Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Εκδόθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. τα οριστικά αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 5/2013 για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Β’ 2999)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας (υπ' αριθ. 5/2013 Ανακοίνωση), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας και την υλοποίηση των απαιτούμενων μεταβολών, εξέδωσαν: α) οριστικό πίνακα κατάταξης, β) πίνακα απορριπτέων, γ) οριστικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων και δ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ' αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9−8−2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 1992), όπως ισχύει.

Οι οριστικοί πίνακες διάθεσης, όπως εκδόθηκαν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαβιβάζονται στους φορείς υποδοχής.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής αυτής και παραιτούνται των δικαιωμάτων που απορρέουν από τυχόν συμμετοχή τους στην Ανακοίνωση 15/2014 (αρ. 48 Ν. 4262/2014).

Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση θεραπείας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ανακοίνωσης, θα ενημερωθούν γραπτώς επ' αυτής από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, με απόσπασμα Πρακτικού, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά.


Πηγή: Α.Σ.Ε.Π.

Παρατήρηση: 190 οι θέσεις που παραμένουν κενές σύμφωνα με το σχετικό πίνακα, ενώ με ένα πρόχειρο υπολογισμό γίνεται λόγος για 219 αδιάθετους συναδέλφους, έναντι 226 στους προηγούμενους πίνακες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου