Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε υπάλληλο που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα - Άλλα λέει το ΥΔιΜΗΔ, άλλα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Σύμφωνα με την ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/ Φ. 57/322 /29773/30.12.2013 (δείτε την εδώ) η θέση σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης δεν οδηγεί σε απώλεια της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας και ως εκ τούτου η άσκηση ιδιωτικού έργου δεν είναι ελευθέρως επιτρεπτή. Συνεπώς, κατά την άποψη του Υπουργείου, για υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επιθυμούν να ασκήσουν ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία η άσκηση ιδιωτικού έργου επιτρέπεται με την άδεια της υπηρεσίας η οποία χορηγείται μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν έως ότου τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Όμως σύμφωνα με την ΓνΝΣΚ 183/2014, η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., με τη θέση σε διαθεσιμότητα μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ λόγω της κατάργησης ορισμένων οργανικών θέσεων, οι σχέσεις των υπαλλήλων αυτών με τις υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά δεν λήγουν μεν, διακόπτονται όμως λειτουργικά, άλλως καθίσταται ανενεργές. Κατόπιν των ανωτέρω, παύουν να ισχύουν, ως ασύμβατες με την έννομη κατάσταση της διαθεσιμότητας υπηρεσιακές καταστάσεις, που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις του Υ.Κ. και συναρτώνται όμως αναγκαίως προς ενεργό υπηρεσιακή σχέση και δυνάμει αυτής άσκηση καθηκόντων από τον υπάλληλο, όπως η υποχρέωση λήψης άδειας για απουσία από την υπηρεσία ή για άσκηση ιδιωτικού έργου παράλληλα με τα καθήκοντά του. Η χορήγηση της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προϋποθέτει, κατ’ αρχήν, την πραγματική άσκηση καθηκόντων από τον υπάλληλο, προς τα οποία μάλιστα πρέπει να συμβιβάζεται και το έργο, για το οποίο ζητείται η άδεια της υπηρεσίας. Τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν μπορούν να επιληφθούν υποθέσεων υπαλλήλων που δεν ανήκουν στην οργανική σύνθεση της οικείας υπηρεσίας, συνακολούθως δε και αιτημάτων των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω κατάργηση των οργανικών θέσεων τους. Κατόπιν αυτών, επειδή και οι υπηρεσιακές σχέσεις των υπαλλήλων ΙΔΑΧ με την ΥΠΑ, οι οποίοι τέθηκαν στο καθεστώς διαθεσιμότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2014, έχουν καταστεί ανενεργές λόγω κατάργησης των οργανικών θέσεών του, δεν μπορεί να εξεταστούν από την ΥΠΑ τα αιτήματα αυτών για χορήγηση αδειών απουσίας ή άσκησης ιδιωτικού έργου.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μας με το ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ., πληροφορηθήκαμε ότι μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του ΝΣΚ έχει υποβληθεί σχετικό ερώτημα στη νομική σύμβουλο του Υπουργείου. Μέχρι να υπάρξει σχετική απάντηση η τηλεφωνική οδηγία του Υπουργείου ήταν να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο ανωτέρω έγγραφό του, δηλαδή να παρέχονται άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου και σε υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.

Πηγή: Dimosnet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου