Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Ενδιαφέρουσα απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Δεν νοείται ως δοκιμαστική η υπηρεσία που ακολουθεί μετάταξη, αλλά μόνο η διετία από τον αρχικό διορισμό

  •  Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία

α) Η υπάλληλος, η οποία κατείχε ήδη κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού της τον απαιτούμενο για το διορισμό της σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών, έχει ήδη συμπληρώσει οκταετία στη θέση στην οποία διορίστηκε (ΔΕ Διοικητικού), συνυπολογιζομένων στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας της και των πλασματικών ετών από 9.6.1999, χρόνος στον οποίο ανέτρεξε ο διορισμός, διότι σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 ήταν η πλήρης αποκατάσταση των αποκλεισθέντων από το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998. Πέραν δε τούτου, από το γράμμα της εφαρμοστέας εν προκειμένω διάταξης του άρθρου 76 παρ. 2 του ν. 3584/2007 δεν προκύπτει ότι η οκταετής υπηρεσία του υπαλλήλου πρέπει να είναι πραγματική. 

β) Η τιθέμενη από το άρθρο 79 παρ. 2 του ν. 3584/2007, προϋπόθεση συμπλήρωσης διετούς υπηρεσίας ταυτίζεται ουσιαστικά με τη γενική προϋπόθεση του άρθρου 74 παρ. 5 του ίδιου νόμου περί προηγούμενης συμπλήρωσης της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου. Πλην όμως, η δοκιμαστική υπηρεσία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη χρονικά με το διορισμό του υπαλλήλου, όπως άλλωστε προκύπτει και από το προπαρατεθέν άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 3584/2007, και όχι με άλλη υπηρεσιακή αυτού μεταβολή, όπως π.χ. η μετάταξη, η οποία άλλωστε δεν ισοδυναμεί με κατά κυριολεξία νέο διορισμό, δοθέντος ότι η ιδρυόμενη με αυτόν (διορισμό) υπηρεσιακή σχέση του υπαλλήλου δεν διακόπτεται. Ως δοκιμαστική δε υπηρεσία δύναται εν προκειμένω να νοηθεί μόνο η πραγματική διετής υπηρεσία που διήνυσε η υπάλληλος από την ημερομηνία διορισμού της και ανάληψης καθηκόντων (13.9.2006) και εντεύθεν, αφού κατά το χρόνο αυτό και μόνο ασκούσε πραγματικά καθήκοντα και ήταν επομένως δυνατή η αξιολόγησή της. Δεδομένου δε ότι η δοκιμαστική της υπηρεσία είχε ήδη συμπληρωθεί από 12.9.2008, δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι επανεκκίνησε νέα διετία από την έκδοση της 141/10328/11.4.2013 απόφασης του Δημάρχου, με την οποία η εν λόγω υπάλληλος μετατάχθηκε στο Δήμο αυτόν, καθόσον η μετάταξή της αυτή δεν συνιστά κατά κυριολεξία νέο διορισμό της υπαλλήλου που επήλθε μετά από διακοπή της υπηρεσιακής της σχέσης, αλλά απλή υπηρεσιακή μεταβολή. Νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 83/2014)

Αρχικά η Επίτροπος αρνήθηκε τη θεώρηση του χρηματικού αυτού εντάλματος με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, καθόσον: α) δεν είχε παρέλθει οκταετία από το διορισμό της ως άνω υπαλλήλου στην οργανική της θέση, ώστε να δικαιούται μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ενώ δεν δύναται να προσμετρηθεί στο χρόνο υπηρεσίας της το διάστημα στο οποίο ανέτρεξε ο διορισμός της κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 και β) η μετάταξή της σε ανώτερη κατηγορία έγινε κατά παράβαση του άρθρου 79 παρ. 1 του ως άνω Κώδικα, καθόσον δεν έχει παρέλθει διετία από την πρώτη μετάταξή της που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο ΧΧΧ, στον οποίο είχε διοριστεί αρχικά, στο Δήμο ΧΧΧ, η οποία (μετάταξη) ισοδυναμεί με απόλυση του υπαλλήλου και διορισμό σε νέα θέση.

 Πηγή: Dimosnet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου