ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, του οποίου η θέση έχει καταργηθεί, με σκοπό τη μετάταξή του σε άλλη υπηρεσία.


Επισημαίνεται ότι, η μετάταξη πραγματοποιείται με τον ίδιο βαθμό και Μ .Κ. που κατείχε ο υπάλληλος την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4093/2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.3 της υποπαρ.Ζ.1.


Αναφορικά με τα θέματα αδειών, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:Α. Κανονική άδεια

Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι μεταφέρουν στο ακέραιο τα δικαιώματα που είχαν έως τις 13/11/2012, ημερομηνία που αυτοδίκαια ετέθησαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους, όπως ημέρες μη ληφθείσας κανονικής αδείας λόγω υπηρεσιακών αναγκών του περασμένου έτους, όπως προκύπτει από τον υπηρεσιακό φάκελο ενός εκάστου.


Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι από 13/11/2012 έως την ημερομηνία τοποθέτησής τους δεν παρείχαν εργασία στις νέες υπηρεσίες, η άδεια για το τρέχον έτος (2013) θα υπολογιστεί αναλογικά με βάση τις εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του 2013 (δηλ. δύο ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας η οποία μπορεί να χορηγηθεί σωρευτικά).Β. Άδεια ανατροφής τέκνου


Υπάλληλοι οι οποίοι είναι γονείς τέκνων έως και τεσσάρων - 4 - ετών δύνανται να αιτηθούν στις νέες τους υπηρεσίες άδεια ανατροφής τέκνου, υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 53 του ν.3528/2007 και εφόσον δεν έχει χορηγηθεί η εν λόγω άδεια από τον φορέα προέλευσης.


Σε περίπτωση που μέρος αυτής είχε χορηγηθεί από τον προηγούμενο φορέα, ο υπάλληλος μπορεί να αιτηθεί το υπόλοιπο της εν λόγω άδειας.


Παρακαλούμε για την άμεση συνεργασία μεταξύ των φορέων προέλευσης και υποδοχής ώστε να διαβιβαστούν εγκαίρως τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στους ΟΤΑ α και β βαθμού.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ


Δείτε τη σχετική εγκύκλιο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου