Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Γνωμοδότηση της εργατολόγου Μαρίας Τσίπρα για τη διαθεσιμότητα-κινητικότητα της Δημοτικής Αστυνομίας - Διευκρινήσεις Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του άρτι ψηφισθέντος νόμου περί «Φορολογίας εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του 4093/2012 και του 4127/2013 και άλλες διατάξεις» προβλέπεται, ότι:

«1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ ΔημοτικήςΑστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη.»

Κατά την ρητή διατύπωση του ως άνω άρθρου, οι δημοτικοί αστυνομικοί, που υπηρετούσαν μέχρι τις 9 Ιουλίου 2013 εντάσσονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας, επί των υπαλλήλων δε αυτών εφαρμόζεται η παράγραφος Ζ2 του ν.4093/2012, η οποία φέρει τον τίτλο «διαθεσιμότητα» (και όχι κινητικότητα όπως ορίζεται στην παράγραφο Ζ.1).

Συνεπεία της ανωτέρω παραπομπής καθίσταται σαφές, ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί από την θέση τους σε διαθεσιμότητα και μέχρι την ολοκλήρωση των 8 μηνών αυτής, μπορούν «α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιμότητας. γ) Να τοποθετούνται για την κάλυψη προσωρινών αναγκών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα με τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4024/2011. Οι πράξεις προσωρινής τοποθέτησης της περίπτωσης αυτής εκδίδονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υπαλλήλου εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της περίπτωσης 5 της προηγούμενης υποπαραγράφου, ήτοι η ποινή της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης και της επιβολής πειθαρχικής ποινής εις βάρος του υπαλλήλου. δ) Να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης».

Η επιλογή εάν μέρος ή το σύνολο των διαθεσίμων υπαλλήλων θα προωθηθούν για κάλυψη θέσεων (εκουσίως ή υποχρεωτικά) ή εάν θα τοποθετηθούν προσωρινά ή θα εκπαιδευτούν ή τελικώς θα περιμένουν την λήξη της διαθεσιμότητας, προκειμένου να απολυθούν απόκειται καθαρά και μόνο στην Κυβέρνηση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι στην πραγματικότητα η «κινητικότητα» ως έννοια συναντάται στον νόμο 4093/2012 και στο πολυνομοσχέδιο σε δύο μορφές: (α) στην περίπτωση των υπαλλήλων, που μπαίνουν σε διαθεσιμότητα, χωρίς αυτή να είναι υποχρεωτική και χωρίς να εξαλείφει το ενδεχόμενο της απόλυσης μετά την λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας (παράγραφος Ζ2 του άρθρου ΜΟΝΟΥ του ν.4093/2012) και (β) στην περίπτωση της καθαρής κινητικότητας, που είναι υποχρεωτική, δεν εντάσσεται στα πλαίσια κάποιας μορφής διαθεσιμότητας και οδηγεί στην υποχρεωτική μεταφορά υπαλλήλων από θέση σε θέση (παράγραφος Ζ1 του άρθρου ΜΟΝΟΥ του ν.4093/2012).

Η δεύτερη αυτή περίπτωση κινητικότητας περιγράφεται στην παράγραφο Ζ.1 του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του νέου νόμου ως εξής: «1. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και β) η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή φυσιογνωμία του, όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λαμβανομένων υπόψη των περιγραμμά των θέσεων, εφόσον υπάρχουν, και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορεί να μεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου, ως δημόσιος τομέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν.1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Τα νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β΄, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η μετάταξη εκπαιδευτικού μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση μη συναφούς κλάδου ιδίας κατηγορίας. Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής.»

Από τα ανωτέρω είναι προφανές, ότι και η Δημοτική Αστυνομία όπως και οι υπάλληλοι των υπολοίπων κλάδων, των οποίων οι θέσεις καταργούνται (οδηγοί κρατικών οχημάτων, σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί), εντάσσονται σε διαθεσιμότητα, στα πλαίσια της οποίας μπορεί να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις, εφόσον κάτι τέτοιο επιλεγεί από την Κυβέρνηση. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά το πέρας του χρόνου αυτής (8 μήνες) οι υπάλληλοι αυτοί θα οδηγηθούν στην απόλυση.

Οι γενικές αναφορές των ως άνω διατάξεων, περί μετατάξεως στην Ελληνική Αστυνομία ή σε άλλους κλάδους με υπουργική απόφαση, προϋποθέτουν για μια ακόμα φορά την ύπαρξη βουλήσεως να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μετάταξη, η οποία δεδομένων των μνημονιακών δεσμεύσεων της Κυβερνήσεως δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ρητώς προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα πρέπει να οδηγηθούν στην πόρτα της εξόδου του Δημοσίου συνολικά 25.000 υπάλληλοι. Είναι τουλάχιστον ουτοπιστικό να πιστεύει κανείς, ότι η Κυβέρνηση θα μεριμνήσει για την απορρόφηση του προσωπικού αυτού, και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όταν πρόθεση της είναι να προβεί στην μείωση του προσωπικού του Δημοσίου. Και εάν πραγματικά, η επιδίωξη ήταν να μεταταχθούν οι δημοτικοί αστυνομικοί είναι απορίας άξιο γιατί δεν προβλέφθηκε στον νόμο η υπαγωγή τους στην κατάσταση της κινητικότητας της παραγράφου Ζ1 του άρθρου Μόνου του ν.4093/2012 χωρίς να καταργηθούν οι θέσεις τους από την δημοσίευση του Πολυνομοσχεδίου και χωρίς να τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές πως οι δημοτικοί αστυνομικοί όλων των κατηγοριών θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας (παράγραφος 1), ενώ εξαιρούνται μόνο όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 (α-στ) καθώς και όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, οι οποίοι μετατάσσονται υποχρεωτικώς. Οι υπόλοιποι θα τεθούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας, με τις προβλεπόμενες εκ της παραγράφου Ζ2 του άρθρου Μόνου του ν.4093/2012 συνέπειες.

Και βεβαίως, όλοι μας ελπίζουμε, ότι οι υπάλληλοι αυτοί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν τελικώς σε άλλες θέσεις εργασίας αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να καλλιεργούμε ελπίδες έωλες και ανεδαφικές περί βέβαιης «κινητικότητας» την στιγμή, που στην πραγματικότητα ο νόμος κάνει λόγο για «διαθεσιμότητα», με όλες τις συνέπειες αυτής.

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος

Δείτε τη γνωμοδότηση εδώ (εξωτερικό link) .

Ενημέρωση από την αλληλογραφία της ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κα ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ... ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ... ΔΙΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΝΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ...

Ενημέρωση Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Πρόκειται για τη γνωμοδότηση που έκανε η κ. Τσίπρα για την ΠΟΕ-ΟΤΑ, και ως γνωμοδότηση πρόκειται για υποκειμενική εκφορά νομικής άποψης. Και οι πιο παρατηρητικοί θα είδαν ότι πέρα από τη νομική άποψη, σε κάποιο σημείο η κ. Τσίπρα εκφέρει και προσωπική εκτίμηση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η ένταξη σε πρόγραμμα κινητικότητας είναι πρωτόγνωρη νομικά, και κάθε νομικός δύναται να εκφέρει διαφορετική άποψη. Ήδη υπάρχει η άποψη του κ. Χ. Μπουκουβάλα για λογαριασμό του Συλλόγου για την οποία ενημερωθήκατε στη Γενική Συνέλευση του Σ.Δ.Α.Α. (για τους συναδέλφους από επαρχία, δεν υπάρχει προς το παρόν σε έντυπη μορφή ώστε να την δημοσιεύσουμε και αυτή προς ενημέρωσή τους) που έχει διαφορετική προσέγγιση. Συνιστούμε ψυχραιμία, μέχρι να αποτυπωθεί η επίσημη άποψη του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης με ερμηνευτική εγκύκλιο.

2 σχόλια:

  1. Σας παρακαλουμε συναδελφοι,οσο το δυνατον πιο συντομα να μας ενημερωσετε για τη νομικη αποψη που εξεφρασε ο κος Μπουκουβαλας..Να εχουμε καποια πληροφορηση και εμεις στην επαρχια(Ροδος).
    Ευχαριστουμε

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Δεν μπορεί να γίνει μεταφορά απόψεων που διατυπώθηκαν προφορικά, εξάλλου καθένας μπορεί να προσλάβει με διαφορετικό τρόπο τα όσα άκουσε. Επισημαίνουμε όμως την αναφορά ότι η φράση ένταξη σε πρόγραμμα κινητικότητας για τη Δημοτική Αστυνομία (και όχι διαθεσιμότητα όπως π.χ. για τους σχολικούς φύλακες) κατά τον κ. Μπουκουβάλα δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει κινητικότητα προς άλλες υπηρεσίες. Αν υπάρξει πάντως εγγράφως σχετική γνωμοδότηση από τον κ. Μπουκουβάλα, θα την δημοσιεύσουμε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή