Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Απάντηση ΥΠ.ΕΣ. στην ΠΟΕ-ΟΤΑ: Μόνο με κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου (και όχι με ανάθεση) η αναπλήρωση των Γενικών Διευθυντών στους δήμους

Τη διαδικασία αναπλήρωσης των Γενικών Διευθυντών στους δήμους, καθώς και των Διευθυντών και των Τμηματαρχών, γνωστοποιεί με έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών μετά από σχετική ερώτηση της ΠΟΕ- ΟΤΑ.

Αναλυτικά, το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 «1. Toν προϊστάμενο Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και, επί ομοιοβάθμων, ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. …2. Τον Προϊστάμενο Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα….»

Στις ως άνω διατάξεις δεν προβλέπεται αναπλήρωση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, παρά μόνο Διευθυντή και Τμηματάρχη.

Κατόπιν τούτου, οι εν λόγω θέσεις ευθύνης, στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, δύναται να πληρωθούν μόνο με προϊσταμένους που επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του αρ. 4 του ΚΚΔΚΥ και σε καμία περίπτωση με ορισμό, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου